Colinelor Dobrogei › ADAMCLISI DOC

ADAMCLISI DOC

VIGNETI ADAMCLISI

VIGNETI ADAMCLISI

 

ADAMCLISI

 DOC-denumire de origine controlată

CAIET DE SARCINI

01/09/2010

 

I. DEFINIŢIE

1. Denumirea de origine controlată „ADAMCLISI” se atribuie produselor vitivinicole obţinute din struguri produşi în arealul delimitat pentru această denumire, cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

 

II. LEGATURA CU MEDIUL GEOGRAFIC

Scurt istoric

Încă din cele mai străvechi timpuri, sec VII-VI Î.H. , pe litoralul Pontului Euxin au apărut mari colonii greceşti, printre care şi Calatis – Mangalia de astăzi. În această zonă s-au înregistrat numeroase mărturii istorice care atestă că în această regiune a ţării vinul era o marfă frecvent utilizată în schimburile comerciale.

În epoca romană, viticultura a cunoscut o perioadă de înflorire, în care soiuri şi tehnologii noi au sporit producţia de “grâu şi struguri” a acestei regiuni.

Menţiuni referitoare la prezenţa activităţilor viti-vinicole din această zonă a ţării se regăsesc şi în opera lui Publius Ovidius Naso (43 Î.H – 17 D.H.).

Centrele viticole ce intră în componenţa teritoriului delimitat DOC Adamclisi sunt amplasate în sudul podgoriei Murfatlar.

Istoria cultivării viţei de vie la Adamclisi se pierde în negura vremurilor demult apuse.

Dovada o reprezintă prezenţa în fiecare gospodărie a viţei de vie.

O formă sistematică de cultivare a viţei de vie în aceste locuri a debutat în anii 1970 când aici au fost executate ample lucrări de amenajare a terenurilor în terase care apoi au fost plantate cu viţă de vie în anul 1980 de către cercetătorii Staţiunii Vitivinicole Murfatlar, înfiinţându-se ulterior I.A.S. Adamclisi care deţinea peste 700 ha de vie.

 

Poziţia geografică

Teritoriul delimitat al Denumirii de Origine Adamclisi este cel situat între limita sudică a podgoriei Murfatlar şi graniţa României cu Bulgaria.

Pe o distanţa vest-est de cca 30 km. Geografic acest centru viticol este situat la intersecţia paralelei 44 N şi a meridianului 28 E.

 

Scurtă caracterizare a condiţiilor pedo-climatice

- Substratul litologic: platforma sud-dobrogeană este constituită din calcare şi gresii calcaroase mezozoice (jurasice şi cretacice) urmate de cele terţiare (badeniene şi sarmatiene) acoperite de o pătură de leoss cu grosimi ce ajung până la 30- 40 metri.

- Relieful : este cel specific Podişului Dobrogei de sud şi se impune prin aspectul său tabular-structural, larg ondulat la altitudini de cca 100 de metri.

- Regimul hidrografic: podgoria se află într-o zonă deficitară. Reţeaua apelor de suprafaţă este rară, cu debite şi scurgere semipermanentă datorită alimentării sărace din precipitaţii şi din subteran, infiltraţiei rapide în substratul litologic permeabil şi a evapotranspiraţiei puternice. Apele freatice sunt discontinui cantitativ.

- Climatul : este de tip continental, cu veri călduroase şi secetoase, ierni moderate, primăveri şi toamne târzii, astfel aici întâlnim cea mai lungă perioadă de vegetaţie din 1 ţară.

 Temperatura medie anuală este printre cele mai ridicate din ţară.

Ce trebuie reţinut este că în această regiune, plantaţiile de viţă de vie, beneficiază de o ofertă heliotermică de excepţie.

O particularitate deosebita a conditiilor climatice est evidentiata de inregistrarile meteorlogice ( in Romania se fac inregistrari meteo incepind cu anul 1880) care arata, la Adamclisi,o medie de 300 de zile/an, ca zile insorite.

- Solurile: sunt reprezentate prin molisoluri de stepă, respectiv soluri bălane şi cernoziomuri ce acoperă aproape în întregime platourile întinse şi versanţii slab-moderat înclinaţi.

Au în comun textura mijlocie, care asigură un bun drenaj vertical, în care se constată prezenţa carbonaţilor de la suprafaţă sau de la mică adâncime, ceea ce contribuie la nutriţia plantaţiilor de viţă de vie cu ioni de calciu şi la menţinerea unei structuri glomerulare, bogată în componente bazice, ce condiţionează o reacţie slab-moderat

alcalină, conţinut mijlociu de humus saturat şi buna aprovizionare cu elemente nutritive de primă necesitate (N, P, K) şi o intensă activitate biologică, ce le asigură o ridicată fertili tate potenţială şi favorabilitate pentru cultura viţei de vie. Chiar şi solurile intrazonale, între care rendzinele şi regosolurile sunt bine valorificate de cultura de viţă de vie.

Climatul si solurile descrise mai inainte dau vinurilor produse in arealul Adamclisi o tipicitate proprie, apreciata foarte mult de consumator.

Favorabilitatea pentru vinuri de calitate a Centrului Viticol Adamclisi este detaliata in Memoriul elaborat de Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Murfatlar anexat acestui caiet de sarcini.

 

III. DELIMITAREA TERITORIALĂ PENTRU PRODUCEREA VINULUI CU DOC „ADAMCLISI” 

Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată ADAMCLISI”cuprinde următoarele localităţi situate în

judeţul CONSTANŢA:

Comuna ADAMCLISI:

satul ADAMCLISI;

satul ABRUD;

satul HAŢEG;

satul URLUIA;

satul ZORILE.

 

IV. SOIURILE DE STRUGURI

1.Vinuri albe:

Chardonnay, Sauvignon, sortiment alb;

2. Vinuri roşii/roze liniştite:

Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Sirah, sortiment roşu, sortiment rose.

Prin asamblarea diferitelor vinuri obţinute din soiurile de struguri enumerate, se realizează vinurile sortiment.

Pentru plantarea soiurilor noi – soiuri nobile de vin ce nu au mai existat în cultură în acest areal, se vor aplica prevederile legale în vigoare.

 

V. PRODUCŢIA DE STRUGURI (q/ha)

Denumire soiuri pentru producţia de vinuri ce poartă denumirea de origine „ ADAMCLISI”

Producţia de struguri

(Randament viticol maxim) (q/ha)

CMD CT CIB:

Chardonnay, Sauvignon: 70,00 q/ha (CMD), 60,00 q/ha (CT), 50,00 q/ha (CIB);

Sirah: 70,00 q/ha (CMD), 60,00 q/ha (CT);

Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir: 70,00 q/ha (CMD),  60,00 q/ha (CT),  50,00 q/ha (CIB).

 

VI. RANDAMENTUL ÎN VIN

Funcţie de tehnologia de vinificaţie utilizată la obţinerea vinurilor, de caracteristicile soiurilor, de potenţialul calitativ al strugurilor recoltaţi şi de natura produsului vinicol ce se doreşte a fi realizat (vin liniştit, vin liniştit aromat, vin din struguri deshidrataţi, vin obţinut din struguri copţi în exces, etc), funcţie de tipurile de produs vinicol ce se doreşte a fi obţinut şi alte elemente relevante, randamentele maxime în vin sunt:

Maxim – 70 % - în hectolitri - pentru soiurile albe,

Maxim – 68 % - în hectolitri - pentru soiurile roşii şi roze,

 

VII. CALITATEA STRUGURILOR LA RECOLTARE

Struguri destinaţi producerii vinului materie primă pentru vinul cu denumire de origine ADAMCLISI” trebuie să fie sănătoşi, cu boabe nezdrobite.

Este necesar să fie introduşi cât mai urgent în procesul de fabricaţie. Vinul obţinut cu DOC ADAMCLISI trebuie să aibă o tărie alcoolică dobândită de minim

11,50% volume alcool .

Acesta poate fi încadrat în funcţie de maturitatea strugurilor la cules şi caracteristicile lor calitative şi de compoziţie în următoarele categorii:

pentru vin cu Denumire de Origine Controlată – Cules la Maturitate Deplină – prescurtat:

D.O.C. – C.M.D., culesul se va face numai cind strugurii vor avea un conţinut în

zaharuri de minim 196 g/l;

pentru vin cu Denumire de Origine Controlată – Cules Târziu – prescurtat:

D.O.C. – C.T., culesul se va face numai cind strugurii vor avea un conţinut în

zaharuri de minim 220 g/l;

- pentru vin cu Denumire de Origine Controlată – Cules la Înobilarea Boabelor – prescurtat:

D.O.C. – C.I.B., culesul se va face cind strugurii vor avea un conţinut în

zaharuri de minim 240g/l.

 

VIII. CARACTERISTICILE ŞI PRACTICILE CULTURALE ALE PLANTAŢIILOR

Plantaţiile din care se obţin vinurile DOC trebuie să aibă o puritate de soi de cel puţin 80%. Butucii impurităţi din aceste plantaţii vor face parte numai din soiuri aparţinând speciei Vitis Vinifera, iar strugurii acestor soiuri se vor separa la cules de cei ai soiului ce stă la baza producerii vinului pentru care se acordă denumirea de origine.

Verificarea condiţiei de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia recepţionării strugurilor la cramă.

Condiţii ce trebuiesc respectate:

a) Plantaţiile viticole vor fi înfiinţate doar cu material biologic „certificat”;

b) densitatea plantaţiei trebuie mentinuta conform proiectului aprobat la plantare, procentul de vite moarte neputând depăşi valoarea de 20 % ;

c) suprafaţa de nutriţie pentru o plantă este de maxim 2,5 mp;

d) distanţa între rânduri nu poate fi mai mare de 2,5 m;

e) distanţa între plante pe rând poate fi cuprinsă între 0,8-1,2 m, excepţie făcând culturile pe terase unde distanţele vor fi între 0,8-1,0 m;

f) puritatea de soi a strugurilor va fi de 100% pentru producerea de vinuri care se valorifică cu denumire de soi;

g) o stare bună de sănătate – proporţia boabelor avariate nu poate fi mai mare de 10%;

h) irigarea: admisă numai în anii secetoşi cu aprobarea ONVPV, atunci când conţinutul apei în sol pe adâncimea de 0-100 cm scade la 50% din IUA (intervalul umidităţii active) prin folosirea unor norme moderate de udare (400 – 600 mc / ha);

i) fertilizarea se va realiza prin aplicare de îngrăşăminte organice o dată la 4-5 ani, sau cu îngrăşăminte chimice certificate şi aprobate prin reglementările Comunităţii Europene şi legislaţia naţională.

j) încarcătura de rod (numărul maxim de ochi viabili pe butuc) se va stabili pentru fiecare soi în parte în urma analizei de viabilitate şi fertilitate astfel încât producţia de struguri să nu depăşească cantităţile prevăzute un tabelul de la capitolul V. În cazul în care se constată că producţia de struguri realizată depăşeşte limita maxim admisă în acest

caiet de sarcini se va proceda la normarea încărcăturii (producţiei) în cursul perioadei de vegetaţie dar nu mai târziu de 30 august (cules in verde ).

k) combaterea bolilor, dăunătorilor şi a buruienilor din cultură se va face doar curativ cu substanţe şi doze atent selecţionate.

În plantaţii se va asigura o protecţie fitosanitară eficientă pentru realizarea unei stări de bună sănătate a recoltei. În toamnele ploioase, cu pericol de atac de mucegai, se recomandă aplicarea desfrunzitului parţial în zona strugurilor la butucii cu masă foliară bogată.

 

IX. PRACTICILE OENOLOGICE

Arealul delimitat pentru DOC „ADAMCLISI” se încadrează în zona viticolă C II ( conform incadrarii in zonele viticole ale UE ).

Vinurile produse în acest areal au caracteristici specifice şi o reputaţie ce poate fi atribuită numai acestei zone. Strugurii provin în proporţie de 100% din această arie geografică.

Vinul produs în arealul delimitat pentru denumirea de origine protejată „ADAMCLISI” are o tărie alcoolică dobândită de minim 11,5 % vol, în funcţie de calitatea strugurilor la recoltare, dată de conţinutul în zahăr.

Aceste practici sunt:

folosirea mustului concentrat de struguri,

folosirea mustului concentrat de struguri rectificat,

centrifugarea şi filtrarea cu / fără filtre inerte având porii de maxim 0,2 micrometri;

tratamentele termice nu vor depăşi temperatura de 65 0C,

acidifierea şi dezacidifierea vinurilor; acesta practica poate fi efectuata pe tot parcursul anului.

electrodializă pentru stabilizarea tartrica.

Este interzisă utilizarea următoarelor procedee de vinificare:

aplicarea tratamentului termic al mustuielii în producerea vinurilor roşii;

concentrarea prin răcire;

dezalcoolizarea;

eliminarea dioxidului de sulf prin procedee fizice

folosirea de schimbători cationici.

Substanţele stabilite pentru a fi folosite in realizarea practicilor oenologice sint cele cuprinse in legislatia in vigoare.

Toate practicile oenologice vor fi declarate autorităţilor competente de către deţinători, persoane fizice sau juridice, grupuri de persoane, producători îmbuteliatori, prelucrători, precum şi de comercianţi şi/sau vor fi înscrise în registrele de evidenţă şi documentele de transport în baza cărora circulă produsele astfel prelucrate, conform legislatiei in vigoare.

 

X. TEHNOLOGIA DE OBTINERE A VINURILOR CU DOC ADAMCLISI

Tehnologia pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată ADAMCLISI” cuprinde următoarele etape : 

a. sortarea manuală a strugurilor concomitent cu lucrarea de recoltat;

b. desciorchinarea strugurilor;

c. tratarea strugurilor / mustuielii / mustului cu antioxidanţi;

d. corectarea acidităţii;

e. tratamente enzimatice;

f. macerarea - fermentarea pe boştină la soiurile roşii, aromate sau semiaromate;

g. scurgerea statică sau dinamică a mustului;

h. presarea strugurilor numai cu prese discontinui; presarea cu prese continui

la vinurile roşii – se admite numai cu condiţia utilizării fracţiunii de must ravac;

i. limpezirea, deburbarea mustului;

j. însămânţarea musturilor cu drojdii sau levuri selecţionate;

k. folosirea de stimulenţi ai fermentaţiei alcoolice;

l. controlul temperaturii mustului în timpul fermentării (25-30 0C);

m. prelucrarea sub atmosfera inertă a musturilor şi vinurilor;

n. la vinurile roşii macerarea-fermentarea pe boştină până la realizarea culorii dorită; realizarea fermentaţiei malo-lactice.

Maturarea la vas şi învechirea la sticle pe durata necesară desăvârşirii calitative a vinurilor.

 

XI. CARACTERISTICILE ANALITICE ŞI ORGANOLEPTICE A VINURILOR DOC „ADAMCLISI” LA PUNEREA LOR ÎN CONSUM

a).Caracteristicile analitice ale vinurilor:

Vinurile cu DOC ADAMCLISI” trebuie să prezinte următoarele caracteristici de compoziţie:

1. tăria alcoolică dobândită: minim 11,50% volume alcool;

2. aciditate totală (acid tartric): minim 4,50 g/l;

3. aciditate volatilă (acid acetic):

maxim 1,08 g/l pentru vinuri albe,

maxim 1,20 g/l pentru vinurile roşii;

4. extract sec nereducător:

minim 21 g/l pentru vinuri rosii,

minim 19 g/l pentru vinuri albe;

5. SO2 total:

maxim 150 mg/l pentru vinuri rosii,

maximum 200 mg/l pentru vinuri albe si roze.

 

b) Caracteristici organoleptice ale vinurilor cu DOC ADAMCLISI

Cabernet Sauvignon:

Este vinul rosu cu cema mai aleasa si solida reputatie, care exprima vigoare, virilitate si forta.

Vin cu o culoare intensa, rosu cu nuante de violaceu cind este tinar, rosu rubiniu intens cind are peste doi ani, corpolent, extractiv, plin, uneori astringent, rustic,

cu un caracter gusto-olfactiv ierbos si de fructe de padure.

 

Feteasca Neagra:

Este un vin bine colorat, amplu, cu o corpolenta medie, armonios, catifelat.

Feteasca Neagra este un soi autohton care are un caracter olfactiv discret dar foarte specific, ceva care sugereaza mirosul de prune uscate, iar cind vinul este mai vechi apar si usoare nuante de scortisoara.

 

Pinot Noir:

Vinul nu se recunoaste foarte usor, el nu are o aroma caracteristica de soi, in schimb este un vin fin, amplu, rotund, moale si cu o culoare rubinie ce nu exceleaza in intensitate.

Din punct de vedere olfactiv fructuozitatea primara include arome de cirese, visine, capsuni, care in timpul maturarii se transforma in arome de ciuperci, flori de padure, tutun si trufe.

 

Syrah:

Este un vin foarte asemanator cu Feteasca Neagra, corpolenta fiind medie, culoare rosie dar nu foarte intensa.

Este un vin foarte echilibrat care se poate pune in consum foarte repede de la producerea sa.

Olfactiv este caracterizat de amprenta fructelor de padure si a condimentelor.

Persitenta gustativa este lunga.

 

Chardonnay:

Este vinul alb care in comertul international se bucura de cea mai mare solicitare.

Vinul are o aroma caracteristica florala inconfundabila, moale, onctuos, rotund, catifelat, amplu, cu un anume caseu care induce senzatia muscatului dintr-o bucata de unt proaspat.

Vinul se comporta excelent prin invechire la sticla capatind caracteristici noi ale buchetului facindu-l pe consumator sa se gindeasca la finul cosit si la fagurele de albine:

 

Sauvignon:

Este un vin usor de recunoscut, facind parte din categoria vinurilor semi-aromate.

Aroma sa, desi usor discreta, este, probabil, cea mai suava din toate aromele vinurilor.

E aroma florido de vita de vie, delicata si proaspata combinata cu arome de fructe tropicale care confera multa personalitate vinului. Vinul este echilibrat, amplu, lung, mai putin corpolent decit Chardonnay, dar mult mai sprintar.

 

XII. CONDIŢIILE DE COMERCIALIZARE

1. Ambalarea vinurilor cu denumire de origine controlată „ADAMCLISI” se face, în mod obligatoriu, în butelii de sticlă de 0,375 l; 0,750 l ; 1,0 litru; 1,5 litri si / sau in Bag in Box .

Închiderea acestora se face cu dopuri de plută, din derivate de plută, din alte materiale admise în comerţul internaţional sau prin închidere filetată asigurată.

2. În sistemul de ambalare şi etichetare pentru vinurile cu denumire de origine controlată ADAMCLISI” se folosesc eticheta principală şi contraeticheta cu următoarele indicaţiile obligatorii si facultative:

indicatii obligatorii”:

a) Denumirea la vanzare: „VIN CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATA” însoţită de menţiunea tradiţională CMD, CT sau CIB, abreviată sau nu

b) Numele denumirii de origine controlata „ADAMCLISI”

c) Volumul nominal

d) Taria alcoolica dobindita, in volume

e) Numarul lotului care sa permita identificarea datei imbutelierii

f) Mentiunea „Contine Sulfiti”

g) Numele si adresa imbuteliatorului

h) Sintagma „Produs in Romania”

i) Numărul R.I.V. (numărul din Registrul Industriilor Viticole)

„indicatii facultative

a) Tipul produsului, dat de continutul in zahar;

sec pentru vinul cu un continut de zahar mai mic de 4,0 g/l

demisec, pentru vinul cu un continut de zahar cuprins intre 4,01 si 12,0 g/l;

demidulce, pentru vinul cu un continut de zahar cuprinsintre 12,01 si 45,0 g/l

b) Culoarea specifica

c) Anul recoltei, daca cel putin 85% din strugurii utilizati pentru elaborarea vinului in cauza au fost recoltati in cursul anului respectiv

d) „Fermentat / maturat in baric” sau „Fermentat / maturat in prezenta aschiilor de lemn de stejar”

e) Distinctii acordate, numai pentru lotul in cauza

f) Mentiuni facultative privind imbutelierea la „castel”, „podgorie” „proprietate”,etc.

g) Marca comerciala

3. Vinurile cu denumirea de origine „ADAMCLISI”, pot purta urmatoarele mentiuni traditionale:

a. Vin cu Denumire de Origine Controlată – Cules la Maturitate Deplină – prescurtat: D.O.C. – C.M.D.

b. Vin cu Denumire de Origine Controlată – Cules Târziu – prescurtat: D.O.C. – C.T.

c. Vin cu Denumire de Origine Controlată – Cules la Înobilarea Boabelor – prescurtat: D.O.C. – C.I.B.

d. Rezerva- În cazul vinurilor maturate minim:

6 luni în vase de stejar

şi învechite în sticla timp de cel puţin 6 luni [R (CE) 479/08 art.54 alin.(1) litera (b)]

e. Vin de Vinoteca -În cazul vinurilor maturate minim:

un an în vase de stejar

şi învechit în sticlă timp de cel puţin 4 ani [R (CE) 479/08 art.54 alin.(1) litera (b)]

4. Indicaţiile obligatorii se vor fi grupate in acelasi cimp vizual si prezentate cu caractere clare, lizibile, de nesters si suficient de mari pentru a iesi bine in evidenta de pe fondul pe care sunt imprimate si pentru a putea fi distinse clar dintre celelalte indicatii scrise si desenate.

5. Mentiunile obligatorii referitoare la importator si numarul lotului, cit si mentiunea „contine sulfiti” pot fi inscrise in afara cimpului vizual in care figureaza celelalte indicatii obligatorii.

6.Indicaţiile facultative, ca si cele continute la pct. 5 de mai sus, se pot înscrie fie pe eticheta principală, fie pe contraetichetă, fluturaşi sau buline.

7.Indicaţiile înscrise pe etichetă trebuie să fie citeţe şi vizibile. Termenii folosiţi în etichetare trebuie să fie înţeleşi de consumatori

 

XIII. DECLASAREA VINULUI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

ADAMCLISI”

În cazurile în care vinurile nu îndeplinesc în totalitate condiţiile de a fi valorificate cu DOC „ADAMCLISI” sau dacă pierd aceste condiţii, ele vor fi declasate în categorii inferiore pe baza unor proceduri elaborate de ONVPV.

1. Declasarea vinurilor DOC se stabileşte de ONVPV în cazul în care:

a. vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ;

b. vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate.

2. În faza de producţie, producătorul poate să solicite ONVPV declasarea unui vin DOC în vin cu indicaţie geografică sau alte categorii de calitate inferioare.

 

XIV. CONTROLUL RESPECTĂRII SPECIFICAŢIILOR PRODUSULUI

Autoritatea desemnata pentru controlul si gestiunea denumirii de origine controlată „ADAMCLISI” este Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole (ONVPV), prin Inspectoratul Teritorial.

Adresa Inspectoratului teritorial: ONVPV, Constanta, Str. Caraiman, Nr. 6, jud. Constanta, Tel/Fax: 0040 241 619 328, e-mail : constanta@onvpv.ro

Autorizarea plantaţiilor producătoare de struguri DOC, controlul vinurilor DOC şi eliberarea Certificatelor de conformitate pentru vinurile obţinute în denumirea de origine controlată „ADAMCLISI” şi declasarea acestora se face la solicitarea producătorilor care se supun condiţiilor din prezentul caiet de sarcini, în baza procedurilor elaborate de către ONVPV.

În scopul verificării conformităţii cu caietul de sarcini, autoritatea de control (ONVPV) verifică:

instalaţiile, capacitatea operatorilor de a îndeplini condiţiile prevăzute în caietul de sarcini

produsele în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv cea a ambalării, pe baza unui plan elaborat de către autoritatea competentă şi care a fost adus la cunoştinţa operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a vinului

 

Modificări ale specificaţiilor produsului

Orice solicitant îndreptăţit conf. Art. 37 din Reg. UE nr. 479/2008, poate solicita aprobarea unei modificări a specificaţiilor produsului pentru denumirea de origine controlată „ADAMCLISI” în special pentru a ţine cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sau pentru a redefini aria geografică.

 

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

 

VISIT "CONTATTI" and "GALLERIE" 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI