HAGELANDSE WIJN G.O.B.

HASPENGOUWSE WIJN G.O.B.

HEUVELLANDSE WIJN G.O.B.

VLAAMSE MOUSSERENDE G.O.B.

VIGNETO TEMPELBERG LINDEN LUBEEK

VIGNETO TEMPELBERG LINDEN LUBEEK

 

HAGELANDSE WIJN

G.O.B.

 (gecontroleerde oorsprongsbenaming)

B.O.B.

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING

PRODUCTDOSSIER

Ministerieel besluit  9 Juli 1997

Ministerieel Besluit 27  Augustus 1999

25 Juli 2014

(fonte vlaanderen.be)

 

1. De naam die moet worden beschermd als beschermde oorsprongsbenaming

 

“Hagelandse Wijn”

Traditionele aanduiding: “Gecontroleerde oorsprongsbenaming”

 

2. Categorie wijn( zie bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

 

Wijn

 

3. Een beschrijving van de wijn (belangrijkste analytische en organoleptische kenmerken)

 

Belangrijkste analytische eigenschappen:

Het minimum natuurlijk alcohol-volumegehalte moet 8,00% vol. bereiken.

Het minimum effectieve alcohol-volumegehalte moet 8,50% vol. bereiken.

Het totale alcohol-volumegehalte mag niet lager zijn dan 9,00% vol.

In geval van verhoging van het natuurlijk alcoholgehalte mag het totale alcohol-volumegehalte in geen geval hoger

zijn dan 13,50% vol.

 

De totale zuurtegraad in g H2SO4/1 (totaalgehalte aan zuren) moet ten minste 3,50 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur ofwel 46,60 milli-equivalent per liter bedragen.

 

Belangrijkste organoleptische eigenschappen:

Witte wijnen:

fijn, elegant, fruitig of bloemig, soms wat mineraal aroma. Meer finesse dan kracht . Mooie gestructureerde aciditeit en gekenmerkt door een niet al te hoog alcoholgehalte (11,00 à 12,00%vol.). Houtlagering kan voor bepaalde wijnen een

toegevoegde waarde zijn.

 

Dit geld ook voor de rosé-wijnen.

 

Rode wijnen: een fruitige, frisse stijl. Het zijn wijnen die de karakteristieken van "alle" noordelijke rode wijnen in zich dragen.

Afhankelijk van het ras en de jaargang is er toch sprake van de aanwezigheid van een tannine structuur.

Houtlagering wordt vaker gebruikt. Alcoholgehalte niet zeer hoog ( 11,00-12,50% vol.). Ze worden best niet al te warm geschonken (15° à 17°C)

 

4. TA gebruikt om aan te duiden dat de wijn een BOB of BGA heeft

 

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

 

5. De wijnbereidingsprocedés

 

a) specifieke bij de productie van de wijn gebruikte oënologische procedés, alsmede de betrokken beperkingen bij de productie van de wijn:

Voor de verse druiven, de gedeeltelijk gegiste druivenmost of de jonge nog gistende wijn, en uitsluitend op het

wijnbouwbedrijf, mag:

een verhoging van het natuurlijk alcohol-volumegehalte geschieden door toevoeging van saccharose, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost.

De wijn mag gedeeltelijke ontzuurd worden. Wijn mag slechts worden ontzuurd tot een maximum van 1 g per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, d.i. 13,3 milli-equivalent per liter.

Verder dienen inzake toegelaten oënologische procédés de voorschriften te worden nageleefd die zijn vastgesteld

bij:

Verordening (EG) Nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen.

Artikels 120 quater tot en met 120 septies; bijlage XV bis; bijlage XV ter (Oënologische procédés en beperkingen), van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een  gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”).

Wijn die als gecontroleerde oorsprongsbenaming werd erkend mag uitsluitend het voorwerp uitmaken van

oenologische praktijken voorgeschreven door de Europese Verordeningen ter zake, dit met het oog op het in stand

houden van de kwaliteit en het verzekeren van de biologische stabiliteit bij botteling.

 

b) De maximumopbrengst per hectare:

De gemiddelde maximale opbrengst is beperkt tot 67 hl/ha.

 

6. De afbakening van het betrokken geografische gebied:

 

De voor de productie van Hagelandse Wijn afgebakende zone bevindt zich in wijnbouwzone A in het Hageland, ziinde de steden en/of gemeenten

Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Halen, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.

 

7. Het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn is verkregen:

 

Voor de productie van Hagelandse Wijn mogen volgende wijnstokrassen worden gebruikt:

müller – thurgau B; optima B; ortega B; kerner B; siegerrebe; pinot gris G; chardonnay B; riesling B; auxerrois B; bacchus B; schönburger B; pinot blanc B; sirius B, bianca B, regent N, würzer B; johanniter B,

 

pinot noir N; dornfelder N; limberger N; domina N; merlot N, pinot noir précoce N.

 

 

8. De gegevens over het verband als bedoeld in artikel 118 ter, lid 1, onder a), i) van Verordening (EG) nr. 1234/2007

(de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren):

 

Gegevens over het geografische gebied:

De percelen bevinden zich hoofdzakelijk op zuidelijk gerichte hellingen en heuvels met een correcte drainering.

De toppen van de heuvels, met een zuidwest- tot noordoostoriëntatie, zijn zandbanken die bloot kwamen te liggen nadat de zee zich 7 miljoen jaar geleden terugtrok.

De heuvelhellingen zijn ijzerrijk.

 

Gegevens over het product:

Een van de eigenschappen van het Hageland is de grote diversiteit van druivensoorten.

Er zijn wijnbouwers die monocépages maken terwijl anderen assemblages realiseren.

Hierdoor bekomt men in het Hageland tal van wijnsmaken.

Een eerste type van wijnen zijn de Chardonnaywijnen die doen denken aan Bourgogne.

Een tweede type zijn de wijnen geproduceerd op basis van pinotdruiven die meer aansluiten bij de Elzasser wijn en ten derde de Müller-Thurgau types die verwijzen naar Luxemburgse wijnen.

Er worden ook rode wijnen geproduceerd , zij het in mindere mate.

De Hagelandse wijnen hebben bijzondere karakteristieken zoals mineraliteit, elegantie, finesse en mooie gestructureerde aciditeit.

 

Causaal verband

De kwaliteit van deze wijnen is ondermeer te danken aan de mooie zuiderhellingen van de heuvels waarop de wijngaarden zijn gevestigd en het feit dat de opbrengsten veel lager worden gehouden dan de toegelaten waarden.

De eigenschappen van de grond en de ijzerlagen geven aan de Hagelandse wijnen bijzondere karakteristieken zoals

mineraliteit, elegantie, finesse en mooie gestructureerde aciditeit waardoor ze een internationaal niveau halen.

Vele van de wijngaarden zijn relatief jong. Men stelt echter vast dat elk jaar met het ouder worden van de wijngaard ook de kwaliteit van de wijn toeneemt (toename van het suikergehalte en het evenwichtig worden van de zuurtegraad).

 

9. Aanvullende voorwaarden:

 

Om de benaming “Hagelandse Wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming” te bekomen moet een aanvraag bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie worden ingediend.

Elke producent uit de omschreven productiezone mag een volledig dossier indienen met het oog op de erkenning als Gecontroleerde Oorsprongsbenaming.

Een minimumproductie van 60 liter per lot is vereist om een erkenningsaanvraag te mogen indienen.

Het dossier moet volgende elementen bevatten:

naam en adres van aanvrager/producent;

kuip/vat-nummer;

productiejaar en volume;

wijnstokras(sen);

productie per lot;

natuurlijk alcoholgehalte (= suikergehalte: 17);

een verklaring volgens dewelke de hele bewerking van druif tot wijn in de erkende productiezone plaats vond.

 

De verwerking van de druiven tot druivenmost en van de druivenmost tot wijn geschiedt binnen het geografisch gebied waar de druiven zijn geoogst, hetzij, na uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Erkenningscommissie, in de onmiddellijke nabijheid van het geografisch gebied.

Voor de productie van de “Hagelandse Wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming” moeten de druiven 100% van de erkende productiezone afkomstig zijn.

De termen “Hagelandse Wijn” en/of “Hagelandse Wijn met Gecontroleerde oorsprongsbenaming” en elke term die allusie maakt op de Hagelandse productiestreek zijn verboden voor niet erkende kwaliteitswijnen.

De producent mag de wijn die recht heeft op de benaming “Hagelandse Wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming” tot wijn zonder Beschermde Oorsprongsbenaming declasseren.

Gedeclasseerde wijn verliest het recht op de erkende oorsprongsbenaming.

Bij wijnverkeer in bulk moeten door de betrokken partijen altijd contradictorische monsters worden genomen.

De  Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie moet van elk voorafgaandelijk bulktransport worden verwittigd.

De toepassingsmodaliteiten van de monstername worden door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie vastgelegd.

Bedoelde producten mogen zich binnen de Gemeenschap slechts in het verkeer bevinden met een begeleidend document dat door de overheid is gecontroleerd.

 

10. De naam en het adres van de autoriteiten of organen die verifiëren of de bepalingen van het

productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken:

 

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van oorsprongsbenaming aan wijn.

Afdeling Landbouw- en visserijbeleid

Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse Overheid

Koning Albert II-laan 35 bus 40

1030-Brussel

Tel. 02 552 79 20, Fax 02 552 79 21

wijn@lv.vlaanderen.be

 

Erkenningsaanvragen worden ingediend bij de erkenningscommissie, onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de erkenningscommissie worden waargenomen door:

Afdeling Landbouw- en visserijbeleid

Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse Overheid

Koning Albert II-laan 35 bus 40

1030-Brussel

Tel. 02 552 79 20, Fax 02 552 79 21

wijn@lv.vlaanderen.be

 

De controle op de bepalingen van het productdossier wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Koning Albert II-laan 16 (NG III)

1000-Brussel

Tel.: 02 277 54 84, Fax: 02 277 54 52

E-mail: eco.inspec@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling, één van de 9 verticale algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie, heeft volgende opdrachten:

Beschermt de rechten van de consument, ondernemingen en handelaars.

Verstrekt informatie en treedt preventief en repressief op in het kader van de economische wetgeving en regelgeving.

Treedt op als facilitator voor alternatieve geschillenoplossingen.

Coördineert de strijd tegen de economische fraude.

Verleent steun met betrekking tot de regulering en organisatie van de markt.

Neemt deel aan het goed functioneren van de op communautair niveau geordende markten.

Houdt toezicht op de economische etiketteringsregels voor productie en commercialisering van voedingsmiddelen.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling werd aangeduid als bevoegde autoriteit voor de controles in de wijnsector ingevolge artikel 118 sexdecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“integrale GMO-verordening”) enerzijds en Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector, anderzijds.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling is vermeld in de lijst (09) van de door de Lidstaten aangewezen nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de handhaving van de communautaire bepalingen in de wijnsector (bekendgemaakt op grond van artikel 185 quinquies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007) (lijst gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 46 van 19 februari 1999, laatst gewijzigd op 27 oktober 2010).

Op nationaal niveau is de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bevoegde controle-instantie in de wijnsector, ingevolge de volgende wetsbepalingen:

Wet van 21 februari 1986 tot strafbaarheidstelling van de overtreding van de verordeningen van de Europese Economische Gemeenschap inzake de wijnmarkt.

Koninklijk Besluit van 21 september 1988 tot aanwijzing, met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, van de bepalingen, waarvan de overtreding strafbaar is.

Ministerieel Besluit van 13 juni 1991 tot aanduiding van de bevoegde controle-instantie in uitvoering van de Wet van 21 februari 1986.

 

b) De Erkenningscommissie staat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de uitvoering van de controle op de bepalingen van het productdossier.

De erkenningscommissie voert in opdracht van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling het organoleptische onderzoek uit dat betrekking heeft op kleur, klaarheid, reuk en smaak. Conform het lastencohier moet de onderzochte wijn ten minste elf punten behalen op een maximum van 20.

Per semester wordt één erkenningssessie georganiseerd.

De Erkenningscommissie is voorts bevoegd om nieuwe percelen geschikt voor de productie van de Hagelandse wijn te erkennen.

De commissie gaat na of de percelen gelegen zijn binnen het afgebakende geografische gebied.

De Erkenningscommissie voert ook controle uit op de door de voor erkenning in aanmerking komende wijnbouwers jaarlijks in te dienen aangifte van voorraad, en de aangifte van de totale oogst.

Elke wijziging zoals hierboven bedoeld moet aan de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid worden genotificeerd.

De Erkenningscommissie zal bijdragen om de doelstellingen van de kwaliteitswijn te bereiken en alles in het werk stellen om de oorsprongsbenaming via alle nodige maatregelen te beschermen.

Organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

De zetel van de Erkenningscommissie is gevestigd in de lokalen van de Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd (vzw nr. 1771/50), Livornostraat 13 (Bus 5) te 1060 Brussel.

De Erkenningscommissie is als volgt samengesteld:

- 4 vertegenwoordigers van de Vlaamse wijnbouwers;

- 2 vertegenwoordigers van de vzw Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd, waarvan één lid van de Affiniteit Wijn;

- 1 vertegenwoordiger van de Horeca, 1 vertegenwoordiger van de Groothandel en 1 vertegenwoordiger van de Kleinhandel;

- 1 vertegenwoordiger van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met de officiële controle van de Lidstaat;

- 1 vertegenwoordiger van de vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (“VLAM”).

 

De organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Belanghebbende partijen

VZW BELGISCHE WIJNBOUWERS

Maatschappelijke zetel: Monarkenweg 50 te 3050 Oud-Heverlee

Ondernemingsnr.: 0821.301.077

Raad van Bestuur:

- Paul Vleminckx, voorzitter

- Lodewijk Waes, secretaris

- Herman Van Goidshoven

- Jos Van Laer

- Ghislain Houben

- Wim Liekens

Leden: 70-tal

Vinum & Spiritus Belgium

Livornostraat 13, bus 5

1060 Brussel

Tel: + 32 2 537 00 51, Fax: + 32 2 537 81 56

 

Email: fbvs.bfwg@skynet.be

HASPENGOUWSE WIJN

G.O.B.

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

B.O.B.

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING

PRODUCTDOSSIER

Besluit 6 Januari 2000

25 juli 2014

 

1. De naam die moet worden beschermd als beschermde oorsprongsbenamig

 

“Haspengouwse Wijn”

Traditionele aanduiding: “Gecontroleerde oorsprongsbenaming”

 

2. Categorie wijn( zie bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

 

Wijn

 

3. Een beschrijving van de wijn (belangrijkste analytische en organoleptische kenmerken)

 

Belangrijkste analytische eigenschappen:

Het minimum natuurlijk alcohol-volumegehalte moet 8,00% vol. bereiken.

Het minimum effectief alcohol-volumegehalte moet 8,50% vol. bereiken.

Het totale alcohol-volumegehalte mag niet lager zijn dan 9,00% vol.

In geval van verhoging van het natuurlijk alcoholgehalte mag het totale alcohol-volumegehalte in geen geval hoger zijn dan 13,50% vol.

 

De totale zuurtegraad in g H2SO4/l (totaalgehalte aan zuren) moet ten minste 3,50 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur ofwel 46,6 milli-equivalent per liter bedragen.

 

Belangrijkste organoleptische eigenschappen:

Witte wijnen:

fijn, elegant, fruitig of bloemig, soms wat mineraal aroma. Meer finesse dan kracht . Mooie gestructureerde aciditeit en gekenmerkt door een niet al te hoog alcoholgehalte (11à12 %vol). Houtlagering kan voor bepaalde wijnen een

toegevoegde waarde zijn.

 

Dit geld ook voor de rosé-wijnen.

 

Rode wijnen:

een fruitige, frisse stijl. Het zijn wijnen die de karakteristieken van "alle" noordelijke rode wijnen in zich dragen.

Afhankelijk van het ras en de jaargang is er toch sprake van de aanwezigheid van een tannine structuur.

Houtlagering wordt

vaker gebruikt. Alcoholgehalte niet zeer hoog (11,00-12,50%vol).

Ze worden best niet al te warm geschonken (15° à 17° C)

 

4. TA gebruikt om aan te duiden dat de wijn een BOB of BGA heeft

 

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

 

5. De wijnbereidingsprocedés

 

a) specifieke bij de productie van de wijn gebruikte oënologische procedés, alsmede de betrokken beperkingen bij de productie van de wijn:

Voor de verse druiven, de gedeeltelijk gegiste druivenmost of de jonge nog gistende wijn, en uitsluitend op het

wijnbouwbedrijf, mag:

een verhoging van het natuurlijk alcohol-volumegehalte geschieden door toevoeging van saccharose, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost.

De wijn mag gedeeltelijke ontzuurd worden. Wijn mag slechts worden ontzuurd tot een maximum van 1,00 g per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, d.i. 13,30 milli-equivalent per liter.

Wijn die als gecontroleerde oorsprongsbenaming werd erkend mag uitsluitend het voorwerp uitmaken van

oenologische praktijken voorgeschreven door de Europese Verordeningen ter zake, dit met het oog op het in stand

houden van de kwaliteit en het verzekeren van de biologische stabiliteit bij botteling.

 

b) De maximumopbrengst per hectare:

De gemiddelde maximale opbrengst is beperkt tot 55 hl/ha.

Voor de rassen Müller-Thurgau, Kerner, Ortega, Bacchus, Würzer en Dornfelder is de gemiddelde maximale opbrengst beperkt tot 80 hl/ha.

 

6. De afbakening van het betrokken geografische gebied:

 

De voor de productie van Haspengouwse Wijn afgebakende zone bevindt zich in wijnbouwzone A in Haspengouw, zijnde de steden en/of gemeenten

Alken, Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen.

 

7. Het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn is verkregen:

 

Voor de productie van Haspengouwse Wijn mogen volgende wijnstokrassen worden gebruikt:

Müller – Thurgau B; Kerner B, Siegerrebe, Pinot-gris G, Chardonnay B, Riesling B, Auxerrois B, Pinot-blanc B, Optima B, Ortega B, Würzer B, Bacchus B, Schönburger B, Bianca B.

Dornfelder N, Pinot-noir N, Domina N, Regent N.

 

8. De gegevens over het verband als bedoeld in artikel 118 ter, lid 1, onder a), i) van Verordening (EG) nr. 1234/2007

(de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren):

 

a) Gegevens over het geografische gebied:

De grond en de ondergrond in Haspengouw bestaat uit de Haspengouwse leem en mergel.

Haspengouw heeft optimale klimatologische omstandigheden, Haspengouw heeft een noordelijke ligging met veel lichturen tijdens de rijpingsperiode.

Haspengouw heeft een specifiek landschap en de Haspengouwse hellingen zorgen bovendien voor een goede afwatering en de juiste inval van de zonnestralen. Op de zuidelijk gelegen heuvels heerst een microklimaat.

 

b) Gegevens van het product:

Wijnen met een uitzonderlijke complexiteit: vettige en minerale wijn met een voldoende hoeveelheid aan zuren.

 

c) Causaal verband:

De kwaliteit en de kenmerken van de Haspengouwse wijn zijn vooral toe te schrijven aan de specifieke eigenschappen van de grond, ondergrond, landschap en optimale klimatologische omstandigheden (op de zuidelijk gelegen heuvels heerst een microklimaat).

De eigenschappen van de Haspengouwse leem geeft de vettigheid aan de wijn en de mergel geeft de mineraliteit waardoor wijnen ontstaan met een uitzonderlijke complexiteit.

Deze eigenschappen zijn echter enkel in de wijn terug te vinden indien er een voldoende hoge concentratie van mineralen uit de grond in de wijn aanwezig is. Vandaar dat bewust de opbrengst per hectare voor de Haspengouwse wijn beperkt is tot maximum 55 hl/ha.

Dit laag rendement verzekert tevens een voldoende rijpheid (concentratie suiker) van de druiven.

De noordelijke ligging leidt tevens tot meer lichturen tijdens de rijpingsperiode dan in de zuiderse wijnbouwgebieden en verzekert ook een voldoende hoeveelheid aan zuren (in zuidelijkere gebieden wordt dit problematisch door de “opwarming”).

De Haspengouwse wijnen zijn het resultaat van een uniek “terroir” en kunnen met geen enkel ander product vergeleken worden.

 

9. Aanvullende voorwaarden

 

Om de benaming Beschermde Oorsprongsbenaming “Haspengouw” te bekomen moet een aanvraag bij het secretariaat van

de Erkenningscommissie worden ingediend. Elke producent uit de omschreven productiezone mag een volledig dossier

indienen met het oog op de erkenning.

Een minimumproductie van 60 liter per lot is vereist om een erkenningsaanvraag te mogen indienen.

De verwerking van de druiven tot druivenmost en van de druivenmost tot wijn geschiedt binnen het geografisch

gebied waar de druiven zijn geoogst, hetzij, na uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de

Erkenningscommissie, in de onmiddellijke nabijheid van het geografisch gebied.

Voor de productie van de “Haspengouwse Wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming” moeten de druiven 100% van de erkende productiezone afkomstig zijn.

De termen “Haspengouwse Wijn” en/of “Haspengouwse Wijn met Gecontroleerde oorsprongsbenaming” en elke term die allusie maakt op de Haspengouwse productiestreek zijn verboden voor niet erkende kwaliteitswijnen.

De producent mag de wijn die recht heeft op de benaming “Haspengouwse Wijn met gecontroleerde

oorsprongsbenaming” tot wijn zonder Beschermde Oorsprongsbenaming declasseren.

Gedeclasseerde wijn verliest het recht op de erkende oorsprongsbenaming.

 

10. De naam en het adres van de autoriteiten of organen die verifiëren of de bepalingen van het

productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken:

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van oorsprongsbenaming aan wijn.

Afdeling Landbouw- en visserijbeleid

Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse Overheid

Koning Albert II-laan 35 bus 40

1030-Brussel

Tel. 02 552 79 20, Fax 02 552 79 21

wijn@lv.vlaanderen.be

 

Erkenningsaanvragen worden ingediend bij de erkenningscommissie, onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid,

Departement Landbouw en Visserij.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de erkenningscommissie worden waargenomen door:

Afdeling Landbouw- en visserijbeleid

Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse Overheid

Koning Albert II-laan 35 bus 40

1030-Brussel

Tel. 02 552 79 20, Fax 02 552 79 21

wijn@lv.vlaanderen.be

 

De controle op de bepalingen van het productdossier wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Koning Albert II-laan 16 (NG III)

1000-Brussel

Tel.: 02 277 54 84, Fax: 02 277 54 52

E-mail: eco.inspec@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be/

De organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

 

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling, één van de 9 verticale algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie, heeft volgende opdrachten:

Beschermt de rechten van de consument, ondernemingen en handelaars.

Verstrekt informatie en treedt preventief en repressief op in het kader van de economische wetgeving en regelgeving.

Treedt op als facilitator voor alternatieve geschillenoplossingen.

Coördineert de strijd tegen de economische fraude.

Verleent steun met betrekking tot de regulering en organisatie van de markt.

Neemt deel aan het goed functioneren van de op communautair niveau geordende markten.

Houdt toezicht op de economische etiketteringsregels voor productie en commercialisering van voedingsmiddelen.

 

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling werd aangeduid als bevoegde autoriteit voor de controles in de wijnsector ingevolge artikel 118 sexdecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“integrale GMO-verordening”) enerzijds en Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling is vermeld in de lijst (09) van de door de Lidstaten aangewezen nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de handhaving van de communautaire bepalingen in de wijnsector (bekendgemaakt op grond van artikel 185 quinquies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007) (lijst gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 46 van 19 februari 1999, laatst gewijzigd op 27 oktober 2010).

Op nationaal niveau is de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bevoegde controle-instantie in de wijnsector, ingevolge de volgende wetsbepalingen:

 Wet van 21 februari 1986 tot strafbaarheidstelling van de overtreding van de verordeningen van de Europese Economische Gemeenschap inzake de wijnmarkt.

 Koninklijk Besluit van 21 september 1988 tot aanwijzing, met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, van de bepalingen, waarvan de overtreding strafbaar is.

 Ministerieel Besluit van 13 juni 1991 tot aanduiding van de bevoegde controle-instantie in uitvoering van de Wet van 21 februari 1986.

 

b) De Erkenningscommissie staat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de uitvoering van de controle op de bepalingen van het productdossier.

De erkenningscommissie voert in opdracht van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling het organoleptische onderzoek uit dat betrekking heeft op kleur, klaarheid, reuk en smaak. Conform het lastencohier moet de onderzochte wijn ten minste elf punten behalen op een maximum van 20. Per semester wordt één erkenningssessie georganiseerd

De Erkenningscommissie is voorts bevoegd om nieuwe percelen geschikt voor de productie van de Haspengouwse wijn te erkennen. De commissie gaat na of de percelen gelegen zijn binnen het afgebakende geografische gebied.

De Erkenningscommissie voert ook controle uit op de door de voor erkenning in aanmerking komende wijnbouwers jaarlijks in te dienen aangifte van voorraad, en de aangifte van de totale oogst.

Elke wijziging zoals hierboven bedoeld moet aan de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid worden genotificeerd.

De Erkenningscommissie zal bijdragen om de doelstellingen van de kwaliteitswijn te bereiken en alles in het werk stellen om de oorsprongsbenaming via alle nodige maatregelen te beschermen.

Organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

De zetel van de Erkenningscommissie is gevestigd in de lokalen van de Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd (vzw nr. 1771/50), Livornostraat 13 (Bus 5) te 1060 Brussel.

De Erkenningscommissie is als volgt samengesteld :

- 4 vertegenwoordigers van de Vlaamse wijnbouwers;

- 2 vertegenwoordigers van de vzw Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd, waarvan één lid van de Affiniteit Wijn;

- 1 vertegenwoordiger van de Horeca, 1 vertegenwoordiger van de Groothandel en 1 vertegenwoordiger van de Kleinhandel;

- 1 vertegenwoordiger van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met de officiële controle van de Lidstaat;

- 1 vertegenwoordiger van de vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (“VLAM”).

 

Belanghebbende partijen

VZW BELGISCHE WIJNBOUWERS

Maatschappelijke zetel: Monarkenweg 50 te 3050 Oud-Heverlee

Ondernemingsnr.: 0821.301.077

Raad van Bestuur:

- Paul Vleminckx, voorzitter

- Lodewijk Waes, secretaris

- Herman Van Goidshoven

- Jos Van Laer

- Ghislain Houben

- Wim Liekens

Leden: 70-tal

Vinum & Spiritus Belgium

Livornostraat 13, bus 5

1060 Brussel

Tel: + 32 2 537 00 51, Fax: + 32 2 537 81 56

 

Email: fbvs.bfwg@skynet.be

HEUVELLANDSE WIJN

G.O.B.

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

B.O.B.

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING

PRODUCTDOSSIER

Ministerieel besluit 18 November 2005

25 Juli 2014

(fonte vlaanderen.be)

 

1. De naam die moet worden beschermd als beschermde oorsprongsbenaming

 

“Heuvellandse wijn”

Traditionele aanduiding: “Gecontroleerde oorsprongsbenaming”

 

2. Categorie wijn( zie bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

 

Wijn

 

3. Een beschrijving van de wijn (belangrijkste analytische en organoleptische kenmerken):

 

a) Belangrijkste analytische eigenschappen:

Het minimum natuurlijk alcohol-volumegehalte moet 8,00% vol. bereiken.

Het effectieve alcohol-volumegehalte moet minstens 8,50% vol. bedragen.

Het totale alcohol-volumegehalte mag niet lager zijn dan 9,00% vol. In geval van verhoging van het natuurlijk alcoholgehalte mag het totale alcohol-volumegehalte in geen geval hoger zijn dan 13,50% vol.

 

De totale zuurtegraad in g H2SO4/l (totaalgehalte aan zuren) moet ten minste 3,50 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur ofwel 46,6 milli-equivalent per liter bedragen.

 

b) Belangrijkste organoleptische eigenschappen:

Witte wijnen:

fijn, elegant, fruitig of bloemig, soms wat mineraal aroma. Meer finesse dan kracht .

Mooie gestructureerde aciditeit en gekenmerkt door een niet al te hoog alcoholgehalte (11,00 à 12,00% vol.). Houtlagering kan voor bepaalde wijnen een toegevoegde waarde zijn.

 

Dit geld ook voor de rosé-wijnen.

 

Rode wijnen:

een fruitige, frisse stijl.

Het zijn wijnen die de karakteristieken van "alle" noordelijke rode wijnen in zich dragen.

Afhankelijk van het ras en de jaargang is er toch sprake van de aanwezigheid van een tannine structuur. Houtlagering wordt vaker gebruikt. Alcoholgehalte niet zeer hoog ( 11,00-12,50% vol.).

Ze worden best niet al te warm geschonken (15° à 17°C)

 

4. TA gebruikt om aan te duiden dat de wijn een BOB of BGA heeft

 

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

 

5. De wijnbereidingsprocedés

 

a) De specifieke bij de productie van de wijn gebruikte oënologische procedés, alsmede de betrokken beperkingen bij de productie van de wijn:

Voor de verse druiven, de gedeeltelijk gegiste druivenmost of de jonge nog gistende wijn, en uitsluitend op het

wijnbouwbedrijf, mag:

een verhoging van het natuurlijk alcohol-volumegehalte geschieden door toevoeging van saccharose,

geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost.

De wijn mag gedeeltelijke ontzuurd worden.

Wijn mag slechts worden ontzuurd tot een maximum van 1,00 g per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, d.i. 13,3 milli-equivalent per liter.

Verder dienen inzake toegelaten oënologische procedés de voorschriften te worden nageleefd die zijn vastgesteld

bij:

Verordening (EG) Nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen.

Artikels 120 quater tot en met 120 septies; bijlage XV bis; bijlage XV ter (Oënologische procedés en beperkingen), van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”).

Wijn die als gecontroleerde oorsprongsbenaming werd erkend mag uitsluitend het voorwerp uitmaken van oënologische praktijken voorgeschreven door de Europese Verordeningen ter zake, dit met het oog op het in stand houden van de kwaliteit en het verzekeren van de biologische stabiliteit bij botteling.

 

b) De maximumopbrengst per hectare:

De gemiddelde maximale opbrengst is beperkt tot 65 hl/ha.

Voor de rassen Müller-Thurgau, Kerner, Auxerrois en Dornfelder is de gemiddelde maximale opbrengst beperkt tot 80 hl/ha.

 

6. De afbakening van het betrokken geografische gebied:

 

De voor de productie van Heuvellandse wijn afgebakende zone bevindt zich in wijnbouwzone A in Heuvelland, zijnde de steden en/of gemeenten:

De Klijte, Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerken, Reningelst, Westouter, Wijtschate, Wulvergem.

 

7. Het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn is verkregen:

 

Voor de productie van Heuvellandse wijn mogen volgende wijnstokrassen worden gebruikt:

müller-thurgau B, kerner B, siegerrebe B, pinot gris G, chardonnay B, riesling B, auxerrois B, johanniter B, muscat B, phoenix B.

pinot noir N, dornfelder N, regent N, cabernet sauvignon N, rondo N.

 

8. De gegevens over het verband als bedoeld in artikel 118 ter, lid 1, onder a), i) van Verordening

(EG) nr. 1234/2007 (de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren):

 

a) Gegevens over het geografische gebied:

In het Heuvelland heerst een koel klimaat met frisse nachten hetgeen bevorderlijk is voor de wijnbouw.

Door de nabijheid van de Noordzee zijn de winters zachter en vermijdt men te lage temperaturen die nefast zouden zijn voor de druivelaar.

De percelen bevinden zich hoofdzakelijk op zuidelijk gerichte hellingen en heuvels met een goede drainage, namelijk op de zuiderflanken van de heuvels Monteberg, Kemmelberg, Banebergen Vidaigneberg, Rodeberg, Zwarteberg en Scherpenberg.

Het Heuvelland heeft een arme zure zand - leembodem met een heel goede drainage dankzij de ijzerzandsteen in de bodem en een diepe grondwatertafel.

 

b) Gegevens van het product:

De Heuvellandse wijnen hebben een aromatisch, mineraal en fris karakter. Het kunnen vrij lichte tot matig krachtige wijnen zijn.

Dankzij de combinatie van druivenras en de specifieke bodem, hebben de wijnen veelal een origineel kruidig en bloemig boeket.

Afhankelijk van het jaartal en het druivenras, hebben de Heuvellandse wijnen een bewaarpotentieel die kan gaan van 2 tot meer dan 5 jaar.

De mousserende wijnen zijn vrij krachtig, elegant en complex.

 

c) Causaal verband:

Het koele klimaat en de frisse nachten zorgen voor een lange rijpingsperiode. Zo worden meer aroma’s aangemaakt zonder

het aanmaken van te veel suiker.

Op die manier krijgt men aromatische wijnen die altijd fris blijven. Het alcoholgehalte blijft dan meestal laag, nl. < 12.50%.

De ijzerzandsteen aan de oppervlakte zorgt voor een warmer microklimaat die ervoor zorgt dat de druiven ieder keer net iets beter kunnen afrijpen, om later een wijn te verkrijgen die evenwichtig is in de zoet - zuur balans.

De droge en schrale bodem zorgt ervoor dat de druivenlaar vlugger in de fase van groeivertraging of groeistop vertoeft.

Dit is de fase die ervoor zorgt dat er efficiënter aan fotosynthese wordt gedaan en dat er meer polyfenolen en secundaire metabolieten worden aangemaakt.

Zo krijgen de wijnen meer structuur, zijn ze aromatisch en kunnen langer bewaard worden.

Het koele klimaat geeft ons de mogelijkheid om witte en rode wijnen te maken dankzij de bovenvermelde troeven, weliswaar het ene jaar gemakkelijker dan het andere.

Anderzijds produceren de druiven met dit klimaat niet zo veel suiker en blijven er altijd voldoende zuren over. Zo kan men in Heuvelland heel fijne mousserende wijnen produceren.

 

9. Aanvullende voorwaarden

 

Om de benaming Beschermde Oorsprongsbenaming “Heuvelland” te bekomen moet een aanvraag bij het secretariaat van de Erkenningscommissie worden ingediend.

Elke producent uit de omschreven productiezone mag een volledig dossier indienen met het oog op de erkenning.

Een minimumproductie van 60 liter per lot is vereist om een erkenningsaanvraag te mogen indienen.

De verwerking van de druiven tot druivenmost en van de druivenmost tot wijn geschiedt binnen het geografisch

gebied waar de druiven zijn geoogst, hetzij, na uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Erkenningscommissie, in de onmiddellijke nabijheid van het geografisch gebied.

Voor de productie van de “Heuvellandse Wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming” moeten de druiven 100% van de erkende productiezone afkomstig zijn.

De termen “Heuvellandse Wijn” en/of “Heuvellandse Wijn met Gecontroleerde oorsprongsbenaming” en elke term die allusie maakt op de Heuvellandse productiestreek zijn verboden voor niet erkende kwaliteitswijnen.

De producent mag de wijn die recht heeft op de benaming “Heuvellandse Wijn met gecontroleerde

oorsprongsbenaming” tot wijn zonder Beschermde Oorsprongsbenaming declasseren.

Gedeclasseerde wijn verliest het recht op de erkende oorsprongsbenaming.

 

10. De naam en het adres van de autoriteiten of organen die verifiëren of de bepalingen van het

productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken:

 

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van oorsprongsbenaming aan wijn.

Afdeling Landbouw- en visserijbeleid

Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse Overheid

Koning Albert II-laan 35 bus 40

1030-Brussel

Tel. 02 552 79 20, Fax 02 552 79 21

wijn@lv.vlaanderen.be

 

Erkenningsaanvragen worden ingediend bij de erkenningscommissie, onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de erkenningscommissie worden waargenomen door:

Afdeling Landbouw- en visserijbeleid

Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse Overheid

Koning Albert II-laan 35 bus 40

1030-Brussel

Tel. 02 552 79 20, Fax 02 552 79 21

wijn@lv.vlaanderen.be

 

De controle op de bepalingen van het productdossier wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling

van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Koning Albert II-laan 16 (NG III)

1000-Brussel

Tel.: 02 277 54 84, Fax: 02 277 54 52

E-mail: eco.inspec@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be

 

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling, één van de 9 verticale algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie, heeft volgende opdrachten:

Beschermt de rechten van de consument, ondernemingen en handelaars.

Verstrekt informatie en treedt preventief en repressief op in het kader van de economische wetgeving en regelgeving.

Treedt op als facilitator voor alternatieve geschillenoplossingen.

Coördineert de strijd tegen de economische fraude.

Verleent steun met betrekking tot de regulering en organisatie van de markt.

Neemt deel aan het goed functioneren van de op communautair niveau geordende markten.

Houdt toezicht op de economische etiketteringsregels voor productie en commercialisering van voedingsmiddelen.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling werd aangeduid als bevoegde autoriteit voor de controles in de wijnsector ingevolge artikel 118 sexdecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“integrale GMO-verordening”) enerzijds en Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector, anderzijds.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling is vermeld in de lijst (09) van de door de Lidstaten aangewezen nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de handhaving van de communautaire bepalingen in de wijnsector (bekendgemaakt op grond van artikel 185 quinquies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007) (lijst gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 46 van 19 februari 1999, laatst gewijzigd op 27 oktober 2010).

Op nationaal niveau is de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bevoegde controle-instantie in de wijnsector, ingevolge de volgende wetsbepalingen:

Wet van 21 februari 1986 tot strafbaarheidstelling van de overtreding van de verordeningen van de Europese Economische Gemeenschap inzake de wijnmarkt.

Koninklijk Besluit van 21 september 1988 tot aanwijzing, met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, van de bepalingen, waarvan de overtreding strafbaar is.

Ministerieel Besluit van 13 juni 1991 tot aanduiding van de bevoegde controle-instantie in uitvoering van de Wet van 21 februari 1986.

 

b) De Erkenningscommissie staat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de uitvoering van de controle op de bepalingen van het productdossier.

De erkenningscommissie voert in opdracht van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling het organoleptische onderzoek uit dat betrekking heeft op kleur, klaarheid, reuk en smaak. Conform het lastencohier moet de onderzochte wijn ten minste elf punten behalen op een maximum van 20.

Per semester wordt één erkenningssessie georganiseerd.

De Erkenningscommissie is voorts bevoegd om nieuwe percelen geschikt voor de productie van de Hagelandse wijn te erkennen.

De commissie gaat na of de percelen gelegen zijn binnen het afgebakende geografische gebied.

De Erkenningscommissie voert ook controle uit op de door de voor erkenning in aanmerking komende wijnbouwers jaarlijks in te dienen aangifte van voorraad, en de aangifte van de totale oogst.

Elke wijziging zoals hierboven bedoeld moet aan de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid worden genotificeerd.

De Erkenningscommissie zal bijdragen om de doelstellingen van de kwaliteitswijn te bereiken en alles in het werk stellen om de oorsprongsbenaming via alle nodige maatregelen te beschermen.

Organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

De zetel van de Erkenningscommissie is gevestigd in de lokalen van de Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd (vzw nr. 1771/50), Livornostraat 13 (Bus 5) te 1060 Brussel.

De Erkenningscommissie is als volgt samengesteld:

- 4 vertegenwoordigers van de Vlaamse wijnbouwers;

- 2 vertegenwoordigers van de vzw Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd, waarvan één lid van de Affiniteit Wijn;

- 1 vertegenwoordiger van de Horeca, 1 vertegenwoordiger van de Groothandel en 1 vertegenwoordiger van de Kleinhandel;

- 1 vertegenwoordiger van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met de officiële controle van de Lidstaat;

- 1 vertegenwoordiger van de vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (“VLAM”).

 

De organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Belanghebbende partijen

VZW BELGISCHE WIJNBOUWERS

Maatschappelijke zetel : Monarkenweg 50 te 3050 Oud-Heverlee

Ondernemingsnr.: 0821.301.077

Raad van Bestuur:

- Paul Vleminckx, voorzitter

- Lodewijk Waes, secretaris

- Herman Van Goidshoven

- Jos Van Laer

- Ghislain Houben

- Wim Liekens

Leden: 70-tal

Vinum & Spiritus Belgium

Livornostraat 13, bus 5

1060 Brussel

Tel: + 32 2 537 00 51, Fax: + 32 2 537 81 56

 

Email: fbvs.bfwg@skynet.be

VLAAMSE

MOUSSERENDE KWALITEITSWIJN

G.O.B.

 (gecontroleerde oorsprongsbenaming)

B.O.B.

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING

PRODUCTDOSSIER

Ministerieel besluit  18 November 2005

25 Juli 2014

(fonte vlaanderen.be)

 

1. De naam die moet worden beschermd als beschermde oorsprongsbenaming

 

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

eventueel gevolgd door de naam van één van volgende geografische eenheden:

 

De kuststreek,

de Westhoek,

Brugge en Ommeland;

de Leiestreek;

het Meetjesland;

Vlaamse Ardennen;

Schelde- en Denderstreek;

Het Waasland;

Pajottenland en Zennevallei;

Dijlevallei;

Antwerpen en de Antwerpse Kempen;

de Limburgse Kempen;

Mijnstreek;

het Maasland;

Voerstreek;

Oost-Brabantse Heuvelstreek;

Zuid-Limburgse Fruitstreek.

 

Traditionele aanduiding: “Gecontroleerde oorsprongsbenaming”

2. Categorie wijn( zie bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1234/2007)

 

Wijn

 

3. Een beschrijving van de wijn (belangrijkste analytische en organoleptische kenmerken)

 

a) Belangrijkste analytische eigenschappen:

Het minimum natuurlijk alcohol-volumegehalte van de “basiswijnen” moet 8,00% vol bereiken.

Het effectieve alcohol-volumegehalte van de “basiswijnen” moet minstens 8,50% vol bedragen.

Het totale alcohol-volumegehalte van de “basiswijnen” mag niet lager zijn dan 9,00% vol.

- De totale zuurtegraad in g H2SO4/1 (totaalgehalte aan zuren) moet ten minste 3,50 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur ofwel 46,6 milli-equivalent per liter bedragen.

 

b) Belangrijkste organoleptische eigenschappen:

Het organoleptisch onderzoek wordt uitgevoerd door de Erkenningscommissie en heeft betrekking op kleur, klaarheid, reuk en smaak.

De onderzochte wijn moet ten minste 11 punten behalen op een maximum van 20. De beoordelingsfiche (degustatiefiche) is toegevoegd bij het huishoudelijk regelement van de erkenningscommissie.

Alleen wijnen die voldoen aan de analytische eigenschappen, worden aan een organoleptisch onderzoek onderworpen.

Witte wijnen: fijn, elegant, fruitig of bloemig, soms wat mineraal aroma. Meer finesse dan kracht . Mooie gestructureerde aciditeit en gekenmerkt door een niet al te hoog alcoholgehalte (11à12,00% vol.).

Houtlagering kan voor bepaalde wijnen een toegevoegde waarde zijn.

 

Dit geld ook voor de rosé-wijnen.

 

4. TA gebruikt om aan te duiden dat de wijn een BOB of BGA heeft

 

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

 

5. De wijnbereidingsprocedés

 

a) specifieke bij de productie van de wijn gebruikte oënologische procedés, alsmede de betrokken beperkingen bij de productie van de wijn:

- Voor de verse druiven, de gedeeltelijk gegiste druivenmost of de jonge nog gistende wijn, en bestemd voor de

bereiding van “Vlaamse mousserende kwaliteitswijn” mag, uitsluitend op het wijnbouwbedrijf:

een verhoging van het natuurlijk alcohol-volumegehalte geschieden door toevoeging van saccharose, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost.

- De wijn mag gedeeltelijke ontzuurd worden. Wijn mag slechts worden ontzuurd tot een maximum van 1 g per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, d.i. 13,30 milli-equivalent per liter.

- Verder dienen inzake toegelaten oënologische procédés de voorschriften te worden nageleefd die zijn vastgesteld bij:

Verordening (EG) Nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen.

Artikels 120 quater tot en met 120 septies; bijlage XV bis; bijlage XV ter (Oënologische procédés en beperkingen), van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”).

- Wijn die als gecontroleerde oorsprongsbenaming werd erkend mag uitsluitend het voorwerp uitmaken van oenologische praktijken voorgeschreven door de Europese Verordeningen ter zake, dit met het oog op het in stand houden van de kwaliteit en het verzekeren van de biologische stabiliteit bij botteling.

 

b) De maximumopbrengst per hectare:

 

De gemiddelde maximale opbrengst van de “basiswijnen” is beperkt tot 80 hl/ha.

 

6. De afbakening van het betrokken geografische gebied:

 

De voor de productie van “Vlaamse mousserende kwaliteitswijn” afgebakende zone bevindt zich in wijnbouwzone A in Vlaanderen, namelijk de gemeenten (ingedeeld volgens de geografische eenheden):

 

de kuststreek:

- De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist;

 

de Westhoek:

- Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark- Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Staden, Veurne, Vleteren en Zonnebeke;

 

Brugge en Ommeland:

- Ardooie, Beernem, Brugge, Damme, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Oostkamp, Oudenburg, Pittem, Ruiselede, Tielt, Torhout, Wingene, Zedelgem en Zuienkerke;

 

de Leiestreek:

- Anzegem, Avelgem, De Pinte, Deerlijk, Deinze, Dentergem, Harelbeke, Hooglede, Ingelmunster, Izegem Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Meulebeke, Moorslede, Nazareth, Oostrozebeke, Roeselare, Sint-Martens-Latem, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Zulte en Zwevegem;

 

het Meetjesland:

- Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins,

Waarschoot, Zelzate en Zomergem;

 

Vlaamse Ardennen:

- Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm;

 

Schelde- en Denderstreek:

- Aalst, Aartselaar, Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Erpe-Mere, Gent, Haaltert, Hamme, Hemiksem, Laarne, Lebbeke, Lede, Melle, Merelbeke, Niel, Ninove, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Wetteren, Wichelen, Willebroek en Zele;

 

het Waasland:

- Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Wachtebeke;

 

Pajottenland en Zennevallei:

- Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Merchtem, Meise, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel;

 

Dijlevallei:

- Bertem, Boortmeerbeek, Duffel, Grimbergen, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle Op Den Bos, Keerbergen, Kortenberg, Londerzeel, Mechelen, Oud-Heverlee, Overijse, Sint-Katelijne-Waver, Steenokkerzeel, Tervuren, Machelen, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst;

 

Antwerpen en de Antwerpse Kempen:

- Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Berlaar, Boechout, Bonheiden, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Dessel, Edegem, Essen, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hove, Hulshout, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Kontich, Laakdal, Lier, Lille, Lint, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Mortsel, Nijlen, Olen Oud-Turnhout, Putte, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Stabroek, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht;

 

de Limburgse Kempen:

- Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Tessenderlo en Zutendaal;

 

de Mijnstreek:

- As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Zonhoven;

 

het Maasland:

- Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen en Neeroeteren;

 

Voerstreek:

- Voeren;

 

Oost-Brabantse Heuvelstreek:

- Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Halen, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw;

 

Zuid-Limburgse Fruitstreek:

- Alken, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Heers, Herk-De-Stad, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen.

 

7. Het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn is verkregen:

 

De mousserende wijn die recht heeft op de benaming « Vlaamse mousserende kwaliteitswijn » dient bereid

te worden uit witte en/of roséwijnen afkomstig van de volgende wijnstokrassen:

chardonnay, pinot noir, pinot meunier, pinot blanc, pinot gris, auxerrois, riesling en kerner, johanniter.

 

8. De gegevens over het verband als bedoeld in artikel 118 ter, lid 1, onder a), i) van Verordening (EG) nr.

1234/2007

(de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren):

 

a) Gegevens over het geografische gebied:

Het Vlaamse wijnbouwareaal strekt zich uit van Zuid-West-Vlaanderen over Oost-Vlaanderen, de Zuiderkempen, Brabant tot

Limburg en geniet van een gematigd zeeklimaat.

De ondergrond is in Vlaanderen op verschillende plaatsen geschikt voor de

wijnbouw, namelijk lichte gronden die goed water doorlaatbaar zijn.

De huidige wijnbouw sluit aan bij een historische wijntraditie.

 

b) Gegevens van het product:

De Vlaamse mousserende kwaliteitswijnen zijn fris en fruitig en hebben een goede afdronk.

 

c) Causaal verband:

Het verband tussen de kwaliteit en de kenmerkende eigenschappen van “Vlaamse Mousserende Kwaliteitswijn” enerzijds en het geografische gebied waar de wijn wordt verbouwd en gevinifieerd anderzijds, is het resultaat van het samenspel van talrijke omstandigheden en factoren die behoren tot drie grote categorieën: de natuur, het klimaat en de ondergrond.

Bovendien draagt de vakkennis van de wijnbouwer en het specifiek vinificatieproces van de “Vlaamse Mousserende

Kwaliteitswijn” bij tot de kwaliteit ervan.

Het gematigde, koele zeeklimaat leidt tot fris fruitige mousserende wijnen met een goede afdronk.

De huidige wijnbouw sluit aan bij een historische wijntraditie.

Vlaamse Mousserende Kwaliteitswijn” wordt bereid volgens de regels van de kunst zoals die onder meer ook in de Champagnestreek toegepast worden.

In Vlaanderen wordt mousserende wijn gemaakt van een hele waaier aan druivenrassen, elk met zijn eigen boeket.

Zeer belangrijk voor de “Vlaamse Mousserende Kwaliteitswijn” is de tweede gisting in de fles (“méthode traditionelle”).

De na de eerste en tweede gisting ontstane jonge schuimwijn blijft een bepaalde tijd op zijn gistrest liggen, waarbij autolyse (omzetting van suiker in alcohol) optreedt.

De gistrest ontbindt zich langzaam en een serie smaken en aroma’s komen vrij.

Hierdoor verhoogt de complexheid van het eindproduct aanzienlijk.

De eerder korte lagering (tussen 9 en 18 maanden) heeft een merkbare gunstige invloed op de frisse en fruitige afdronk.

 

9. Aanvullende voorwaarden

 

Om de benaming “Vlaams mousserende kwaliteitswijn Wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming” te bekomen moet een aanvraag bij de  Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie worden ingediend.

Elke producent uit de omschreven productiezone mag een volledig dossier indienen met het oog op de erkenning als Gecontroleerde Oorsprongsbenaming.

Een minimumproductie van 60 liter per lot is vereist om een erkenningsaanvraag te mogen indienen.

Het dossier moet volgende elementen bevatten:

naam en adres van aanvrager/producent;

kuip/vat-nummer;

productiejaar en volume;

wijnstokras(sen);

productie per lot;

natuurlijk alcoholgehalte (= suikergehalte : 17);

een verklaring volgens dewelke de hele bewerking van druif tot wijn in de erkende productiezone plaats vond.

 

De verwerking van de druiven tot druivenmost en van de druivenmost tot wijn geschiedt binnen de op het etiket vermelde geografische eenheid.

Voor de productie van de Beschermde Oorsprongsbenaming “Vlaamse mousserende kwaliteitswijn” moeten de druiven 100% van de erkende productiezone afkomstig zijn.

 

De producent mag de wijn die recht heeft op de benaming “Vlaams mousserende kwaliteitswijn Wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming” tot wijn zonder Beschermde Oorsprongsbenaming declasseren. Gedeclasseerde wijn verliest het recht op de erkende oorsprongsbenaming.

 

Bij wijnverkeer in bulk moeten door de betrokken partijen altijd contradictorische monsters worden genomen.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie moet van elk voorafgaandelijk bulktransport worden verwittigd.

De toepassingsmodaliteiten van de monstername worden door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie vastgelegd.

Bedoelde producten mogen zich binnen de Gemeenschap slechts in het verkeer bevinden met een begeleidend document dat door de overheid is gecontroleerd.

 

10. De naam en het adres van de autoriteiten of organen die verifiëren of de bepalingen van het

productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken:

 

a) De controle op de bepalingen van het productdossier wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie.

Structuur:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling (Algemene leiding: de heer Marc VAN HENDE, Directeur-generaal)

Koning Albert II-laan 16 (NG III)

1000 Brussel

Tel: 02 277 54 84 Fax: 02 277 54 52

E-mail: eco.inspec@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be/

 

Directie A: Controles EU-Marktordeningen en Strijd tegen de Economische Fraude

(leiding: de heer Dirk DE MAESENEER, inspecteur-directeur)

Cel Wijn en Gedistilleerde Dranken:

(Dirk DE MAESENEER, inspecteur-directeur; Johan VERHOEVEN, e.a. controleur; Danny DE JANS, e.a. controleur;

Thierry DEGULNE,e.a. controleur).

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling, één van de 9 verticale algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie, heeft volgende opdrachten:

Beschermt de rechten van de consument, ondernemingen en handelaars.

Verstrekt informatie en treedt preventief en repressief op in het kader van de economische wetgeving en regelgeving.

Treedt op als facilitator voor alternatieve geschillenoplossingen.

Coördineert de strijd tegen de economische fraude.

Verleent steun met betrekking tot de regulering en organisatie van de markt.

Neemt deel aan het goed functioneren van de op communautair niveau geordende markten.

Houdt toezicht op de economische etiketteringsregels voor productie en commercialisering van voedingsmiddelen.

 

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling werd aangeduid als bevoegde autoriteit voor de controles in de wijnsector ingevolge artikel 118 sexdecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“integrale GMO-verordening”) enerzijds en Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector, anderzijds.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling is vermeld in de lijst (09) van de door de Lidstaten aangewezen nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de handhaving van de communautaire bepalingen in de wijnsector (bekendgemaakt op grond van artikel 185 quinquies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007) (lijst gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 46 van 19 februari 1999, laatst gewijzigd op 27 oktober 2010).

Op nationaal niveau is de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bevoegde controle-instantie in de wijnsector, ingevolge de volgende wetsbepalingen:

Wet van 21 februari 1986 tot strafbaarheidstelling van de overtreding van de verordeningen van de Europese Economische Gemeenschap inzake de wijnmarkt.

Koninklijk Besluit van 21 september 1988 tot aanwijzing, met betrekking tot de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, van de bepalingen, waarvan de overtreding strafbaar is.

Ministerieel Besluit van 13 juni 1991 tot aanduiding van de bevoegde controle-instantie in uitvoering van de Wet van 21 februari 1986.

 

b) De Erkenningscommissie staat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de uitvoering van de controle op de bepalingen van het productdossier.

De erkenningscommissie voert in opdracht van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling het organoleptische onderzoek uit dat betrekking heeft op kleur, klaarheid, reuk en smaak. Conform het lastencohier moet de onderzochte wijn ten minste elf punten behalen op een maximum van 20. Per semester wordt één erkenningssessie georganiseerd

De Erkenningscommissie is voorts bevoegd om nieuwe percelen geschikt voor de productie van de Vlaams mousserende kwaliteitswijn te erkennen.

De commissie gaat na of de percelen gelegen zijn binnen het afgebakende geografische gebied.

De Erkenningscommissie voert ook controle uit op de door de voor erkenning in aanmerking komende wijnbouwers jaarlijks in te dienen aangifte van voorraad, en de aangifte van de totale oogst.

 

Elke wijziging zoals hierboven bedoeld moet aan de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid worden genotificeerd.

De Erkenningscommissie zal bijdragen om de doelstellingen van de kwaliteitswijn te bereiken en alles in het werk stellen om de oorsprongsbenaming via alle nodige maatregelen te beschermen.

Organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

De zetel van de Erkenningscommissie is gevestigd in de lokalen van de Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd (vzw nr. 1771/50), Livornostraat 13 (Bus 5) te 1060 Brussel.

De Erkenningscommissie is als volgt samengesteld:

- 4 vertegenwoordigers van de Vlaamse wijnbouwers;

- 2 vertegenwoordigers van de vzw Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd, waarvan één lid van de Affiniteit Wijn;

- 1 vertegenwoordiger van de Horeca, 1 vertegenwoordiger van de Groothandel en 1 vertegenwoordiger van de Kleinhandel;

- 1 vertegenwoordiger van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met de officiële controle van de Lidstaat;

- 1 vertegenwoordiger van de vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (“VLAM”).

 

 

 

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.