SLOVACCHIA - SLOVENSKO › LEGGE VINO 313

Zákon č. 313/2009 Z.z.

o vinohradníctve a vinárstve

sa mení a dopĺňa takto:

zákona č. 198/2010 Z. z.,

zákona č. 353/2012 Z. z.

zákona č. 34/2014 Z. z.

zákona č. 349/2015 Z. z.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Základné ustanovenia

(disposizione di base)

 

§ 1 Predmet úpravy

(campo di applicazione)

 

(1) Tento zákon ustanovuje podmienky pestovania viniča na registrovaných plochách nachádzajúcich sa vo vinohradníckych oblastiach, ako aj podmienky výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh v záujme

zabezpečenia zdravotnej neškodnosti1) a kvality.

(2) Tento zákon ďalej ustanovuje

a) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vinič pestujú na vinohradníckej ploche, sú vlastníkmi alebo užívateľmi vinohradníckych plôch, dorábajú hrozno, vrúble, podpníkové odrezky a viničové sadenice, vyrábajú hroznový mušt, burčiak a hroznové víno, nakladajú s ním alebo ho uvádzajú na trh,

b) výkon štátnej správy a kontroly nad vinohradníctvom a vinárstvom a vedenie vinohradníckej a vinárskej

evidencie.

(3) Ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa zdravotnej neškodnosti a vedenia evidencie vína2) uvádzaného

na trh nie sú týmto zákonom dotknuté.

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na hrozno určené na priamu spotrebu, hroznovú šťavu, zahustenú hroznovú šťavu a vínny ocot.

 

§ 2

Vymedzenie pojmov

(definizioni)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) vinohradníctvom súhrn činností zameraných na pestovanie viniča, na pestovanie podpníkového viniča, výrobu podpníkových odrezkov, vrúbľov, viničových sadeníc, výsadbu a ošetrovanie vinohradníckych plôch, ako aj na zber hrozna,

b) viničom rastlina rodu Vitis určená na produkciu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál pre tieto rastliny,

c) viničovou sadenicou

1. neštepená časť zakoreneného výhonku alebo bylinného výhonku určená na sadenie v neštepenom stave alebo na použitie ako podpníky určené na výrobu odrezkov,

2. časť viničového výhonku, bylinného výhonku alebo výhonku spojená štepením, ktorého podzemná časť je zakorenená,

d) podpníkovým viničom rastlina viniča, ktorej odrezky sa používajú najmä na vrúbľovanie viniča a tvoria jej dolnú časť,

e) odrodou skupina viniča v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny viniča podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,

f) klonom viniča vegetatívnym spôsobom dopestované a geneticky identické potomstvo z jedného kra, ktorý je zapísaný v Listine registrovaných odrôd,3)

g) krom viniča rastlina viniča v pestovateľskom tvare určená na produkciu hrozna, vrúbľov alebo odrezkov viniča,

h) bobuľou dužinatý plod viniča, ktorý sa skladá z dvoch vrstiev, a to z dužiny a šupky, a je súčasťou strapca,

i) hrozienkom bobuľa hrozna prirodzene prezretá a dehydrovaná na kre viniča,

j) cibébou bobuľa hrozna zhrozienkovatená na kre viniča, zušľachtená účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, k) vinicou druh pozemku4) s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnych plôch,

l) vinohradníckou plochou pozemok s vhodnými pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami, ktorú registruje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“), ktorý sa člení na

1. obhospodarovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom ako čistá alebo pridružená kultúra rodivá alebo ešte nerodivá, určená na výrobu hrozna a pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj,

2. opustenú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom, ktorá nie je pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj,

3. vyklčovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha, z ktorej boli odstránené všetky kry viniča,

m) vinohradom obhospodarovaná vinohradnícka plocha vysadená viničom,

n) zemepisnou jednotkou slovenský vinohradnícky región, vinohradnícka oblasť, vinohradnícky rajón, vinohradnícka

obec a vinohradnícky hon alebo ich časti, alebo ich skupiny,

o) slovenským vinohradníckym regiónom časť územia Slovenskej republiky vysadená viničom,

p) vinohradníckou oblasťou časť slovenského vinohradníckeho regiónu vyznačujúca sa relatívne homogénnymi

prírodnými podmienkami ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína,

q) vinohradníckym rajónom časť vinohradníckej oblasti vyznačujúca sa vyšším stupňom homogénnosti

ovplyvňujúcim kvalitu a charakter vína,

r) vinohradníckou obcou obec vo vinohradníckom rajóne, na ktorej katastrálnom území sa nachádzajú vinohradnícke plochy,

s) vinohradníckym honom ucelená časť vinohradníckej plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných

podmienok ovplyvňujúcich charakter a kvalitu vína; spravidla je súčasťou jednej vinohradníckej obce,

t) kvalifikovaným honom vinohradnícky hon zatriedený ako hon vhodný na pestovanie hrozna, ktoré je určené na výrobu tokajského vína,

u) uzavretou vinohradníckou oblasťou územie so špecifickými pôdnymi a klimatickými podmienkami, s určenou orientáciou na svetovú stranu, s určenou a nemennou odrodovou skladbou, osobitým vinohradníckym a vinárskym režimom,

v) výnosovou plochou vinohradov vysadená, obhospodarovaná

a rodiaca vinohradnícka plocha okrem vinohradníckych plôch na pokusné účely,

w) hektárovým výnosom množstvo hrozna, hroznového muštu alebo vína v kilogramoch alebo hektolitroch na hektár výnosovej vinohradníckej plochy,

x) vinohradníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady,

y) vinárstvom súhrn činností zameraných na spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, nakladanie s ním a na jeho uvádzanie na trh,

z) vinárom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty,

aa) vinárskym produktom výrobky podľa osobitného predpisu5) vyrobené na báze hrozna,

ab) stupňom normalizovaného muštomeru (°NM) 1 kg skvasiteľných cukrov v 100 l muštu,

ac) cukornatosťou muštu obsah skvasiteľných cukrov vyjadrený v stupňoch normalizovanéhomuštomeru,

ad) rmutom nekvasiace alebo kvasiace pomleté hrozno,

ae) oxidatívnou metódou výroby vína spôsob, pri ktorom sa víno vyrába za prístupu vzduchu,

af) reduktívnou metódou výroby vína spôsob, pri ktorom sa víno vyrába bez prístupu vzduchu,

ag) chybným vínom víno, ktorého kvalita z dôvodu pôsobenia mikroorganizmov alebo použitia nedostatočných

technologických postupov a hygieny vylučuje ľudskú spotrebu,

ah) falšovaným vínom víno, ktoré sa nevyrobilo ustanoveným spôsobom a ktorého vzhľad, zloženie alebo kvalita boli upravené nedovoleným spôsobom, ale spotrebiteľovi sa ponúka ako plnohodnotné, pod obvyklým obchodným názvom alebo iným klamlivým spôsobom,

ai) pomocnou látkou látka, ktorá sa nepoužíva ako potravinová prísada, ale používa sa len na technologické účely a nestáva sa súčasťou vína,

aj) prídavnou látkou povolená prísada, ktorá sa úmyselne pridáva do vína na účely ovplyvnenia jeho kvality a dosiahnutia ustanovených vlastností, pričom sa stáva jeho súčasťou,

ak) výrobou vína proces zahŕňajúci technologické postupy, výrobné operácie a ošetrovanie, ktorý sa začína spracovaním hrozna a končí sa uvedením vína na trh, alebo časť tohto procesu,

al) výrobnou dávkou konkrétne, dokonale homogénne množstvo druhovo totožných vinárskych produktov, ktoré boli vyrobené za rovnakých podmienok; o množstve, pôvode a technologickom postupe tvorby sa vedie podrobný technologický záznam,

am) uvádzaním vinárskych produktov na trh ich prepravovanie, skladovanie, ponúkanie, predaj a distribúcia,

an) dovozcom fyzická osoba s trvalým pobytom alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorá prevezme zodpovednosť za uvedenie vinárskych produktov na trh, ktoré nie sú z členského štátu,

ao) obchodníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá váži, meria, plní, balí, označuje, uchováva,

uvádza na trh, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, ktoré nemožno považovať za výrobu hrozna, vína alebo vinárskych

produktov,

ap) maloobchodníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predáva vinárske produkty konečnému

spotrebiteľovi.

 

Výsadba vinohradníckych plôch

(piantare in zone viticole)

 

§ 3

Povolenie na výsadbu viniča

(autorizzazione impianto viti)

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len "žiadateľ") môže vysádzať vinič, ak

a) má udelené právo na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv alebo právo na opätovnú výsadbu viniča, ktoré kontrolný ústav na základe žiadosti žiadateľa zmenil na povolenie podľa osobitného predpisu, 6)

b) vyklčuje vinohradnícku plochu alebo jej časť, ktorú je oprávnená užívať na pestovanie viniča a brať z nej úžitky, a opätovnú výsadbu viniča uskutoční na tejto vinohradníckej ploche alebo jej časti, 7)

c) má udelené povolenie na opätovnú výsadbu viniča 8) na inom pozemku alebo jeho časti ako na vinohradníckej ploche, ktorý je oprávnený užívať na pestovanie viniča a brať z neho úžitky a ktorý vyklčoval alebo sa zaviaže vyklčovať, alebo

d) má udelené povolenie na novú výsadbu viniča. 9)

 

(2) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu podáva žiadateľ do konca druhého vinárskeho roku 9a) nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie, alebo v lehote podľa osobitného predpisu. 9b)

 

(3) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. d) podáva žiadateľ do 30. apríla kalendárneho roka na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na predkladanie žiadostí, ktorú ministerstvo vyhlasuje zverejnením na svojom webovom sídle do 1. marca kalendárneho roka.

 

(4) Výzva podľa odseku 3 obsahuje

a) veľkosť plochy 9c) na príslušný vinársky rok,

b) kritériá oprávnenosti 9d) alebo prioritné kritériá 9e) na výber žiadostí podľa odseku 1 písm. d) o udelenie povolenia, ak je to potrebné.

 

(5) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) a d) obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ak je žiadateľom fyzická osoba,

b) meno, priezvisko, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,

c) názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,

d) údaje podľa osobitného predpisu. 9f)

 

(6) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 písm. c) a d) je

a) výpis z listu vlastníctva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie,

b) kópia nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie, ak je žiadateľom nájomca pozemku,

c) písomný súhlas vlastníka pozemku podľa § 123 Občianskeho zákonníka alebo spoluvlastníkov pozemku podľa § 139 Občianskeho zákonníka, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie, ak je žiadateľom nájomca pozemku a ak tento súhlas nevyplýva priamo z nájomnej zmluvy.

 

(7) Ministerstvo pri udelení povolenia podľa odseku 1 písm. d) zohľadňuje vlastnosti navrhovaného pozemku vrátane pôdnych podmienok a klimatických podmienok. Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti o povolenie podľa odseku 3 väčšia ako plocha, ktorá je v danom roku k dispozícii, udeľovanie povolení sa vykoná podľa osobitných predpisov. 9g)

 

(8) Platnosť povolenia vydaného podľa odseku 3 je tri roky odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolenie udelené.".

 

§ 4 a 5 sa vypúšťajú.

(art 4 e 5 abrogati)

 

§ 6

Neoprávnená výsadba

(impianto non autorizzato)

(1) Kontrolný ústav upozorní vinohradníka, ktorý uskutočnil neoprávnenú výsadbu, že podľa osobitného predpisu 10a) má povinnosť túto výsadbu vyklčovať. Ak vinohradník túto povinnosť nesplní, kontrolný ústav zabezpečí vyklčovanie neoprávnenej výsadby na náklady vinohradníka.

(2) Vinárske produkty, ktoré boli vyrobené z neoprávnenej výsadby, je zakázané uvádzať na trh. 10b)".

 

§ 7

Vinohradnícke oblasti a ich členenie a výroba vína

(1) Pestovanie viniča hroznorodého a výroba vína sa uskutočňuje na vinohradníckych plochách zaregistrovaných

vo vinohradníckom registri.

 

(2) Slovenský vinohradnícky región sa člení na

a) Malokarpatskú vinohradnícku oblasť,

b) Južnoslovenskú vinohradnícku oblasť,

c) Stredoslovenskú vinohradnícku oblasť,

d) Nitriansku vinohradnícku oblasť,

e) Východoslovenskú vinohradnícku oblasť,

f) Tokajskú vinohradnícku oblasť.

 

§ 8

Vinohradnícky register

(schedario viticolo)

(1) Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov. Údaje z vinohradníckeho registra možno sprístupniť tomu, kto preukáže, že má na veci právny záujem.

 

(2) Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav.

 

(3) Vinohradník je povinný registrovať sa vo vinohradníckom registri, ak užíva jednu vinohradnícku plochu alebo viac vinohradníckych plôch, ak ich celková výmera

a) prevyšuje 1 000 m2 alebo

b) je menšia ako 1.000m2 a vinohradník uvádza hrozno na trh.

 

(4) Registrovať sa môže aj vinohradník, ktorý pestuje vinič na výmere menšej ako 1.000 m2 a neuvádza hrozno na trh.

 

(5) Vinohradník je povinný kontrolnému ústavu predložiť žiadosť o pridelenie registračného čísla do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky vinohradnícku plochu.

Kontrolný ústav vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo.

Vinohradník je povinný označiť vinohradnícku plochu prideleným registračným číslom.

 

(6) Vinár je povinný písomne nahlásiť kontrolnému ústavu začiatok a skončenie výroby vinárskych produktov a ichuvádzania na trh v deň začatia alebo skončenia tejto činnosti.

 

(7) Vinohradník, vinár, obchodník amaloobchodník sú povinní oznámiť zmenu svojich údajov vo vinohradníckom

registri do 30 dní odo dňa jej vzniku.

 

(8) Kontrolný ústav vyčiarkne z vinohradníckeho registra vinohradnícku plochu na žiadosť vinohradníka alebo na žiadosť vlastníka vinohradníckej plochy, ktorá bola vinohradnícka plocha zaregistrovaná podľa odseku 4 inou osobou ako jej vlastníkom a k tejto vinohradníckej ploche nie je uzatvorená nájomná zmluva.

Výsadbové právo z tejto plochy sa stáva súčasťou rezervy výsadbových práv.

 

(9) Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o úrode hrozna a jeho použití do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

 

(10) Vinár, obchodník alebomaloobchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom

roku, je povinný každoročne oznamovať kontrolnému ústavu do

a) 7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu,

b) 10. decembra údaje o výrobe vína a muštov od 1. Augusta do 30. novembra,

c) 10. decembra stav zásob vína amuštov k 30. novembru,

d) konca príslušného vinárskeho roka množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína.

 

Vinárstvo

(viticoltura)

 

§ 9

Povinnosti vinárov,

(compiti dei produttori di vino)

obchodníkov a maloobchodníkov

(1) Vinár pri svojej činnosti je povinný

a) dodržiavať požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú neškodnosť podľa osobitného predpisu,11) kontrolovať

dodržiavanie týchto požiadaviek a viesť o tom evidenciu,

b) odstrániť vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vinárskych produktov a viesť o tom evidenciu za podmienok podľa osobitného predpisu,12)

c) dodržiavať podmienky obohacovania, zvyšovania alebo znižovania obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním,13)

d) viesť vinársku evidenciu v súlade s osobitným predpisom, 14)

e) dodržiavať hygienické požiadavky podľa osobitného predpisu,15)

f) oznamovať písomne kontrolnému ústavu obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním.

 

(2) Evidenciu, ktorú vedie vinár podľa odseku 1 písm. d), je povinný primerane viesť aj pri výrobe alkoholických nápojov vyrobených z vedľajších produktov zo spracovania a výroby vinárskych produktov.

 

(3) Obchodník alebomaloobchodník je povinný dodržiavať požiadavky na kvalitu, označovanie a zdravotnú

neškodnosť vinárskych produktov podľa osobitného predpisu.16)

 

§ 10

Členenie vinárskych produktov

(composizione dei prodotti vinicoli)

Vinárske produkty sa členia na

a) hroznový mušt, (mosto d’uva)

b) burčiak, (vino giovane)

c) víno bez zemepisného označenia, (vino senza indicazione geografica)

d) víno s chráneným zemepisným označením, (vino ad indicazione geografica protetta)

e) víno s chráneným označením pôvodu, (vino a denominazione di origine protetta)

f) odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno, (vino analcolico)

g) víno na priemyselné spracovanie, (vino destinato alla trasformazione industriale)

h) vinárske produkty podľa osobitného predpisu.5) (vino con regolamentazione speciale)

 

§ 11

Hroznový mušt

(mosto d’uva)

Hroznový mušt možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 1. augusta do 31. decembra kalendárneho roka

zberu hrozna, z ktorého je vyrobený.

(il mosto d’uva è commerciabile a partire dal 1 agosto al 31 dicembre dell’anno della vendemmia)

 

§ 12

Burčiak

(vino giovane)

(1) Ako „burčiak“ možno označiť len kvasiaci hroznový mušt17) vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného

a spracovaného na území Slovenskej republiky.

(prodotto ed elaborato da mosto di uve coltivate in Slovacchia e commercializzato sfuso)

 

(2) Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 15. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu hrozna, z ktorého je vyrobený.

(commerciabile dal 15 agosto al 31 dicembre dell’anno della vendemmia)

 

(3) Počas kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať

spotrebiteľovi.

(durante la vinificazione si può interrompere la fermentazione)

 

(4) Označenie „burčiak“ a údaj o výrobcovi je ten, kto predáva, povinný uviesť viditeľne na výveske v mieste predaja burčiaka.

(sul posto di vendita deve essere segnalata la menzione  “vino giovane” e il nome del produttore))

 

§ 13

Víno bez zemepisného označenia

(vino senza indicazione geografica)

(1) Pri výrobe vína bez zemepisného označenia sa musia dodržiavať požiadavky podľa osobitného predpisu.18)

(per produrre vini senza indicazione geografica bisogna attenersi alle norme del punto 18)

 

(2) Víno bez zemepisného označenia, ak krajina pôvodu je Slovenská republika, možno uvádzať na trh, ak hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 13 °NM.

(i vini senza indicazione geografica se prodotti in Slovacchia devono essere prodotti con uve con un tenore zuccherino minimo di 13,00° NM)

 

(3) Víno bez zemepisného označenia sa označuje výrazom „víno“ a možno ho označovať údajmi o pôvode podľa osobitného predpisu.19)

(i vini senza indicazioni geografiche vengono commercializzati con il termine “vino” e devono attenersi alle norme del punto 19)

 

4) Na výsadbu viniča povolenú podľa § 3 na výrobu vína bez zemepisného označenia možno použiť len sadenice registrovaných odrôd uznané podľa osobitného predpisu. 19a)".

(per i vini senza indicazione geografica si possono utilizzare solo varietà di vite registrte e riconosciute ai sensi della nota 19a)

 

§ 14

Víno s chráneným zemepisným označením

(vino a indicazione geografica protetta)

(1) Víno možno označiť ako víno s chráneným zemepisným označením, iba ak

(i vini a indicazione geografica protetta devono essere prodotti con le seguenti norme:)

a) sa vyrába výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách podľa § 7 na území Slovenskej republiky,

(prodotti con uve coltivate nei vigneti iscritti allo schedario viticole come da punto 7)

b) hrozno na výrobu vína patrí k odrodám, ktoré sú registrované v Listine registrovaných odrôd,

(prodotti con vitigni iscritti nella classificazione delle varietà di uve raccomandate e/o autorizzate)

c) zber hrozna, výroba vína, ako aj jeho fľašovanie sa uskutočnili v Slovenskom vinohradníckom regióne,

(la raccolta dell’uva e la produzione del vino deve avvenire nelle zone delimitate della Slovacchia)

d) hrozno, z ktorého je víno vyrobené, malo cukornatosť najmenej 13 °NM,

(le uve da cui si ottiene il vino IGP devono avere un contenuto zuccherino minimo di 13,00° NM)

e) najvyšší hektárový výnos neprekročil 20.000 kg/ha,

(la resa massima per ettaro è di 20.000 kg/ha)

f) spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,20)

(devono rispondere alle norme del punto 20)

g) mu je priznaná ochrana zemepisného označenia podľa osobitného predpisu,21)

(sono riconosciuti IGP secondo le norme del punto 21)

h) je preň vypracovaná špecifikácia vinárskeho produktu (ďalej len „špecifikácia“) a spĺňa podmienky tejto špecifikácie.

(devono rispondere ai requisiti imposti dalla propria “špecifikácia” (disciplinare)

 

(2) V označení vína s chráneným zemepisným označením sa uvádza názov regiónu. Názov regiónu možno uvádzať aj ako prídavné meno pred výrazom víno.

V označení vína s chráneným zemepisným označením sa nesmie uvádzať názov menšej zemepisnej jednotky

ako región.

(i vini IGP devono essere commercializzati con il nome geografico della zona di origine anche in forma di aggettivo)

(3) V označení vína s chráneným zemepisným označením možno uvádzať tradičný výraz „regionálne víno“.

(la menzione tradizionale sinonimo di IGP e “vino regionale”)

 

§ 15

Víno s chráneným označením pôvodu

(vino con denominazione di origine protetta)

(1) Víno možno označiť ako víno s chráneným označením pôvodu, iba ak

(i vini a denominazione di origine protetta devono essere prodotti con le seguenti norme:)

a) sa vyrába výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách podľa § 7 na území Slovenskej

republiky,

(prodotti con uve coltivate nei vigneti iscritti allo schedario viticole come da punto 7)

b) hrozno na výrobu vína patrí k odrodám, ktoré sú registrované v Listine registrovaných odrôd,

(prodotti con vitigni iscritti nella classificazione delle varietà di uve raccomandate e/o autorizzate)

c) zber hrozna, výroba vína, ako aj jeho fľašovanie sa uskutočnili v tej istej alebo bezprostredne susediacej zemepisnej jednotke na území Slovenskej republiky,

la raccolta dell’uva e la produzione del vino deve avvenire nelle zone delimitate della Slovacchia)

d) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM,

(le uve da cui si ottiene il vino DOP devono avere un contenuto zuccherino minimo di 16,00° NM)

e) najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg/ha,

(la resa massima per ettaro è di 18.000 kg/ha)

f) spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,20)

(devono rispondere alle norme del punto 20)

g) mu je priznaná ochrana označenia pôvodu podľa osobitného predpisu,21)

(sono riconosciuti DOP secondo le norme del punto 21)

h) je preň vypracovaná špecifikácia a spĺňa podmienky tejto špecifikácie.

(devono rispondere ai requisiti della propria “špecifikácia” (disciplinare)

 

(2) V označení vína s chráneným označením pôvodu sa uvádza názov chráneného označenia pôvodu a možno

uvádzať názov väčšej alebo menšej zemepisnej jednotky, z ktorej víno s chráneným označením pôvodu pochádza. Názov tejto jednotkymožno uviesť aj ako prídavné meno pred výrazom víno.

(il vino viene commercializzato con il nome della zona geografica da cui proviene anche in forma di aggettivo)

 

(3) V označení vína s chráneným označením pôvodu možno uvádzať

(etichettatura dei vini DOP può essere completata con uno delle menzioni tradizionali:)

a) tradičný výraz:

„akostné víno“ (vino di qualità),

„akostné víno s prívlastkom“ (vino di qualità con predicato),

„sekt vinohradníckej oblasti“ (regione del vino spumante),

„sekt V. O.“ (spumante di qualità)

alebo „pestovateľský sekt“ (spumante di qualità prodotto dal viticoltore),

b) výraz „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratka „D. S. C.“, alebo jeho symbol, ak víno bolo certifikované

podľa § 26.

(vini con denominazione di origine certificata, secondo le norme del punto 26)

 

§ 16

Víno na priemyselné spracovanie

(vino per la trasformazione industriale)

(1) Víno na priemyselné spracovanie sa vyrába z hrozna, ktorého najmenší prirodzený obsah alkoholu nedosahuje hodnoty podľa osobitného predpisu.5)

(vino che non raggiunge i limiti del punto 5)

 

(2) Na priemyselné spracovanie možno použiť aj

a) víno, ktorého najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok sú prekročené, ak získaný produkt nebude zdraviu škodlivý,

(vini con contenuti massimi ma considerato non dannoso)

b) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením výluhov z vylisovaného hrozna,

(bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione di percolato di uve pigiate)

c) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením zriedených vínnych kalov,

(venda alcolica ottenuta dalla fermentazione di fecce diluite)

d) zmesi vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými z ovocia, sladu, rastlín alebo ich výluhov.

(miscele di vini con bevanda alcoliche ottenute da frutta, malti e percolati)

 

§ 17

Tradičný výraz

(menzioni tradizionali)

(1) Tradičný výraz možno uvádzať na etiketách len pre vína s chráneným označením pôvodu alebo vína s chráneným zemepisným označením.

 

(2) Tradičné výrazy sú

a) regionálne víno (vino regionale),

b) akostné víno (vino di qualità),

c) akostné víno s prívlastkom (vino di qualità con predicato)

1. kabinetné (Cabinet),

2. neskorý zber (vendemmia tardiva),

3. výber z hrozna (da uve selezionate),

4. bobuľový výber (da bacche selezionate),

5. hrozienkový výber (selezione di uva passita),

6. cibébový výber, botrytický výber (selezione da bacche con muffa nobile),

7. ľadové víno ( vino di ghiaccio),

8. slamové víno (vino passito),

d) pestovateľský sekt (spumante di qualità certificato prodotto dal viticoltore),

e) sekt vinohradníckej oblasti (regione da vino spumante),

f) sekt V. O. (vino spumante di qualità),

g) château alebo chateau (castello).

 

§ 18

Podmienky použitia tradičného výrazu regionálne víno

(condizioni di utilizzo della menzione “vino regionale”)

Tradičný výraz regionálne víno možno použiť iba na označenie vína s chráneným zemepisným označením,

ak

(la menzione tradizionale vino regionale può essere utilizzata unicamente per i vini IGP quando)

a) hrozno, z ktorého bolo vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 15,00°NM,

(le uve da cui è prodotto devono avere un contenuto zuccherino minimo di 15,00° NM)

b) najvyšší hektárový výnos neprekročil 18.000 kg/ha,

(la resa massima è di 18.000 kg/ha)

c) skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,50% objemu,

(la gradazione effettiva minima è di 8,50% vol.)

d) spĺňa kvalitatívne požiadavky.

(requisiti di qualità)

 

§ 19

Podmienky použitia tradičného výrazu akostné víno

(condizioni di utilizzo della menzione “vino di qualità”)

Tradičný výraz akostné víno možno použiť len na označenie vína s chráneným označením pôvodu, ak

(la menzione tradizionale vino di qualità può essere utilizzata unicamente per i vini DOP quando)

a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16,00° NM,

(le uve da cui è prodotto devono avere un contenuto zuccherino minimo di 16,00° NM)

b) najvyšší hektárový výnos neprekročil 18.000 kg/ha,

(la resa massima è di 18.000 kg/ha)

c) skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,50% objemu,

(la gradazione effettiva minima è di 9,50% vol.)

d) obohacovanie sa uskutočnilo podľa osobitného predpisu,13) pre červené víno najviac do 24,00°NM a pre biele víno najviac do 22,00° NM,

(l’arricchimento è permesso secondo il punto 13 sino a 24,00° NM per i vini rossi e 22,00° NM per i vini bianchi)

e) spĺňa kvalitatívne požiadavky.

(requisiti di qualità)

 

§ 20

Podmienky použitia tradičného výrazu akostné víno s prívlastkom

(condizioni di utilizzo della menzione “vino di qualità con predicato”)

(1) Tradičný výraz akostné víno s prívlastkom možno použiť len na označenie vína s chráneným označením pôvodu, ak

(la menzione tradizionale vino di qualità con predicato può essere utilizzata unicamente per i vini DOP quando)

a) hrozno použité na výrobu vína bolo osvedčené kontrolným ústavom,

(il vino deve essere certificato dall’Istituto di Controllo specifico)

b) víno nebolo obohacované,

(il vino può essere arricchito)

c) víno nie je chemicky konzervované s výnimkou použitia oxidu siričitého,

(per la conservazione è esclusa l’anidride solforosa)

d) najvyšší hektárový výnos neprekročil 13.000 kg/ha,

(la resa massima è di 13.000 kg/ha)

e) spĺňa kvalitatívne požiadavky.

(requisiti di qualità)

 

(2) Tradičný výraz akostné víno s prívlastkom sa dopĺňa výrazom

(il vino di qualità con predicato è accompagnato dalle seguenti menzioni:)

a) kabinetné, ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19,00° NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,50% objemu,

(Cabinet: vino ottenuto da uve in piena maturazione con un contenuto zuccherino minimo di 19,00° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 9,50% vol.)

b) neskorý zber, ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21,00° NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,50% objemu,

(vendemmia tardiva: vino ottenuto da uve in piena maturazione con un contenuto zuccherino minimo di 21,00° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 9,50% vol.)

c) výber z hrozna, ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23,00° NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,50% objemu,

(uva selezionata: vino ottenuto da uve selezionate in piena maturazione con un contenuto zuccherino minimo di 23,00° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 9,50% vol.)

d) bobuľový výber, ak je víno vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26,00° NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,00% objemu,

(acini selezionati: vino ottenuto da uve dirraspate selezionando solo gli acini in piena maturazione con un contenuto zuccherino minimo di 26,00° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 8,00% vol.)

e) hrozienkový výber, ak je víno vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28,00° NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,00% objemu,

(selezione di acini avvizziti: vino ottenuto da uve dirraspate selezionate a mano utilizzando solo gli acini stramaturi con un contenuto zuccherino minimo di 28,00° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 8,00% vol.)

f) cibébový výber, botrytický výber, ak je víno vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28,00° NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,00% objemu,

(selezione di acini botritizzati: il vino è ottenuto esclusivamente da acini di uve stramature selezionati manualmente colpiti dalla muffa nobile con un contenuto zuccherino minimo di 28,00° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 8,00% vol.)

g) ľadové víno, ak je víno vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote –7,00° C a nižšej, a hrozno zostalo

počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NMa skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6,00% objemu,

(vino di ghiaccio: vino ottenute da uve vendemmiate ad una tempertura inferiore ai -7° C. con un contenuto zuccherino minimo di 27,00° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 6,00% vol.)

h) slamové víno, ak je víno vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27,00° NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6,00% objemu.

(vino passito: vino ottenuto da uve in piena maturazione e appassite su letti di paglia o canne o appesi a fili per almeno tre mesi sino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 27° NM e un tenore alcolico effettivo minimo di 6% vol.)

 

§ 21

Podmienky použitia tradičných výrazov sekt vinohradníckej oblasti, sekt V. O. a pestovateľský sekt

(condizioni di utilizzo delle menzioni “regione del vino spumante, spumante di qualità, spumante di qualità prodotto da viticoltore”)

(1) Tradičné výrazy sekt vinohradníckej oblasti a sekt V. O. možno použiť len na označenie akostného šumivého vína s chráneným označením pôvodu, ak

(le menzioni tradizionali regioni del vino spumante, spumante di qualità possono essere utilizzate unicamente per i vini DOP quando)

a) hrozno, mušt alebo víno a všetky zložky použité na jeho výrobu pochádzajú z tej istej alebo bezprostredne

susediacej zemepisnej jednotky podľa § 7 na území Slovenskej republiky,

(quando il mosto, il vino e tutti i prodotti utilizzati provengono da una zona delimitata, vinificato nella stessa e nelle zone immediatamente adiacenti come da art. 7)

b) spĺňa kvalitatívne požiadavky.

(Requisirti di qualità)

 

(2) Tradičný výraz pestovateľský sekt možno použiť len na označenie akostného šumivého vína s chráneným označením pôvodu, ak

(la menzione tradizionale spumante di qualità prodotto dal coltivatore può essere utilizzata unicamente per i vini DOP quando)

a) hrozno, mušt alebo víno a všetky zložky použité na jeho výrobu pochádzajú z vinohradu výrobcu,

(quando il mosto, il vino e tutti i prodotti utilizzati provengono da un’unica proprietà viticola)

b) spĺňa kvalitatívne požiadavky.

(Requisirti di qualità)

 

§ 22

Podmienky použitia tradičného výrazu château alebo chateau

Tradičný výraz château alebo chateau možno použiť len na označenie vína s chráneným označením pôvodu, ak

(la menzione tradizionale château può essere utilizzata unicamente per i vini DOP quando)

a) zber hrozna, jeho spracovanie a výroba vína sa uskutočnili v zemepisnej jednotke v Slovenskom vinohradníckom

regióne, v ktorej sa nachádza stavba označená ako château alebo chateau,

(la vendemmia dell’uva e la sua trasformazione in vino devono avvenire in una proprietà unica con un edificio storico)

b) spĺňa kvalitatívne požiadavky.

(Requisirti di qualità)

 

§ 23

Chránené označenie pôvodu vín a chránené zemepisné označenie vín

(Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta)

(1) Žiadateľ 22) môže po odsúhlasení špecifikácie ministerstvom prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu 23) označenia pôvodu vína alebo zemepisného označenia vína.

 

(2) Na účely posudzovania špecifikácií ustanovuje ministerstvo komisiu na posudzovanie žiadostí podľa odseku 1. Členov komisie na posudzovanie žiadostí podľa odseku 1 vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z odborne spôsobilých osôb.

Organizáciu a rokovanie komisie upraví štatút, ktorý schvaľuje minister.

 

(3) Odborne spôsobilá osoba podľa odseku 2 je fyzická osoba s vysokoškolským vzdelaním, ktorá má prax v oblasti vinohradníctva a vinárstva najmenej päť rokov.

 

§ 24

Uznávanie organizácie výrobcov

(riconoscimento delle organizzazione dei produttori)

(1) Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov 24) sa predkladá ministerstvu. Prílohou žiadosti je

a) vyhlásenie o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu, 25)

b) originál alebo úradne osvedčená kópia stanov organizácie výrobcov,

c) originál alebo úradne osvedčená kópia registrácie podľa osobitného predpisu, 26)

d) doklad o počte členov organizácie výrobcov; minimálny počet členov organizácie výrobcov je päť,

e) doklad o obchodnej produkcii v oblasti, kde organizácia výrobcov pôsobí; obchodná produkcia musí byť najmenej 70% celkovej produkcie oblasti.

 

(2) Ministerstvo žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie o uznaní organizácie výrobcov alebo rozhodnutie o neuznaní

organizácie výrobcov v lehote podľa osobitného predpisu. 27)

 

(3) Organizácie výrobcov uznané podľa odseku 2 oznamujú ministerstvu všetky zmeny a doplnenia dokladov, ktoré boli na účely uznania predložené ministerstvu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich vzniku.

 

(4) Ministerstvo rozhodnutím zruší rozhodnutie o uznaní organizácie výrobcov, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1.

 

Uvádzanie vinárskych produktov na trh

(marketing dei prodotti vitivinicoli nel mercato)

 

§ 25

Podmienky uvádzania na trh

(condizioni di commercializzazione)

(1) Ak sa víno vyrobí v tom istom kalendárnom roku, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, je

zakázané také víno uvádzať na trh vo fľašiach pred prvým novembrovým pondelkom daného kalendárneho roka.

 

(2) Je zakázané uvádzať na trh vinárske produkty, ak

a) sú v nich prekročené najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok,

b) sú zdraviu škodlivé, falšované alebo chybné,

c) neboli dodržané kvalitatívne požiadavky na ich výrobu,

d) dodatočne stratili alebo sa zmenili vlastnosti, na základe ktorých bol vydaný certifikát,

e) nebol vystavený sprievodný doklad podľa osobitného predpisu. 28)

 

(3) Menovitémnožstvo vína ustanovené pre označené spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu 29)

platí aj pre vinárske produkty plnené do spotrebiteľského balenia neoznačeného značkou „e“.

 

§ 26

Certifikácia

(certificazione)

(1) Vinárske produkty, ktoré podliehajú certifikácii, možno uvádzať na trh, iba ak získali certifikát.

 

(2) Certifikácii podlieha víno s chráneným označením pôvodu vrátane tokajského vína a víno s chráneným

zemepisným označením.

 

(3) Certifikácia zahŕňa overovanie dodržiavania špecifikácie podľa osobitného predpisu 30) alebo

a) kontrolu údajov vo vinohradníckom registri,

b) chemickú analýzu vína a

c) senzorické hodnotenie vína.

 

(4) Certifikáciu vín podľa odseku 2 pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný ústav alebo organizácie autorizované ministerstvom (ďalej len „kontrolný orgán“).

 

(5) Organizácie autorizované ministerstvom preukazujú spôsobilosť osvedčením o akreditácii. 31)

O výsledku overovania dodržiavania špecifikácie písomne informujú ministerstvo.

 

(6) Chemická analýza vína podľa odseku 3 písm. b) sa musí vykonať v akreditovanom laboratóriu. 31)

 

(7) Na účely senzorického hodnotenia vína podľa odseku 3 písm. c) ustanovuje ministerstvo komisiu na hodnotenie vína.

Členov komisie na hodnotenie vína vymenúva a odvoláva minister z odborne spôsobilých osôb.

Organizáciu a rokovanie komisie na hodnotenie vína upraví štatút, ktorý schvaľuje minister.

 

(8) Odborne spôsobilá osoba podľa odseku 7 je fyzická osoba, ktorá má

a) osvedčenie hodnotiteľa na zmyslové hodnotenie vína,

b) najmenej sedemročnú odbornú prax v zmyslovom hodnotení vína,

c) písomný súhlas zamestnávateľa na výkon zmyslového hodnotenia vína.

 

(9) Vinár alebo obchodník je povinný pred uvedením vinárskych produktov podľa odseku 2 na trh predložiť

kontrolnému orgánu vzorky vo fľašiach so žiadosťou o certifikáciu.

Odo dňa podania žiadosti o certifikáciu a predloženia jeho vzoriek vinár alebo obchodník nesmie s vínom manipulovať okrem ošetrovania vína.

 

(10) Po predložení žiadosti kontrolný orgán vinárske produkty podľa odseku 2 preskúša. Do 30 dní od prijatia žiadosti kontrolný orgán vydá certifikát alebo oznámi vinárovi alebo obchodníkovi dôvod neudelenia certifikátu.

 

(11) Kontrolný orgán odníme certifikát, ak sa

a) preukáže, že víno nespĺňa požiadavky certifikácie, alebo

b) dodatočne preukáže, že údaje poskytnuté na účel certifikácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce.

 

§ 27

Štátne kontrolné číslo

(contrassegno di Stato)

(1) Víno s chráneným označením pôvodu, ktoré je označené tradičným výrazom podľa § 20 alebo § 35 a ktoré je balené do fliaš, možno uvádzať na trh, iba ak je označené prideleným štátnym kontrolným číslom.

 

(2) Štátne kontrolné číslo prideľuje kontrolný ústav na základe výsledkov certifikácie. Kontrolný ústav pridelí

štátne kontrolné čísla len na množstvo vína uvedené v žiadosti o certifikáciu.

 

(3) Na požiadanie zamestnanca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len

„štátna veterinárna a potravinová správa“) ten, komu bolo pridelené štátne kontrolné číslo, preukáže, že štátne

kontrolné číslo používa oprávnene.

 

(4) Kontrolný ústav odníme štátne kontrolné číslo, ak

a) sa dodatočne preukáže, že víno nespĺňa požiadavky na pridelenie štátneho kontrolného čísla, alebo

b) ten, komu bolo pridelené štátne kontrolné číslo, marí kontrolu alebo zabraňuje kontrole používania štátneho kontrolného čísla.

 

(5) Ten, komu bolo štátne kontrolné číslo odňaté, je povinný odstrániť už nalepené štátne kontrolné čísla z fliaš s vínom a nepoužité štátne kontrolné čísla vrátiť kontrolnému ústavu.

 

§ 28

Označovanie vinárskych produktov

(etichettaura dei prodotti vitivinicoli)

(1) Vinárske produkty v spotrebiteľskom balení musia byť na nádobe označené čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku.

 

(2) Na označení etiketou sa uvádzajú údaje ustanovené osobitným predpisom 32) a týmto zákonom.

 

(3) V označení je zakázané používať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje a informácie, ktoré môžu

a) mylne vzbudiť dojem mimoriadnej kvality vinárskeho produktu,

b) vyvolať nesprávne predstavy o zemepisnom pôvode vinárskeho produktu,

c) vyvolať nesprávne predstavy o spracovaní, vlastnostiach, odrode viniča a ročníku zberu.

 

(4) Namiesto výrazu fľašovateľ možno pre víno s chráneným označením pôvodu a víno s chráneným zemepisným

označením používať pojmy

a) „plnené vinohradníkom“, ak zber hrozna, výroba vína aj jeho plnenie prebiehajú vo vinohrade alebo do vzdialenosti 20 km od neho,

(prodotto all’origine: quando la vendemmia e la vinificazione avvengono nel medesimo posto o al massimo ad una distanza di 20 km)

b) „vyrába a plní“, ak výroba vína aj jeho plnenie prebieha u vinára, ktorý toto víno uvádza na trh vo fľašiach, alebo

c) ktorých zoznam a podmienky používania ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(imbottigliato all’origine: quando il vino è prodotto ed imbottigliato dal medesimo produttore delle uve)

 

(5) Vinárske produkty uvádzané na trh v inom ako spotrebiteľskom balení musia byť označené na viditeľ nommieste

a čitateľne na výveske vmieste predaja najmenej údajmi podľa osobitného predpisu. 33)

 

(6) Označovať víno slovom „archívne víno“ možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno uvádzané do obehu najmenej tri roky po roku, v ktorom bolo zozbierané hrozno, z ktorého je víno vyrobené.

(la menzione archive vino è utilizzata per i vini DOP invecchiati almeno tre anni)

(7) Označovať víno slovami „mladé víno“ možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna.

(la menzione vino giovane è utilizzata dai vini DOP prodotti, confezionati e consumati entro la fine dell’anno di produzione dell’uva, sono commercializzati a partire dal 1 novembre)

(8) Označovať víno slovami „panenská úroda“ možno, ak víno pochádza z prvej úrody vinohradu.

Za prvú úrodu sa považuje zber hrozna uskutočnený v treťom, najneskôr však v štvrtom roku po výsadbe.

(la menzione vendemmia vergine è utilizzata per i vini prodotti da uve vendemmiate al loro primo anno di produzione)

(9) Údajom podľa farby sa vína označujú slovami biele, ružové, červené.

(per quanto riguarda il colore i vini sono bianchi, rosati e rossi)

 

§ 29

Skladovanie a preprava vinárskych produktov

(stoccaggio e trasporti dei prodotti vitivinicoli)

(1) Vinárske produkty sa musia skladovať a prepravovať tak, aby bolo zabezpečené zachovanie ich kvality a zdravotnej neškodnosti.

 

(2) Vinárske produkty pri skladovaní v nádobách a fľašiach musia byť riadne označené tak, aby nemohlo dôjsť k ich nežiaducej zámene a aby bolo možné jednoznačne preukázať ich pôvod.

 

(3) Vinárske produkty sa musia skladovať tak, aby k nim bol umožnený prístup orgánov kontroly a bolo umožnené bezpečné nakladanie s nimi.

 

(4) Vinárske produkty možno prepravovať len so sprievodným dokladom podľa osobitného predpisu, 28) na ktorom je uvedené evidenčné číslo pridelené colným úradom.

 

(5) Evidenciu pridelených evidenčných čísel vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné

riaditeľstvo“) a poskytuje ich ministerstvu na jeho písomnú žiadosť.

 

(6) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú prepravu vinárskych produktov z členského štátu alebo do členského štátu, sú povinné viesť o tom vstupnú evidenciu a výstupnú evidenciu a oznámiť colnému úradu a štátnej veterinárnej a potravinovej správe každú uskutočnenú prepravu fotokópiou sprievodného dokladu 28) do siedmich dní odo dňa uskutočnenia prepravy.

 

(7) Vinár, obchodník a maloobchodník na účely uvádzania vinárskych produktov na trh sú povinní orgánom kontroly a colnému riaditeľstvu na požiadanie umožniť nahliadnutie do evidencie a zhotovenie fotokópií z evidencie podľa odseku 6 a porovnanie so skutočným stavom.

 

(8) Dovozca zašle štátnej veterinárnej a potravinovej správe fotokópiu dokumentu34) najneskôr do siedmich dní od uskutočnenia dovozu.

 

Tokajská vinohradnícka oblasť

(Regione del vino Tokaj)

 

§ 30

Základné ustanovenia

(disposizioni di base)

(1) Tokajská vinohradnícka oblasť je uzavretá vinohradnícka oblasť, ktorá je ohraničená hranicami katastrálnych území tokajských obcí Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky.

(la regione vinicola Tokaj è racchiusa nei confini dei seguenti comuni…..)

 

(2) Hrozno na výrobu tokajských vín možno pestovať len na kvalifikovaných honoch.

(le uve per il vino Tokaj devono essere coltivate in vigneti qualificati)

 

§ 31

Tokajské združenie

(associazione Tokaj)

(1) Tokajské združenie je združenie vinohradníkov a vinárov v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Tokajské združenie nie je združenie podľa osobitného predpisu. 26)

 

(2) Tokajské združenie je právnickou osobou. 35)

 

(3) Na základe registrácie ministerstvom Tokajské združenie

a) vyhlasuje začiatok zberu hrozna po posúdení zrelosti,

b) navrhuje kontrolnému ústavu zatriedenie vinohradníckych honov,

c) rozhoduje o udelení povolenia na dovoz tokajského vína do Tokajskej vinohradníckej oblasti,

d) eviduje vývoz hrozna, muštu a vína z Tokajskej vinohradníckej oblasti.

 

(4) Činnosť Tokajského združenia upravujú stanovy združenia, ktoré schvaľuje minister.

 

(5) Stanovy Tokajského združenia musia obsahovať

a) názov združenia,

b) sídlo,

c) cieľ a jeho činnosti,

d) práva a povinnosti členov,

e) orgány združenia s určením, akým spôsobom konajú

v mene zduženia,

f) zásady hospodárenia.

 

(6) Ak ministerstvo rozhodne o zrušení registrácie Tokajského združenia, činnosti podľa odseku 3 vykonáva kontrolný ústav.

 

§ 32

Tokajské vinohradnícke plochy

(Tokaj zone viticole)

V Tokajskej vinohradníckej oblasti je užívateľ vinohradníckej plochy povinný užívať alebo zabezpečiť užívanie

vinohradníckej plochy len ako vinice.

 

§ 33

Vinohradníctvo v Tokajskej vinohradníckej oblasti

(norme per la viticoltura)

(1) Pri zakladaní vinohradov a nahrádzaní vyhynutých krov v Tokajskej vinohradníckej oblasti na kvalifikovaných

honoch možno vysadiť len viničové sadenice tokajských odrôd registrovaných v Listine registrovaných odrôd.

 

(2) Vinohradníci v Tokajskej vinohradníckej oblasti oznamujú hrozno vypestované na kvalifikovaných honoch pred jeho zberom na účely osvedčenia jeho pôvodu, množstva, cukornatosti a zdravotného stavu kontrolnému orgánu.

 

(3) Hrozno na výrobu tokajského vína musí byť zdravé, nepoškodené, výlučne z odrôd ustanovených týmto zákonom a vypestovaných len na kvalifikovaných honoch.

 

(4) Na základe posúdenia kontrolný orgán vydá vinohradníkovi v Tokajskej vinohradníckej oblasti osvedčenie o hrozne, ktoré obsahuje

a) názov vinohradníckej obce, kvalifikovaného honu a registračné číslo vinohradu, v ktorom sa hrozno vypestovalo,

b) odrodu viniča,

c) množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnej neškodnosti hrozna,

d) hmotnostný podiel cibéb.

 

§ 34

Víno z Tokajskej vinohradníckej oblasti

(vino della regione Tokaj)

(1) V Tokajskej vinohradníckej oblasti možno vyrábať

(nella regione Tokaj si possono produrre:)

a) víno bez zemepisného označenia vino senza indicazione geografica),

b) víno s chráneným zemepisným označením (vino con indicazione geografica protetta),

c) víno s chráneným označením pôvodu (vino con denominazione di origine protetta).

 

(2) Víno podľa odseku 1 písm. c) možno označiť ako tokajské, iba ak

(il vino in confrormità al paragrafo 1) punto c) può essere considerato come Tokaj quando :)

a) sa vyrába výlučne z hrozna odrôd podľa § 33 ods. 1,

(prodotto esclusivamente con le varietà di uve secondo il capitolo 33) paragrafo 1)

b) najvyšší hektárový výnos neprekročil 9.500 kg/ha alebo 14.000 kg/ha, ak ide o víno podľa § 35 ods. 8 až 10,

(le rese massima di uva fresca sono di 9.500 kg/ha o 14.000 kg/ha secondo il capitoòo 35 parafrafii 8 e 10)

c) hrozno na jeho výrobu bolo osvedčené kontrolným orgánom,

(le uve siano certificate dall’organismo di controllo)

d) bola mu priznaná ochrana podľa osobitného predpisu, 21)

(sia concesso secondo le norme del regolamento CE 479/2008)

e) je preň vypracovaná špecifikácia a podmienky tejto špecifikácie spĺňa.

(soddisfi i requisiti del disciplinare)

 

(3) Na označovanie tokajského vína sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.

(etichettatura deve soddisfare i requisiti del capitolo 15 paragrafi 2 e 3)

 

(4) Tokajské víno vyrobené na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh len v na to určených fľašiach.

Povinnosť plnenia vína do fliaš sa nevzťahuje na tokajské víno ponúkané na konzumáciu priamo v pivnici výrobcu

(il vino Tokaj deve essere commercializzato solamente in bottiglie speciali

(L’obbligo dell’imbottigliamento non si applica per i vini venduti sfusi direttamente nelle cantine di produzione)

 

§ 35

Podmienky použitia tradičných výrazov tokajských vín

(condizione d’uso delle menzioni tradizionali per il Tokaj)

(1) Tradičným výrazom samorodné víno možno tokajské víno označiť, ak sa vyrába alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, dopestovaného na kvalifikovaných honoch, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Samorodné víno sa člení na

(la manzione samorodné è utilizzata in etichetta per il vino Tokaj quando è prodotto da uve di vitigni raccomandati coltivate in vigneti classificati quando le condizioni climatiche consentono una percentuale di acini appassiti ed è diviso in:)

a) samorodné suché, ktoré sa vyrába v ročníkoch nepriaznivých na tvorbu cibéb alebo z hrozna dopestovaného na kvalifikovaných honoch, z ktorého strapcov boli vopred povyberané cibéby na výrobu tokajských výberových vín; hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21,00° NM a vyrobené víno musí mať obsah zvyškového prírodného cukru do 10,00 g/l,

(samorodné secco, prodotto nelle annate sfavorevoli alla produzione di uva passa o da uve raccolte dopo il prelievo degli acini appassiti, selezionati per la produzione di altri tipi di Tokaj, le uve devono avere un contenuto zuccherino inferiore a 21,00° NM e il vino non deve avere un residuo zuccherino superiore ai 10,00 g/l)

b) samorodné sladké, ktoré sa vyrába z hrozna dopestovaného na kvalifikovaných honoch s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna nevyberajú a spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom, ktoré musí mať cukornatosť najmenej 24,00° NM; víno má obsah prírodného cukru nad 10,00 g/l.

(samorodné dolce, prodotto con le uve coltivate in vigneti qualificati con una parziale presenza di acini di uva passa, devono avere un contenuto zuccherino inferiore a 24,00° NM e il vino deve avere un residuo zuccherino superiore ai 10,00 g/l)

 

(2) Samorodné suché víno a samorodné sladké víno možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(i vini Samorodné secco e dolce può essere commercializzati solo dopo due anni di invecchiamento di cui almeno un anno di botti di legno)

(3) Tradičným výrazom výber možno tokajské víno označiť, ak sa vyrába alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch muštom s cukornatosťou najmenej 21°NM alebo vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z kvalifikovaných honov. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na 3-putňový až 6-putňový.

Výber možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

(la menzione výber selezione è aggiunta in etichetta per i vini Tokaj ottenuti dalla fermentazione alcolica delle uve coltivate nei vigneti qualificati con arricchite di acini passiti, devono avere un contenuto zuccherino minimo di 21,00° NM oppure da vino e una percentuale di uva passa della medesima vendemmia, secondo la percentuale di uva passa aggiunta si ottengono Tokaj výber con menzioni aggiuntive da 3 a 6 putňový.

Il Tokaj výber deve essere commercializzato dopo tre anni di invecchiamento di cui almeno due in botti di legno)

 

(4) Tradičným výrazom mášláš možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na kvasničné kaly tokajského samorodného vína alebo tokajského výberu.

Mášláš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(la menzione mášláš è utilizzata per i vini ottenuti dalla fermentazione alcolica di mosti o da vino versato su vinacce ottenute dalla fermentazione del vino Tokay výber della stessa vendemmia.

(il Tokaj mášláš può essere commercializzaato solo dopo due anni di invecchiamento di cui almeno uno in botti di legno)

 

(5) Tradičným výrazom forditáš možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na matolinové výlisky z cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch.

Forditáš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(la menzione forditáš è utilizzata per i vini ottenuti dalla fermentazione alcolica di mosti o da vino versato su vinacce di uve coltivate in vigneti qualificati della stessa vendemmia.

(il Tokaj forditáš può essere commercializzaato solo dopo due anni di invecchiamento di cui almeno uno in botti di legno)

 

(6) Tradičným výrazom výberová esencia možno tokajské víno označiť, ak je víno získané alkoholovým kvasením cibéb z kvalifikovaných honov.

Pri zbere sa vyberajú osobitne bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45,00 g/l bezcukorného extraktu.

Výberovú esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

(la menzione essenzia selezionata è utilizzata per i vini ottenuti dalla fermentazione alcolica di mosti di uva passa, la massa in fermentazione è dovuta alla preventiva selezione degli acini più appassiti raccolti manualmente in vari passaggi o da vino della medesima vendemmia con un residuo zuccherino di almeno 180,00° g/l e un estratto secco di almeno 45,00 g/l.

Il Tokaj essenzia selezionata deve essere commercializzato dopo tre anni di invecchiamento di cui almeno due in botti di legno)

 

(7) Tradičným výrazom esenciamožno tokajské víno označiť, ak je víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch.

Esencia obsahuje aspoň 450,00 g/l prírodného cukru a 50,00 g/l bezcukorného extraktu.

Esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

(la menzione essenzia è utilizzata per i vini ottenuti dalla fermentazione alcolica lenta di mosti composti da una pasta di acini avvizziti e appassiti con un contenuto zuccherino naturale di almeno 450,00 g/l e un estratto secco minimo di 50,00 g/l.

Il Tokaj essenzia deve essere commercializzato dopo tre anni di invecchiamento di cui almeno due in botti di legno)

 

(8) Tradičným výrazom Furmint možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou spolu najviac 15,00% hrozna odrôd Lipovina a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.

(la menzione tradizionale Furmint è utilizzata quando il vino viene prodotto per almeno 85% dal vitigno Furmint e dal 15% massimo con i vitigni Lipovina e Muškát žltý tutti coltivati nei vigneti qualificati della regione viticola Tokaj)

 

(9) Tradičným výrazom lipovina možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou spolu najviac 15,00% hrozna odrôd Furmint a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.

(la menzione tradizionale Lipovina è utilizzata quando il vino viene prodotto per almeno 85% dal vitigno Lipovina e dal 15% massimo con i vitigni Furmint e Muškát žltý tutti coltivati nei vigneti qualificati della regione viticola Tokaj)

 

(10) Tradičným výrazom Muškát žltý možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou spolu najviac 15,00% hrozna odrôd Furmint a Lipovina, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.

(la menzione tradizionale Muškát žltý è utilizzata quando il vino viene prodotto per almeno 85% dal vitigno Moscato giallo e dal 15% massimo con i vitigni Furmint e Lipovina tutti coltivati nei vigneti qualificati della regione viticola Tokaj)

 

(11) Ak je tokajské víno s chráneným označením pôvodu označené tradičným výrazom samorodné, výber

3-putňový až 6-putňový, mášláš, forditáš, výberová esencia a esencia, v označení vína sa uvádza štátne

kontrolné číslo podľa certifikátu.

(I vini Tokaj accompagnati dalle menzioni tradizionali……….. devono portare in etichetta il contrassegno numerato rilasciato dall’ente di controllo specifico)

 

§ 36

Osobitné obmedzenia

(restrizioni particolari)

(1) Nemožno miešať hrozno a mušt tokajských odrôd dopestovaných na kvalifikovaných honoch s hroznom a muštom tokajských odrôd pochádzajúcich z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony.

(non è possibile miscelare vino Tokaj con vino prodotto da uve coltivate nella medesima regione viticola coltivato in vigneti non qualificati)

 

(2) Mušt a víno pochádzajúce z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony, sa musí skladovať oddelene, pričom skladovacia nádoba musí byť opatrená takým označením, ktoré nespochybniteľne poukazuje na pôvod muštu alebo vína.

Mušt a víno cudzieho pôvodu dovezené výlučne na domácu spotrebu možno skladovať aj s muštom alebo vínom z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony, jeho pôvod všakmusí byť označený na skladovacej nádobe.

(vini o mosti prodotti con uve coltivate in vigneti non qualificati devono essere immagazzinati separatamente con l’indicazione evidente della loro origine.

I vini importati o provenienti da altre regioni viticole della Slovacchia devono essere immagazzinati separatamente con l’indicazione evidente della loro origine)

 

(3) Vyvážať hrozno, mušt a víno z Tokajskej vinohradníckej oblasti možno len po predchádzajúcom ohlásení Tokajskému združeniu.

(l’esportazione di uve, mosti o vini della regione viticola Tokaj devono essere autorizzate dall’associazione dei produttori)

 

(4) Dovážať na územie Tokajskej vinohradníckej oblasti hrozno nad 75 kg, mušt a víno na ďalšie spracovanie nad 50 l možno len s povolením Tokajského združenia.

(per le uve e vini introdotti nella regione viticola Tokaj superiori a 75 kg o 50 litri devono essere autorizzate dall’associane dei produttori)

 

(5) Na vína naplnené do fliaš sa nevzťahujú odseky 3 a 4.

(il vino non imbottigliato inerente ai paragrafi 3 e 4)

 

(6) Na území Tokajskej vinohradníckej oblasti je zakázané vyrábať aromatizované vína.

(in tutta la regione viticola Tokaj è proibito produrre vini aromatizzati)

 

Výkon štátnej správy a kontrola

(amministrazione e controllo statale)

 

§ 37

Orgány štátnej správy a kontroly

(organismi di controllo)

(1) Orgány štátnej správy a kontroly sú

a) ministerstvo,

b) kontrolný ústav,

c) štátna veterinárna a potravinová správa.

 

(2) Ministerstvo

a) riadi a kontroluje36) výkon štátnej správy v oblasti vinohradníctva a vinárstva,

b) určuje priority v oblasti vinohradníctva a vinárstva,

c) rozhoduje o udelení povolenia na novú výsadbu viniča podľa § 3 ods. 1 písm. d).

d) posudzuje špecifikáciu pri uznávaní ochrany označenia pôvodu vín a zemepisného označenia vín,

e) rozhoduje o uznaní organizácie výrobcov,

f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu a štátnej veterinárnej a potravinovej správy,

g) uznáva súťaže vín a výstavy vín,

h) registruje Tokajské združenie.

 

(3) Kontrolný ústav

a) prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,

b) rozhoduje o udelení povolenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) a o zmene práva na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a),

c) eviduje povolenia na výsadbu viniča, kontroluje dodržanie termínu podľa osobitného predpisu 36a) na splnenie záväzku podľa § 3 ods. 1 písm. c),

d) rozhoduje o neoprávnenej výsadbe,

e) oznamuje Európskej komisii údaje podľa osobitného predpisu, 36b)

f) na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony,

g) osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo,

h) vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,

i) vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh a vydáva certifikát a oznamuje dôvod neudelenia certifikátu,

j) prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo,

k) osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,

l) kontroluje vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 1 písm. b), c) a f),

m) vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského združenia podľa § 31 ods. 6,

n) ukladá pokuty a sankčné opatrenia,

o) zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, kópie vydaných rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,

p) rozhoduje o schválení chránených označení podľa osobitného predpisu.37)

 

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa

a) vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania, balenia a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na uvádzanie na trh u vinárov, obchodníkov, maloobchodníkov a vína dovezeného v spotrebiteľskom balení z tretích krajín,

b) vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na ďalšie spracovanie,

c) vykonáva kontrolu kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti sudového vína,

d) vykonáva kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu, 15)

e) vykonáva kontrolu skladovania a prepravy vinárskych produktov,

f) kontroluje vykonávanie činností podľa § 9 ods. 1 písm. a), d), e), ods. 2 a 3,

g) vykonáva kontrolu dodržiavania špecifikácií vín s chráneným označením pôvodu a vín s chráneným zemepisným označením po ich uvedení na trh,

h) vykonáva kontrolu vína bez zemepisného označenia, ak je také víno označené odrodou a ročníkom, po jeho uvedení na trh,

i) ukladá pokuty a sankčné opatrenia podľa tohto zákona,

j) zasiela kontrolnému ústavu informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch.

 

(5) Osvedčovanie hrozna na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo, vykonáva kontrolný ústav za úhradu; výška sa určí podľa preukázaných nákladov na výkon činnosti osôb, ktoré osvedčovanie vykonali, ich mzdových nákladov a cestovných nákladov.

 

(6) Výkony na účely certifikácie a pridelenia štátneho kontrolného čísla vykonáva kontrolný ústav za úhradu, ktorej výška sa určí podľa preukázaných nákladov na chemickú analýzu a ďalšie úkony súvisiace s certifikáciou.

 

(7) Orgány kontroly nesmú poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany, alebo údaje označené vinohradníkom, vinárom, obchodníkom alebo maloobchodníkom, ktorý uvádza víno na trh, za predmet obchodného tajomstva, 38) ak nejde o údaje verejne známe. 39)

 

(8) Inšpektori štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci kontrolu vína musia mať vysokoškolské alebo stredoškolské odborné vzdelanie so zameraním na vinohradníctvo a technológiu výroby vína; pri výkone kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu 36) sa preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.

 

§ 38

Oprávnenia zamestnancov orgánov kontroly

(dipendenti idonei per gli organi di controllo)

(1) Zamestnanci orgánov kontroly sú oprávnení

a) vstupovať do vinohradov, priestorov výroby vína, skladovacích priestorov, zariadení na spracovanie vinárskych produktov a do vozidiel prepravujúcich tieto produkty,

b) vstupovať do obchodných priestorov alebo skladov a do vozidiel, v ktorých sú umiestnené vinárske produkty

alebo výrobky určené na použitie vo vinárskom sektore s cieľom ich predaja, obchodovania alebo skladovania,

c) spisovať inventár vinárskych produktov a látok alebo výrobkov, ktoré sa využívajú na výrobu vinárskych produktov,

d) odoberať vzorky vinárskych produktov, látok alebo výrobkov, ktoré sa využívajú pri výrobe vinárskych produktov a výrobkov držaných s úmyslom predávať ich, obchodovať s nimi alebo prepravovať ich; ak vinársky produkt nie je v súlade s týmto zákonom, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej rozborom,

e) nahliadať do dokladov, ktoré sa využívajú pri výkone kontroly, a robiť si z nich výpisy alebo kópie,

f) nariadiť vhodné ochranné opatrenia v súvislosti s výrobou, skladovaním, prepravou, označovaním, prezentáciou a marketingom vinárskych produktov, ak existuje podozrenie, že došlo k vážnemu porušeniu ustanovení tohto zákona, najmä v prípade podvodného konania alebo zdravotného rizika, vrátane zákazu uvádzania vinárskych produktov na trh; odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení ochranných opatrení nemá odkladný účinok. 40)

 

(2) Vinohradník, vinár, obchodník a maloobchodník sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov orgánov kontroly vykonávajúcich úkony podľa odseku 1.

 

Správne delikty a sankčné opatrenia

(illeciti amministrativi e misure punitive)

 

§ 39

Správne delikty

(illeciti amministratuivi)

Správneho deliktu sa dopustí vinohradník, vinár, obchodník alebo maloobchodník, ak

a) uvedie na trh vinárske produkty vyrobené v rozpore s § 3, § 6 ods. 2 a § 13 ods. 4,

b) poruší povinnosti podľa § 6 ods. 1,

c) poruší povinnosti súvisiace s registráciou podľa § 8,

d) neodovzdá hlásenie podľa § 8 ods. 9 a 10 alebo toto hlásenie neodovzdá správne alebo včas,

e) poruší povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a), d), e), ods. 2 a 3,

f) poruší povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. b), c), a f),

g) vyrobí alebo označí vinárske produkty v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,

h) ponúkne spotrebiteľovi burčiak v rozpore s § 12,

i) uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce certifikácii podľa § 26 bez certifikátu,

j) poruší zákaz podľa § 25 ods. 2 písm. a) až d),

k) uvedie na trh vinárske produkty bez prideleného štátneho kontrolného čísla podľa § 27 ods. 1,

l) poruší zákaz používať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje a informácie v označení v rozpore s § 28 ods. 3,

m) neoznačí sudové víno uvádzané na trh podľa § 28 ods. 5,

n) skladuje a prepravuje vinárske produkty v rozpore s § 29,

o) na výrobu tokajského vína použije hrozno v rozpore s § 30 ods. 2,

p) neužíva vinohradnícku plochu v Tokajskej vinohradníckej oblasti ako vinicu,

q) poruší povinnosti podľa § 33 ods. 1 až 3,

r) poruší povinnosti týkajúce sa označovania a balenia podľa § 34,

s) poruší podmienky použitia tradičných výrazov tokajských vín podľa § 35,

t) poruší podmienky výroby, skladovania, vývozu a dovozu tokajského vína podľa § 36,

u) nesplní opatrenia podľa § 38 ods. 1 písm. f).

 

§ 40

Ukladanie pokút

(imposizione ammende)

(1) Za správny delikt podľa § 39 písm. a) d), f), o), p), q) a s) uloží kontrolný ústav pokutu od 165 eur do

33.000 eur.

 

(2) Za správny delikt podľa § 39 písm. b) uloží kontrolný ústav pokutu vo výške podľa osobitného predpisu. 40a)

 

(3) Za správny delikt podľa § 39 písm. e), g), h) až n), r), t) a u) uloží štátna veterinárna a potravinová správa

pokutu od 165 eur do 33.000 eur.

 

(4) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a na následky protiprávneho konania.

 

(5) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, odkedy sa kontrolný ústav alebo štátna

veterinárna a potravinová správa o protiprávnom konaní dozvedeli, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.

 

(6) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému

porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, kontrolný ústav alebo štátna veterinárna a potravinová správa môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 1 a 2.

 

(7) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

 

(8) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

§ 41

Priestupky

(Reati)

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto ako užívateľ vinohradníckej plochy v Tokajskej vinohradníckej oblasti užíva vinohradnícku plochu inak ako vinicu.

 

(2) Za priestupok podľa odseku 1 môže kontrolný ústav uložiť pokutu od 165 eur do 3.300 eur.

 

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.41)

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(disposizioni comuni e finali)

 

§ 42

Spoločné ustanovenia

(disposizioni comuni)

(1) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o spôsobe udeľovania práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv,

a) ďalšom členení vinohradníckych oblastí podľa § 7,

b) spôsobe a rozsahu vedenia, uchovávania a predkladania vinárskej evidencie,

c) spôsobe a vzoroch oznamovania vykonávania činností podľa § 9 ods. 1 písm. g),

d) spôsobe nakladania s vedľajšími produktmi vznikajúcimi pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov a spôsob ich evidencie podľa § 9 ods. 1 písm. b),

e) normách technologických strát prípustných pri výrobe vína,

f) postupe certifikácie podľa § 26,

g) používaní štátneho kontrolného čísla a jeho umiestnení na fľaši podľa § 27,

h) požiadavkách na postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu a vývozu do alebo z Tokajskej vinohradníckej oblasti a zatrieďovaní kvalifikovaných honov.

 

(2) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje inak.

 

§ 43

Prechodné ustanovenia

(disposizioni transitorie)

(1) Vína označené podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009 možno uvádzať na trh do vyčerpania ich

zásob.

 

(2) Štátne kontrolné číslo pridelené kontrolným ústavom podľa predpisov účinných do 31. Augusta 2009 možno použiť len do vyčerpania zásob vína.

 

(3) Registrácia vinohradov, vinohradnícka a vinárska evidencia podľa predpisov účinných do 31. Augusta 2009 sa považuje za registráciu vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov podľa tohto zákona.

 

§ 43a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(disposizioni transitory in vigore dal 01/01/2016)

(1) Platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv a platnosť rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu, ktoré boli vydané podľa § 3 a 4 v znení účinnom do 31. decembra 2015, sa predlžuje do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť.

 

(2) Konanie o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na novú výsadbu viniča podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2016.

 

(3) Konanie o udelení práva na opätovnú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na opätovnú výsadbu viniča podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára 2016.

 

(4) Konanie o udelení práva na novú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa zastavuje.

 

(5) Žiadosť o zmenu práva na opätovnú výsadbu na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) môže vinohradník podať do 31. decembra 2019 kontrolnému ústavu; prílohou k žiadosti je kópia rozhodnutia o udelení práv na opätovnú výsadbu.

 

(6) Žiadosť o zmenu práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) môže vinohradník podať do 31. júla 2018 kontrolnému ústavu; prílohou k žiadosti je kópia rozhodnutia o udelení práv z rezervy výsadbových práv.

(

7) Nepovolená výsadba podľa zákona účinného do 31. decembra 2015 sa považuje za neoprávnenú výsadbu podľa zákona účinného od 1. januára 2016.

 

§ 44

Preberanie právnych aktov

(atti scaricabili)

Európskych spoločenstiev a Európskej únie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

 

§ 45

Zrušovacie ustanovenie

(abrogazioni)

Zrušujú sa:

1. zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 283/2007 Z. z.,

 

2. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej  republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 402/2007 Z. z.,

 

3. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj v znení vyhlášky č. 417/2008 Z. z.,

 

4. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 104/2007 Z. z.

 

§ 46

Účinnosť

(efficacia)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 

 

 

 

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.