Peloponneso › PELOPONNESO OPE

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΣΡΩΝ O.P.E.

MAVRODAPHNI OF PATRA

ΜOΣXATOΣ ΠΑΣΡΩΝ O.P.E.

MUSCAT OF PATRA

ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ O.P.E.

MUSCAT OF RIO PATRA

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΣΡΩΝ

MAVRODAPHNI OF PATRA

Ο.Π.E.

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη

(denominazione di origine controllata)

Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 386, 22/05/1971

Υπουργική Απόφαση αριθ. 388432/8392, 10/11/1976

Διόρθωση Προεδρικού διατάγματος αριθ. 201, 5/05/1993

Προεδρικό Διάταγμα 198, 23/07/1994

(fonte Minagr.gr.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Μαπξνδάθλε Παηξψλ (el)

Mavrodaphni of Patra (en)

ΠΟΠΠροστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

(P.O.P. denominazione di origine protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Μαπξνδάθλε Παηξψλ (el)

Ισοδύναμος Όρος: Mavrodaphni of Patra (en)

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Ο.Π. Μαπξνδάθλε Παηξψλ (Mavrodaphni of Patra) ανήκει στις κατηγορίες 3. των  Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3. Οίνος λικέρ

 

1.2.   Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος Ερυθρός Λικέρ

(vino rosso liquoroso)

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

2.1. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Ερυθρός Λικέρ

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino rosso liquoroso)

2.1.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 12,50% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,80;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 300 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.1.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: Χρώμα σκούρο κόκκινο με κεραμιδί ανταύγειες.

(aspetto: colore rosso scuro con riflessi mattone)

2. Οσμή: καραμέλα - φρέσκο δαμάσκηνο, νότες λεβάντας στο βάθος.

(profumo: frutta candita, prugne fresche e cenni di lavanda sul finale)

3. Γεύση: Στόμα βελούδινο ωραία έκφραση τανινών στο μέσον.

Τελείωμα εξαιρετικά οινώδες και βέβαιης αφθονίας.

(sapore: tannini vellutati, vinoso, caldo, finale corposo e persistente)

 

3.Παραδοσιακές ενδείξεις

(Menzioni tradizionali)

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  (Π.Ο.Π.) Μαπξνδάθλε Παηξψλ (Mavrodaphni of Patra) και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vino dolce naturale)

Οίνος γλυκός φυσικός

(vino  dolce)

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(denominazione di origine controllata OPE)

 

Παλαιωθείς επιλεγμένος: (invecchiato selezionato);

Επιλογή ή Επιλεγμένος (selezione, selezionato, riserva);

Πύργος (Torre).

Ορεινοί Αμπελώνες (Vigneto di montagna);

Ορεινό Κτήμα (Tenuta di montagna);

Μοναστήρι (Monastero); 

Μετόχι ( fattoria del Monastero);

Λιαστός (appassite al sole)

Κάστρο (Castello);

Κτήμα (Tenuta);

Ειδικά επιλεγμένος (appositamente selezionato, grande riserva);

Από διαλεκτούς αμπελώνες (vigneto: Grand Cru);

Αρχοντικό (Palazzo);

Αμπελώνας (ες) (Vigneto/i);

Αγρέπαυλη (Edificio storico);  

Αμπέλι (Vigneto);

 

4. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

(pratiche enologiche)

 

Οινοποίηση οίνων λικερ

(vinificazione vini liquorosi)

Οι οίνοι λικέρ (VINS DE LIQUEUR) παρασκευάζονται:

(i vini liquorosi si preparano)

α) Από ζυμούμενο γλεύκος σταφυλών της ποικιλίας Μαυροδάφνη, του οποίου η αλκοολική ζύμωση διακόπτε-ται όταν έχουν σχηματισθεί τουλάχιστον 4% VOL αλκοό-λης.

(fermentazione alcolica parziale del vitigno Mavrodaphni sino a raggiungere i 4,00% vol.)

Για τη διακοπή της αλκοολικής ζύμωσης των σακχά-ρων του γλεύκους επιτρέπεται η προσθήκη των ακόλου- θων προϊόντων:

(per arrestare la fermentazione si aggiungono i seguenti prodotti):

 

αα) Ουδέτερης αλκοόλης που προέρχεται από από-σταξη προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, συμπεριλαμ-βανομένων των σταφίδων, της οποίας ο αλκοολικός τίτλος είναι τουλάχιστον 96% VOL και η οποία ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4252/88 του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 1988 «σχετικά με την Παρασκευή και εμπορία |κρασιών λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα» (L373).

(alcool neutro prodotto da vino, vinacce o uva passita, di gradazione minima di 96,00% vol. che risponde ai requisiti del regolamento CE 4252/88 del 31/12/1988 “sulla produzione e commercio dei vini liquorosi”).

 

αβ) Αποστάγματος οίνου ή αποστάγματος σταφίδων ή προϊόντος απόσταξης (DISTILLAT) οίνου, των οποίων, ο αλκοολομετρικός τίτλος είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 52%VOL και μικρότερος ή ίσος των 86%VOL και τα οποία

ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4252/88.

(distillato di vino o uve secche, con un tenore alcoolico tra i 52,00% e 86,00% vol. che risponde ai requisiti del regolamento CE 4252/88 del 31/12/1988 “sulla produzione e commercio dei vini liquorosi”).

 

β)Με ανάμιξη οίνου - λικέρ (VIN DE UQUEUR) της περίπτωσης α. με οινο – λικέρ από αποζυμωμένο γλεύκος Μαύροδάφνης στο οποίο προστίθενται ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην περίπτωση α.

Με ανάμιξη οίνων -λικέρ (VINS DE LIQUEUR) των περιπτώσεων α και β με οίνο - λικέρ (VIN DE LIQUEUR) που

παρασκευάζεται από γλεύκος σταφυλών ή από ζυμούμενο γλεύκος σταφυλών της ποικιλίας Μαύρη Κορινθιακή,

του οποίου η αλκοολική ζύμωση διακόπτεται με προσθήκη ου-δέτερης αλκοόλης όπως αυτή ορίζεται στην

υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α, και υπό την προϋπόθεση ότι στον τελικό οινο - λικέρ (VIN DE UQUEUR) τα

προϊόντα από σταφυλές της ποικιλίας Μαυροδάφνη αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 51%.

(Miscelando vino -liquoroso (VIN DE LIQUEUR) casi A e B con il vino - liquoroso (VIN DE LIQUEUR) ottenuto da mosto di uve o parzialmente fermentati della varietà uva nera di Corinto, la cui fermentazione alcolica viene arrestata aggiungendo alcool secondo il paragrafo aa, e a condizione che il vino finito - liquoroso (VIN DE UQUEUR) prodotto da uve Mavrodaphne che rappresentano oltre il 51%.

H προσθήκη των προϊόντων που αναφέρονται στην παρ. 1, περίπτωση α, γίνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του

έτους παραγωγής υπό τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρε-σιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(l’aggiunta di alcool deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno della vendemmia sotto il controllo delle autorità competenti)

Συμπληρω-ματική προσθήκη αλκοόλης μπορεί να γίνει και μετά την 31 Δεκεμβρίου του έτους παραγωγής μόνο

έπειτα από προηγούμενη δήλωση στην αρμόδια Δ/νση Γεωργίας και στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με την

προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που προστίθεται δεν υπερβαίνει το 10% VOL της αλκοόλης που συνολικά

προστέθηκε αρχικά στους οίνους βάσης.

(l’eventuale aggiunta di alcool dopo il 31 dicembre può avvenire solo con l’autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura, purché la quantità dii alcool aggiunto non superi il 10% dell’alcool già aggiunto ai vini base).

Οι τύποι οίνων - λικέρ (VIN DE LIQUEUR) πού δικαιούνται της ονομασίας προέλευσης ελεγχόμενης (Ο.Π.Ε.)

Μαυροδάφνη Πατρών, είναι οι ακόλουθοι:

(i tipi di vino liquoroso della denominazione di origine controllata Mavrodaphni of Patra sono:

 

α) Οίνος φυσικός γλυκός: Ο τύπος που παρασκευάζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

(vino dolce naturale, preparato secondo il comma 1 del presente articolo)

 

β) Οίνος γλυκός: Ο τύπος οίνου που παρασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου

μετά από γλύκανση των οίνων-λικέρ (VINS DE LIQUEUR) με προσθήκη γλεύκους ή συμπυκνωμένου γλεύκους ή

συμπυκνωμένου ανακαθορισμένου γλεύκους σύμ-φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(vino dolce: preparato secondo il comma 1 del presente articolo e con la dolcificazione mediante aggiunta di mosto concentrato o mosto concentrato rettificato secondo le norme vigenti).

 

4.1. Ειδικές οινολογικές πρακτικές:

(pratiche enologiche specifiche dei vini:)

Οι ερυθροί οίνοι ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών παλαιώνουν σε δρύινα βαρέλια χωρητικότητας μέχρι 1000 λίτρων, του-λάχιστον για δώδεκα μήνες πριν από τη διάθεση τους στην κατανάλωση.

(i vini rossi della Mavrodaphni of Patra sono invecchiati in botti di rovere della capacità massima di 1.000 litri per almeno 12 mesi prima di essere messi in commercio)

Η παλαίωση γίνεται σε κατάλληλους χώρους με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

(l’invecchiamento avviene in siti appropriati con umidità e temperatura controllate)

(i vini rossi della Mavrodaphni of Patra sono invecchiati in botti di rovere della capacità massima di 1.000 litri per almeno 12 mesi prima di essere messi in commercio)

 

Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης RESERVE (Επιλεγμένος) για οίνους Π.Ο.Π. Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra) πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “selezionato”, “Reserve”, i vini rossi POP Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra) devono:)

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης τρία (3) έτη , εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) έτη στις συνθήκες που περιγράφονται στο 4.1. και ένα (1) έτος σε φιάλες.

(avere un invecchiamento totale minimo di 3 anni di cui almeno due in botti di rovere e 1 anno di affinamento in bottiglia)

 

Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης VIEILLE RESERVE για οίνους Π.Ο.Π. Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra) πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare la menzione “Vieille Reserve”, i vini rossi POP Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra) devono:)

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης πέντε (5) έτη , εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) έτη στις συνθήκες που περιγράφονται στο 4.1. και δύο (2) έτη σε φιάλες.

(avere un invecchiamento totale minimo di 5 anni di cui almeno due in botti di rovere e due anni di affinamento in bottiglia)

 

Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης GRAND RESERVE για οίνους Π.Ο.Π. Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra) πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare la menzione “ Grande Reserve”, i vini rossi POP Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra)devono:

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης επτά (7) έτη , εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη στις συνθήκες που περιγράφονται στο 4.1. και τρία (3) έτη σε φιάλες.

(avere un invecchiamento totale minimo di 7 anni di cui almeno tre in botti di rovere e tre anni di affinamento in bottiglia)

 

Σε περίπτωση ανάμιξης οίνων - λικέρ VIN DE LIQUEUR) με διαφορετική διάρκεια παλαίωσης, λαμβάνεται ως διάρκεια παλαίωσης του προϊόντος ανάμιξης εκείνη του οίνου - λικέρ (VIN DE LIQUEUR) με το μι-κρότερο χρόνο παλαίωσης.

(se si miscelano vini di diverso periodo di invecchiamento, la menzione utilizzabile è quella riferita all’invecchiamento più breve)

Στην περίπτωση οίνων - λικέρ (VIN DE LIQUEUR) που παραμένουν σε φάση οξειδωτικής παλαίωσης, επί τρία και πλέον έτη επιτρέπεται, προς βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων του προϊόντος, η προ-σθήκη φρέσκου οίνου – λικέρ  ( VINS DE LIQUEUR), μετά το τρίτο έτος παλαίωσης χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική διάρκεια παλαίωσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

(nel caso di vini liquorosi soggetti ad invecchiamento ossidativo per almeno tre anni, per migliorare le proprietà organolettiche, possono ricevere un ‘aggiunta di vino più fresco dopo il terzo anno di invecchiamento senza alterare il periodo di maturazione, alle seguenti condizioni:

α) Ο προστιθέμενος οίνος - λικέρ (VIN DE LIQUEUR) προέρχεται αποκλειστικά από γλεύκος σταφυλιών της ποικιλίας Μαυροδάφνη και πληροί τις διατάξεις του παρό-ντος διατάγματος.

(il vino aggiunto proviene esclusivamente dalla varietà Mavrodaphni)

β) Η προστιθέμενη ετησίως ποσότητα να είναι μικρό-τερη από 10% κατ' όγκο του τελικού προϊόντος ανάμιξης.

(la quantità aggiunta non deve essere superiore al 10% del volume totale)

Δεν επιτρέπεται η αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου των σταφυλιών και γλευκών των ποικιλιών Μαυροδάφνη και Μαύρη Κορινθιακή με συμπήκνωση με οποιοδήποτε τρόπο ‘ή προσθήκη συμπυκνωμένου γλέυκους ή συμπυκνωμένου

ανακαθαρισμένου γλέυκους.

(non è ammesso nessun arricchimento del vino liquoroso sia per condensazione sia con mosti concentrati o mosti concentrati rettificati)

Για τους οίνους λικέρ δεν επιτρέπονται.

(per i vini liquorosi non è ammesso):

Α) θερμικές επεξεργασίες , κατεργασία με κελύφη ζυμών και χρήση γαλακτικών βακτηρίων.

(trattamenti termici, utilizzare lieviti e batteri lattici)

Β) Η προσθήκη των ουσιών ανθρακικός ανυδρίτης, σορβικό οξύ και αλάτων του, δισκία παραφίνης και χρώματος καραμέλας.

(l’aggiunta di anidride carbonica, acido sorbico e i suoi Sali, paraffina e caramello)

 

4.2. Καλλιεργητικές πρακτικές

(pratiche di coltivazione)

Οι οίνοι ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών προέρχονται από σταφύλια αμπελώνων οι οποίοι έχουν μορφωθεί σε κυπελλοειδή ή γραμμικά σχήματα και δέχονται βραχύ κλάδεμα ( μέχρι 2 μάτια).

(L’uva per i vini POP Mavrodaphni of Patra proviene da vigneti coltivati a vaso o in modo lineare con potatura corta (massimo due gemme)

Ο αριθμός των πρέμνων ανά στρέμμα ανέρχεται τουλάχιστον σε 400 με εξαίρεση τους αμπελώνες που έχουν φυτευτεί πριν τη δημοσίευση του Προεδ. Διατάγματος 201/5-5-1993.

(la densità minima per ettaro è di 400 ceppi per i vigneti impiantati dopo il Decreto Ministeriale 201 del 05/05/1993)

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνων με ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών καθορίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα αριθ.

386/22.5.1971 (ΦΕΚ 115/A/9.6.1971) η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 201/5.5.1993 (ΦΕΚ 75/Α/21.5.1993).

(la zona di produzione del vino POP Mavrodaphni of Patra è stata stabilità con Regio Decreto n 386 del 22/05/1971, modificato con Decreto Ministeriale n. 201 del 5/05/1993)

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων Π.Ο.Π. Μαυροδάφνη Πατρών περιλαμβάνει τις περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια των ακόλουθων τριών ζω-νών της επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας:

(la zona di produzione dei vini POP Mavrodaphni of Patra comprende le zone situate entro i confini dei tre settori nella ex prefettura, oggi unità periferica di Acaia)

 

α) Στην κύρια ζώνη που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της επαρχίας και ορίζεται βόρεια και βορειοδυτικά από την εθνική οδό Πατρών - Πύργου, δυτικά από την επαρχιακή οδό προς Άρλα, νότια από τα όρια των κοινοτικών περιο-χών Άρλας, Φλόκας και Μιτόπολης, ανατολικά από τα όρια των κοινοτικών περιοχών Χαλανδρίτσας, Πλατανό-βρυσης και Πετρωτού και βορειονατολικά από την επαρ-χιακή οδό Πατρών - Ελικίστρας.

(la zona principale si trova al centro della Periferia di Acaia ed è limitata a nord ed ovest dalla strada Patrasso-Pyrgos, ad ovest della strada provinciale per Arla, il limite meridionale è costituito da Arla, Flokas e Mitopolis, il limite orientale è costituito dalle aree di Χαλανδρίτσας, Πλατανό-βρυσης e Πετρωτού, a nord-est dalla strada Patrasso-Elikistras)   

 

Η ζώνη αυτή περιλαμβά-νει κτηματικές περιοχές του Δήμου Πατρέων και των Κοι-νοτήτων

(questa zona comprende le comunità di Patrasso e le seguenti località:

Αγιοβλασίτικων, Αγ. Νικολάου, Αγ. Στεφάνου, Αλισού, Ανω Αχαΐας, Άνω Σουδανέικων, Άρλας, Αχαϊκού, Βραχνέικων, Θέας, θεριανού, Καλλιθέας, Κάτω Αλισού, Κρήνης, Λουσικών, Μαζαρακίου, Μιντιλογλίου, Μιτόπο-λης, Μονοδενδρίου, Οβρυάς, Παραλίας, Πετρωτού, Πλα-τανόβρυσης, Ροΐτικων, Σαραβαλίου, Τσουκαλέικων, Φλό-κας, Φωσταίνης, Χαϊκαλίου και Χαλανδρίτσας.

 

β) Στη ζώνη του Ρίου που βρίσκεται βόρεια της επαρχια-κής οδού Πατρών - Ελικίστρας και περιλαμβάνει τις κοινό-τητες Αγίου Βασιλείου, Αγίου Γεωργίου, Βερναρδέικων, Κάτω Καστριτσίου και Πλατανιού.

(la zona di Rio si trova a nord della ex prefettura di Acaia lungo la strada Patrasso – Elikistras ed include le seguenti località:)

 

γ) Στη ζώνη που βρίσκεται δυτικά της αμαξωτής οδού προς Άρλα και περιλαμβάνει τις κοινότητες

Κάτω Αχαΐας, Πετροχωρίου, Κρίνου και Πέτα.

(la terza zona si trova ad ovest della strada per Arla, comprende le località di:)

 

περιφερειακή ενότητα: Αχαΐας (unità peiferica Achaia)

Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδος (periferia Grecia occidentale)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

6.1. Μέγιστη απόδοση σε χιλιόγραμμα σταφυλιών ανά εκτάριο

(resa massima dell’uva in kg/ha:)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο ( HA ) δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες 12.000 χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια

(la resa massima di produzione è limitata a 12.000 kg/ha di uve fresche).

 

6.2. Μέγιστη απόδοση σε εκατόλιτρα γλεύκους ανά εκτάριο

(resa massima del vino hl/ha)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει τα 90 HL γλεύκους.

(la resa massima in vino non deve superare i 90 hl/ha)

 

7. Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

(varietà di vite autorizzate)

Ο οίνος Π.Ο.Π. Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra) παράγεται από σταφύλια της ποικιλίας

Μαυροδάφνη

ή σε συνοινοποίηση με σταφύλια της ποικιλίας μαύρη κορινθιακή.

(il vino POP Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra) è prodotto con la varietà principale Μαυροδάφνη

e la varietà accessoria μαύρη κορινθιακή (Korinthiaki nero)

 

 

8. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής

(dettagli della zona geografica)

 

α. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η οινική της παράδοση χρονολογείται από την αρχαιότητα, συνεχίστηκε το Μεσαίωνα με ξακουστή την Δανιηλίδα και τα

κελάρια της ενώ το κρασί αποτελεί εξαγόμενο προϊόν στην διάρκεια της δεύτερης Τουρκοκρατίας.

Η κύρια ή και αποκλειστική ποικιλία σταφυλιού που συμμετέχει στην παραγωγή του ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών είναιη

ερυθρή, αυτόχθονη της Δυτικής Ελλάδας, ποικιλία Μαυροδάφνη.

Η Μαυροδάφνη αναφέρεται ήδη από τον 16ο αιώνα ως ποικιλία της Κεφαλονιάς.

Στην παραγωγή ΠΟΠ κρασιού Μαυροδάφνη Πατρών δύναται να συμμετέχει έως και 49% η ποικιλία Μαύρη Κορινθιακή η οποία ωριμάζει με υψηλή σακχαρική περιεκτικότητα.

Η ποικιλία Μαυροδάφνη μαζί με τις ντόπιες οινοποιητικές πρακτικές δημιούργησαν έναν τύπο οίνου που ξεχωρίζει από κάθε άλλο Vin de Liqueur.

Το προϊόν είναι αποκλειστικό δημιούργημα της αμπελουργικής αυτής ζώνης ήδη από το 19ο αιώνα.

Έχει από τότε υψηλό αλκοολικό βαθμό 17-19% και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα 130-140 gr/Lt.

Παραγόταν με προσθήκη αποσταγμάτων ή οινοπνεύματος και οφείλει την προώθηση του στον φιλέλληνα Γερμανό επιχειρηματία Gustavo Clauss που ίδρυσε σε ωραίο λόφο της Πάτρας μεγάλη οινοποιητική μονάδα το 1870.

Πάντοτε περιείχε τουλάχιστον μέρος οίνου μακρόχρονης παλαίωσης, πολλές φορές έντονα οξειδωτικής, με παραμονή των βαρελιών στον εξωτερικό χώρο και έχει αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά που οφείλονται σ΄αυτό. (ευωδιές από κεράσι, βανίλια, αποξηραμένων φρούτων, σταφίδας και σώμα σφριγηλό και πλούσιο).

Η φήμη του προϊόντος επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στην Γερμανία και το παγκόσμιο εμπόριο οίνου και σε πολλές περιόδους και αγορές θεωρήθηκε ισάξιο και αντικατέστησε τα κρασιά Porto, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν στην παραδοσιακή τεχνική της Μαυροδάφνης πρόσθετες ουσίες είτε αρωματικές είτε προς διόρθωση των στοιχείων της και ότι διαύγαζε μόνο με την παλαίωση, το φιλτράρισμα και την διαύγαση με αυγά ή ζελατίνη.

Πολλές προσωπικότητες του παγκοσμίου γίγνεσθαι έχουν επισκεφθεί τα κελάρια της Achaia Clauss στην Πάτρα και έχουν γευτεί μαυροδάφνες που παλαιώνουν σε μεγάλα δρύινα βαρέλια για πολλές δεκαετίες.

 

β. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

(legame culturale, sociale ed economico)

Στην νεώτερη περίοδο η πόλη πρωτοπορεί με τον Clauss και την Achaia Clauss, ενώ η κοινωνική της ζωή χαρακτηρίζεται από τα πολλά της οινοπωλεία (κρασοπουλειά) όπου οι θαμώνες απολαμβάνουν κρασί με συνοδεία μαγειρευτών φαγητών π.χ. το 1899 σ’ ένα πληθυσμό 35.000 κατοίκων η Πάτρα έχει 212 οινοπώλες (και άλλους 300 πωλητές ποτών) έναντι σε 210 παντοπώλες με τα είδη διατροφής.

 

γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Κατά πολλούς η Μαυροδάφνη πρόκειται για γηγενή ποικιλία που, πιθανά, πέρασε στην απέναντι ακτή και να έδωσε τα

εξαιρετικά κρασιά. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο μικρόκλιμα με υψηλή σχετική υγρασία, εδάφη ασβεστολιθικής.

 

8.1. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Η ζώνη της ονομασίας «Μαυροδάφνη Πατρών» περιλαμβάνει αμπελώνες στην περιοχή που εκτείνεται γύρω από την πόλη της Πάτρας και προχωρά ΝΑ προς την Χαλανδρίτσα (20 km περίπου στην ενδοχώρα) ΝΔ ως την Άρλα και Δυτικά αρκετά χιλιόμετρα πέρα από την Κάτω Αχαΐα.

Τα εδάφη του αμπελώνα είναι μέσης μηχανικής σύστασης και τα πιο κατάλληλα για τη Μαυροδάφνη είναι τα ασβεστολιθικά .

Το κλίμα χαρακτηρίζεται θαλάσσιο Μεσογειακό με μέσο θερμοκρασιακό εύρος (17-18 οC) που χαρακτηρίζει την περιοχή ως εύκρατη.

Το μέσος ύψος Βροχόπτωσης είναι 600-800mm ετησιως.

 

8.2. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Τόσο η ιστορική συνέχεια στην οινοποίηση του γλυκού κρασιού Μαυροδάφνη, με πολλές ιδιαιτερότητες όπως φαίνεται και από τις αναγνωρισμένες μεθόδους παραγωγής του, όσο και η ιδιαιτερότητα της αυτόχθονης ποικιλίας Μαυροδάφνη

δημιούργησαν επί δυο εκατονταετίες μα πολύ ισχυρή και διεθνή φήμη του συγκεκριμένου τύπου οίνου όσο και την

ξεχωριστή γευστική του ιδιαιτερότητα που αφορά την χημική του σύσταση, όπως περιγράφηκε, αλλά όσο και τα γευστικά του χαρακτηριστικά με την οξειδωτικής φύσεως εξέλιξη τους.

 

 

9. Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(riferimento alla produzione nella zona delimitata)

 

9.1. Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(quadro giuridico, legislazione comunitaria)

Άρθρο 6 παράγραφος 4α του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

Υπουργική Απόφαση με αριθ. 386323/3803/10-11-1976 «Περί μεταποιήσεως σταφυλών εκτός ζώνης Ονομασίας Προέλευσης» (ΦΕΚ 1407/Β) με την οποία παρέχεται το δικαίωμα γλευκοποιήσεως των σταφυλιών και οινοποιήσεως του

γλεύκους προς παρασκευή οίνων ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη στην Επαρχία Πατρών.

 

9.2. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

Ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής

(termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione)

α) Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Παραδοσιακές Ενδείξεις

(menzioni tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην

επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών είναι οι παρακάτω:

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Η ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΑ ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ / Vin de vignobles montagneux

 

9.3. Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(riferimenti alla disciplina di produzione)

 

Απαιτήσεις Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti nazionali, legislazione)

-Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

-Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. 386 22/5/197 «Αναγνωρίση  ονομασιάς προελεύσης οίνων » Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra) (ΦΕΚ 115/A/9/6/1971).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 201/5.5.1993 «Αναγνώριση οίνων ως ονομασία  προελεύσης ανωτέρας ποιότητος» Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra) (ΦΕΚ 75/A/21.5.1993).

- Διόρθωση Σφαλμάτων  ΠΔ 201/1993 ( ΦΕΚ 111/A/29/6/1993).

-Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. 198/13/7/1994 «Αναγνωρίση  ονομασιάς προελεύσης οίνων Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra) ΠΔ 201/1993 » (ΦΕΚ 127/A/5.8.1994).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 386323/3803/10/11/1976 „Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως”

(ΦΕΚ 1407/B).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005 « Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανση τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

--Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων» (ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

- Υπουργική απόφαση αριθμ. 280557/9-6-2005 «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

10. Στοιχεια αρχων και Οργανισμων Ελεγχου

(autorità ed organismi di controllo)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica si basa sulle seguenti disposizioni)

- Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedura per lo svolgimento delle ispezioni)

Για κάθε αμπελουργική περίοδο ο οίνος που έχει τις προϋποθέσεις για τη κατάταξή του ως Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra) πρέπει να υποβληθεί σε αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και πριν την διαδικασία κατάταξής του.

Για την πραγματοποίηση των αναλυτικών εξετάσεων λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα και αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των επίσημων αναλύσεων στο τομέα του οίνου.

Λαμβάνεται επίσης αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πραγματοποίηση των οργανοληπτικών εξετάσεων και ο παραγωγός υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής προκειμένου να γίνει οργανοληπτική εξέταση και να πιστοποιηθεί αν ο εν λόγω οίνος έχει τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά (χρώμα – διαύγεια – οσμή - γεύση) που επιτρέπουν την κατάταξή του ως Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra).

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκαλεί την επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων προκειμένου να εξετάσει το δείγμα και να γνωμοδοτήσει για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.

Ο παραγωγός του οίνου υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής επίσημα αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής ή συγκομιδής των σταφυλιών, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οίνος έχει τις προϋποθέσεις  που αφορούν το συγκεκριμένο  οίνο ΠΟΠ  ο οποίος προορίζεται να καταταχθεί καθώς και τα αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετάσεων του οίνου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο παραγωγός και αποφασίζει αν ο οίνος θα καταταχθεί.

Για τις ποσότητες του οίνου που κατατάσσονται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής χορηγεί ανάλογο αριθμό ταινιών ελέγχου.

Οι ταινίες ελέγχου είναι ερυθρού χρώματος και φέρουν ένα κωδικό αριθμό ο οποίος περιλαμβάνει: Τα γράμματα ΜΣ που αντιστοιχούν στον Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne of Patra), τα δυο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και τον αύξοντα αριθμό της ταινίας.

 

10.3. Αρχές ελέγχου

(autorità di controllo)

Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(Ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione)

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

ΜOΣXATOΣ ΠΑΣΡΩΝ

MUSCAT OF PATRA

Ο.Π.E.

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη

(denominazione di origine controllata)

Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 386/22.5.1971

Υπουργική απόφαση αριθ.386323/3803/10.11.1976

Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 220/18.3.1982

(fonte Minagr.gr)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Μοσχάτος Πατρών (el)

Muscat of Patra (en)

ΠΟΠΠροστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

(P.O.P. denominazione di origine protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Μοσχάτος Πατρών (el)

Ισοδύναμος Όρος: Muscat of Patra (en)

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Ο.Π. Μοσχάτος Πατρών (Muscat of Patra) ανήκει στις κατηγορίες 3. και στην κατηγορία 15.  των  Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3. Οίνος λικέρ

(vino liquoroso)

15. Οίνος από λιαστά σταφύλια

(vino da uve appassite)

 

1.2.   Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος Γλυκύς Φυσικός (Vin doux naturel)

Οίνος Γλυκύς Φυσικός από διαλεχτούς αμπελώνες (Vin doux naturel -Grand Cru)

Οίνος Φυσικώς Γλυκύς (Vin naturellement doux)

Οίνος Γλυκύς (Vin doux)

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

2.1. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς Φυσικός (Vin doux naturel)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce naturale)

2.1.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 14,00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,80;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.1.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα βερικοκί έως χρυσό.

(aspetto: colore albicocca tendente al dorato);

Οσμή: εσπεριδοειδή, νότες λουλουδιών και γλυκών μπαχαρικών.

(profumo: agrumi con note floreali e spezie dolci)

Γεύση: στόμα πλούσιο με γλυκά μπαχαρικά, γεύση μελιού και κηρήθρας.

Ισοζύγιο γλυκύτητας και οξύτητας.

(sapore: corpo ricco, sentore di spezie dolci, miele e nido d’ape, l’acidità e dolcezza equilibrate)

 

2.2. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς Φυσικός από διαλεχτούς αμπελώνες (Vin doux naturel - Grand Cru)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce naturale, Grand Cru)

2.2.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 14,80% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,80;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.2.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα βερικοκί έως χρυσό.

(aspetto: colore albicocca tendente al dorato);

Οσμή: εσπεριδοειδών, νότες λουλουδιών και γλυκών μπαχαρικών.

(profumo: agrumi con note floreali e spezie dolci)

Γεύση: στόμα πλούσιο με γλυκά μπαχαρικά, γεύση μελιού και κηρήθρας.

Ισοζύγιο γλυκύτητας και οξύτητας

(sapore: corpo ricco, sentore di spezie dolci, miele e nido d’ape, l’acidità e dolcezza equilibrate)

 

2.3. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς (vin doux)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce)

2.3.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 13,00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,80;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.3.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα βερικοκί έως χρυσό.

(aspetto: colore albicocca tendente al dorato);

Οσμή: εσπεριδοειδών, νότες λουλουδιών και γλυκών μπαχαρικών.

(profumo: agrumi con note floreali e spezie dolci)

Γεύση: στόμα πλούσιο με γλυκά μπαχαρικά, γεύση μελιού και κηρήθρας.

Ισοζύγιο γλυκύτητας και οξύτητας

(sapore: corpo ricco, sentore di spezie dolci, miele e nido d’ape, l’acidità e dolcezza equilibrate)

 

2.4. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Φυσικώς Γλυκύς (Vin naturellement doux)

2.4.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος πριν το λιάσιμο των σταφυλιών:  14.80% vol.

(titolo alcolometrico naturale minimo prima dell’appassimento del uva fresca)

- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος μετά το λιάσιμο των σταφυλιών:  17,60% vol.

(titolo alcolometrico naturale minimo dopo dell’appassimento del uva fresca)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 16.00% vol.

(titolo alcolometrico totale minimo)

- Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 9.00%vol.

(titolo alcolometrico effettivo minimo)

 

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη  5,00 g/l

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,80 g/l

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 400 mg/l

(anidride solforosa totale massima)

2.4.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα λαμπερό χρυσοκίτρινο.

(aspetto: colore giallo dorato brillante)

Οσμή: Άρωμα βερίκοκου, εσπεριδοειδών, λουλουδιών και μελιού.

(profumo: albicocca, agrumi, fiori e miele)

Γεύση: Πλούσια και βελούδινη γεύση με πολύ καλή οξύτητα και δομή.

(sapore: ricco, vellutato, con ottima struttura e acidità) 

 

3.Παραδοσιακές ενδείξεις

(Menzioni tradizionali)

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  (Π.Ο.Π.) Μοσχάτος Πατρών και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) στη θέση των ΠΟΠ

(denominazione di origine controllata OPE al posto della POP denominazione di origine protetta)

 

Αγρέπαυλη (Edificio storico);  

Αμπελώνας (ες) (Vigneto/i);

Αμπέλι (Vigneto);

Αρχοντικό (Palazzo);

Ειδικά επιλεγμένος (appositamente selezionato, grande riserva);

Επιλογή ή Επιλεγμένος (selezione, selezionato, riserva);

Κάστρο (Castello);

Κτήμα (Tenuta);

Μετόχι ( fattoria del Monastero);

Μοναστήρι (Monastero); 

Ορεινοί Αμπελώνες (Vigneto di montagna);

Ορεινό Κτήμα (Tenuta di montagna);

Πύργος (Torre).

Λιαστός (appassite al sole)

 

4. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

(pratiche enologiche)

 

4.1. Οι οίνοι των τύπων γλυκύς φυσικός (Vin doux Naturel)

και γλυκύς φυσικός από διαλεχτούς αμπελώνες (Vin doux Naturel-Grand Cru) 

παράγονται με την προσθήκη, κατά την διάρκεια της ζύμωσης αλκοόλης, αλκοόλης αμπελοοινικής προέλευσης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol σε αναλογία 5% κατ’ ελάχιστο και 10% κατά μέγιστο του όγκου του χρησιμοποιημένου γλεύκους, ή σε ποσοστό 40% του ολικού αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος.

(prodotti con aggiunta durante la fermentazione di alcol di origine vinica con gradazione alcoolica minima di 95,00% vol. nella quantità tra il 5 e il 10% del volume della massa in fermentazione o il 40% del volume del prodotto finito)

 

Ο οίνος γλυκύς (Vin doux)

παράγεται με την προσθήκη, πριν την έναρξη της αλκοολικής ζυμώσεως, στο γλεύκος αλκοόλης αμπελοοινικής  προελεύσεως αλκοολικού τίτλου  τουλάχιστον 95% vol., ώστε το τελικό προϊόν να έχει το νομοθετημένο  κτηθέντα και ολικό αλκοολικό τίτλο.

(prodotto con aggiunta di alcool di origine vinica con gradazione alcoolica minima di 95,00% vol. prima della fermentazione alcolica del mosto, il proodotto finale ha una gradazione alcoolica effettiva dovuta totalmente all’alcool aggiunto)

Ο οίνος του τύπου αυτού περιέχει το σύνολο των σακχάρων του γλεύκους.

(il vino di questa tipologia contiene tutti gli zuccheri naturali delluva)

Παρά ταύτα, για τα γλεύκη βάσης είναι ανεκτή περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη τουλάχιστο 1% νοΙ.

(tuttavia è permesso che l’alcool ottenuto dalla fermentazione iniziale possa raggiungere un massimo del 1,00% vol.)

Αυτός ο τύπος οίνου δύναται να παλαιώσει για πέντε χρόνια σε δρύινα βαρέλια.

(questo vino può essere invecchiato per un minimo di 5 anni in botti di rovere)

 

Εκτός από την προσθήκη αλκοόλης κάθε άλλος τρόπος αυξήσεως του αλκοολικού τίτλου του προϊόντος καθώς και της περιεκτικότητες σε σάκχαρα των πρώτων υλών παραγωγής τους δεν επιτρέπεται.

(oltre all’aggiunta di alcol di origine vinica ogni altro trattamento per aumentare la gradazione alcolica come arricchimento e dolcificazione non sono permessi)

 

 

Ο οίνος ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών  φυσικώς γλυκύς (Vin Νaturellement Doux)

παράγεται από σταφύλια που έχουν αφεθεί  στον ήλιο ή υπό σκιάν προς μερική αφυδάτωση.

(prodotto con uve lasciate appassire al sole o all’ombra per disidratazione parziale)

Τα σάκχαρα και η αλκοόλη του τελικού προϊόντος προέρχονται αποκλειστικά από τα σταφύλια που οινοποιήθηκαν χωρίς να έχει προστεθεί πριν, κατά ή μετά την αλκοολική ζύμωση γλεύκος, συμπυκνωμένο γλεύκος, αλκοόλη ή απόσταγμα.

(gli zuccheri residui e l’alcool prodotto sono ottenuti unicamente dalla fermentazione naturale del mosto senza aggiunta di alcool, distillato di vino, mosto concentrato e mosto concentrato rettificato)

 

4.2. Καλλιεργητικές πρακτικές

(pratiche di coltivazione)

Οι οίνοι ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών  προέρχονται από σταφύλια αμπελώνων οι οποίοι έχουν μορφωθεί σε κυπελλοειδή ή γραμμικά σχήματα και δέχονται βραχύ κλάδεμα.

(l’uva per produrre la POP Muscat of Patra deve essere coltivata con impianti a vaso (alberello) o sistemi lineari (filari) con potature corte)

Η ηλικία των πρέμνων είναι μεγαλύτερη των τριών ετών από τον εμβολιασμό τους και δεν επιτρέπεται η άρδευση.

(l’età minima dei ceppi per la produzione di uva deve essere superiore ai tre anni, l’irrigazione è vietata)

Καλλιεργητικές τεχνικές που δεν εφαρμόζονται πατροπαράδοτα στην περιοχή δεν επιτρέπονται.

(le pratiche di coltivazione devono essere quelle locali e tradizionali)

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. Μοσχάτος Πατρών   καθορίστηκε με το  Βασιλικό Διάταγμα   αριθ. 386/22.5.1971  (ΦΕΚ 115/A/9.6.1971) το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το  Προεδρικό Διάταγμα  αριθ. 242/18.3.1982 (ΦΕΚ 39/A/29.3.1982).

(l’area di produzione del vino a POP Muscat of Patra è stata istituita don Regio Decreto n. 386 del 22/05/1971, modificata con Decreto Ministeriale n. 242 del 18/03/1982)

Η αμπελουργική ζώνη ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών εκτείνεται στις περιοχές

(la zona della POP Muscat of Patra si estende sul territorio dei comuni di)

Βραχναίικων: (Αχαϊκό, Βραχναίικα, Θεριανό),

Δύμης: (Αγιοβλασίτικα, Αλισσός & Κάτω Αλισσός, Άνω & Κάτω Αχαΐα, Νιφοραίικα),

Λαρισσού: (Άγιος Νικόλαος, Ρίολος),

Μεσσάτιδος: (Άγιος Στέφανος, Θέα, Οβριά, Σαραβάλι),

Παραλίας: (Μιντιλόγλι, Παραλία),

Ρίου: (Ρίο, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Γεώργιος, Αργυρά, Βερναρδέικα, Άνω & Κάτω Καστρίτσι, Δρέπανο, Πλατάνι, Ψαθόπυργος),

Φαρρών: (Βασιλικό, Ίσωμα)

και Ωλενίας: (Άνω Σουδανέικα, Άρλα, Λουσικά, Μιτόπολη, Φώσταινα, Χαϊκάλι).

Μικρή έκταση είναι στο ΒΑ τμήμα της περιοχής Πατρέων.

(una piccola area si trova a nord-est di Patrasso)

 

Δήμους: Πατρέων, Δυτική Αχαΐα, Ερύμανθος (comuni di...)

Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας (Unità Periferica Acaia)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Periferia Grecia Occidentale)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο ( HA ) δεν υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες ( 12.000) χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια ή 90 ΗL γλεύκους.

(la resa per i vini POP Muscat of Patra è di 12.000 kg/ha equivalente a 90 hl/ha)

Στην περίπτωση του ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΝΟΣ ΓΛΥΚΥΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (VIN DOUX NATUREL – GRAND CRU) η μέγιστη απόδοση δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες τριακόσια (5300) χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια ή 42 ΗL γλεύκους.

(la resa per i vini POP Muscat of Patra vino dolce naturale Grand Cru è di 5.300 kg/ha equivalente a 42 hl/ha)

 

7. Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

(varietà di uve da vino autorizzate)

Οι οίνοι ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  παράγονται από την ποικιλία  Μοσχάτο Άσπρο.

(I vini POP Muscat of Patra sono ottenuti con la varietà Moscato Aspro)

Πρόκειται για μια ευγενή ποικιλία αμπέλου, αρκετά διαδεδομένη σε ολόκληρη τη Mεσόγειο.

(si tratta di una varietà nobile abbastanza diffusa nel bacino del Mediterraneo)

Είναι γνωστή η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για τον ήλιο.

(Il Moscato ama le posizioni molto assolate)   

Αυτός ζεσταίνει τις μικρές ρώγες, δίνει στην παχιά φλούδα του κιτρινόχρυσο, γεμάτο φακίδες χρώμα και συμπυκνώνει μοναδικά τα αρώματα και τη γεύση του.

(il sole riscalda gli acini dalla buccia spessa dal colore dorato brillante lentiginoso, con sapori aromatici unici)   

Η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για επικλινείς, ορεινούς αμπελώνες δεν κρύβεται, αν και ευδοκιμεί εξίσου καλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

(il Moscato preferisce posizioni collinari ben esposte pur prosperando anche in posizioni meno elevate)

Το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο είναι σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές ποικιλίες του ελλαδικού χώρου.

(il Moscato bianco è sicuraemnet una delle varietà più nobili ed importanti della Grecia)

Κάτω από τον ολόλαμπρο ελληνικό ήλιο μετουσιώνεται σε σπουδαία κρασιά, που εκφράζουν το μοναδικό terroir από το οποίο προέρχονται.

(sotto il sole della Grecia il Moscato si trasforma in grandi vini che esprimono il terroir unico da cui provengono)

 

8. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής

(dettagli della zona geografica)

 

8.1. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή για το Οίνο Φυσικώς Γλυκύ (Vin naturellement doux)

-Κατηγορία 15 του Παραρτήματος ΧΙβ του Καν. 1234/2007

(legame con la zona geografica del vino naturalmente dolce – categoria 15 del regolamento CE 1234/2007)

 

α. Ποιότητα

(qualità)

Η Πάτρα έχει σημαδέψει την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κρασιού τόσο με την εκτεταμένη ποσοτικά αμπελοκαλλιέργεια όσο και με ποιοτικά κρασιά με εμπορικό ενδιαφέρον.

Ούσα η ίδια μεγάλο εμπορικό λιμάνι προς τα Ιόνια Νησιά και την Δύση είχε αναπτύξει εμπορικά αντανακλαστικά.

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η οινική της παράδοση χρονολογείται από την αρχαιότητα, συνεχίστηκε το Μεσαίωνα με ξακουστή την Δανιηλίδα και τα κελάρια της ενώ το κρασί αποτελεί εξαγόμενο προϊόν στην διάρκεια της δεύτερης Τουρκοκρατίας.

Τα Μοσχάτα γλυκά κρασιά από λιαστά σταφύλια στην Πάτρα έρχονται τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα και ως συνέχεια των Μοσχάτων Κεφαλονιάς όπου αναφέρονται από τον 16ο αιώνα και παράγουν ένα κρασί που «δεν επιτρέπετο να λείπει από την Βενετσιάνικη τράπεζαν».

Ήδη στην Πάτρα από το 1875 ο Clauss παρασκευάζει γλυκό λευκό κρασί που ονομάζει μεν Μαλβαζία (ως γλυκό λευκό κρασί με παγκόσμιο όνομα) αλλά στο οποίο τον τόνο και το άρωμα δίνει το Μοσχάτο, το οποίο συμμετέχει (10%) όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του Clauss.

Το Μοσχάτο παραδοσιακά  άλλοτε λιάζεται στον ήλιο  και άλλοτε μένει χωρίς ζύμωση με την προσθήκη οινοπνεύματος

 

γ. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

(legame culturale, sociale ed economico)

Στην νεώτερη περίοδο η πόλη πρωτοπορεί με τον Clauss και την Achaia Clauss, ενώ η κοινωνική της ζωή χαρακτηρίζεται από τα πολλά της οινοπωλεία (κρασοπουλειά) όπου οι θαμώνες απολαμβάνουν κρασί με συνοδεία μαγειρευτών φαγητών π.χ. το 1899 σ’ ένα πληθυσμό 35.000 κατοίκων η Πάτρα έχει 212 οινοπώλες (και άλλους 300 πωλητές ποτών) έναντι σε 210 παντοπώλες με τα είδη διατροφής.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Η ζώνη ονομασίας καλύπτει μια ευρεία λοφώδη περιοχή ανατολικά της Πάτρας και επεκτείνεται ΝΔ αποκαλυπτικά με την ζώνη του Μαυροδάφνη Πατρών.

Τα εδάφη των αμπελώνων είναι μέσης μηχανικής σύστασης με ουδέτερο pH ή μεικτά ποσοστά ανθρακικού ασβεστίου.

Με βάση τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής το κλίμα χαρακτηρίζεται θαλάσσιο Μεσογειακό με μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος  17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Το μέσο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε 600-800mm ετησίως.

Οι οίνοι ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  παράγονται από την ποικιλία  Μοσχάτο Άσπρο.

Πρόκειται για μια ευγενή ποικιλία αμπέλου, αρκετά διαδεδομένη σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Είναι γνωστή η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για τον ήλιο.

Αυτός ζεσταίνει τις μικρές ρώγες, δίνει στην παχιά φλούδα του κιτρινόχρυσο, γεμάτο φακίδες χρώμα και συμπυκνώνει μοναδικά τα αρώματα και τη γεύση του.

Η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για επικλινείς, ορεινούς αμπελώνες δεν κρύβεται, αν και ευδοκιμεί εξίσου καλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο είναι σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές ποικιλίες του ελλαδικού χώρου.

Κάτω από τον ολόλαμπρο ελληνικό ήλιο μετουσιώνεται σε σπουδαία κρασιά, που εκφράζουν το μοναδικό terroir από το οποίο προέρχονται.

 

8.2. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Ο συνδυασμός αυτών των κλιματικών συνθηκών, με την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές, συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Ο.Π. Μοσχάτος Πατρών

 

8.3. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας των λευκών γλυκών οίνων Μοσχάτων Πατρών οφείλεται ο τόσο στην ποικιλία Muscat Blanc που έχει εγκλιματιστεί εδώ από αιώνες πριν, όσο και στο στραγγερό έδαφος των επιλεγμένων αμπελοπεριοχών, καθως και την ΒΑ ή ΒΔ έκθεση τους που τους εξασφαλίζει δροσερό καλοκαίρι.

Ως εκ τούτου προκύπτουν οίνοι με χαρακτηριστικό Μοσχάτο άρωμα, φρουτώδεις και απολαυστικοί.

 

9. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento alla produzione nella zona delimitata)

 

Α) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(quadro giuridico, legislazione comunitaria)

Άρθρο 6 παράγραφος 4α του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

- Άρθρο 386323/10.11.1976 (ΦΕΚ 1407/Β/25.11.1976)

Παρέχεται το δικαίωμα γλευκοποίησης των σταφυλών και οινοποιήσεως του γλεύκους προς παρασκευήν του ΠΟΠ ΠΑΤΡΑ, σε όλα τα οινοποιεία του νομού Αχαΐας, εφ όσον αυτά πληρούν τις  προϋποθέσεις παρασκευής οίνων ΠΟΠ.

 

9.2. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

Ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής

(termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione)

α) Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Παραδοσιακές Ενδείξεις

(termini tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Μοσχάτος Πατρών  είναι οι παρακάτω:

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΟ(ΥΣ) ΑΜΠΕΛΩΝΑ (ΕΣ) / Vin de vignobles Montagneux,

ΛΙΑΣΤΟΣ / LIASTOS / Vin de paille.

 

9.3. Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(riferimenti alla disciplina di produzione)

 

Απαιτήσεις Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti nazionali, legislazione)

- Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

-Βασιλικό Διάταγμα  αριθ. 386/22.5.1971    «Περί αναγνωρίσεως ελεγχόμενης ονομασίας  προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 115/A/9.6.1971).

- Προεδρικό Διάταγμα  αριθ. 220/18.3.1982 « Για την αναγνώριση οίνων με  ονομασία προελεύσεως Μοσχάτος Πατρών  ελεγχόμενης και με ονομασία προελεύσεως Μοσχάτος Ρίου Πατρών ελεγχόμενη» (ΦΕΚ 36/A/29.3.1982).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005 « Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανση τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

- Υπουργική απόφαση αριθμ. 280557/9-6-2005 «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

10. Στοιχεια αρχων και Οργανισμων Ελεγχου

(autorità ed organismi di controllo)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica si basa sulle seguenti disposizioni)

- Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedura per lo svolgimento delle ispezioni)

Για κάθε αμπελουργική περίοδο ο οίνος που έχει τις προϋποθέσεις για τη κατάταξή του ως ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ   πρέπει να υποβληθεί σε αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και πριν την διαδικασία κατάταξής του.

Για την πραγματοποίηση των αναλυτικών εξετάσεων λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα και αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των επίσημων αναλύσεων στο τομέα του οίνου.

Λαμβάνεται επίσης αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πραγματοποίηση των οργανοληπτικών εξετάσεων και ο παραγωγός υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής προκειμένου να γίνει οργανοληπτική εξέταση και να πιστοποιηθεί αν ο εν λόγω οίνος έχει τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά (χρώμα – διαύγεια – οσμή - γεύση) που επιτρέπουν την κατάταξή του ως ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών .

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκαλεί την επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων προκειμένου να εξετάσει το δείγμα και να γνωμοδοτήσει για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.

Ο παραγωγός του οίνου υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής επίσημα αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής ή συγκομιδής των σταφυλιών, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οίνος έχει τις προϋποθέσεις  που αφορούν το συγκεκριμένο  οίνο ΠΟΠ  ο οποίος προορίζεται να καταταχθεί καθώς και τα αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετάσεων του οίνου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο παραγωγός και αποφασίζει αν ο οίνος θα καταταχθεί.

Για τις ποσότητες του οίνου που κατατάσσονται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής χορηγεί ανάλογο αριθμό ταινιών ελέγχου.

Οι ταινίες ελέγχου είναι ερυθρού χρώματος και φέρουν ένα κωδικό αριθμό ο οποίος περιλαμβάνει: Τα γράμματα ΜΠ που αντιστοιχούν στον ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών , τα δυο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και τον αύξοντα αριθμό της ταινίας.

 

10.3. Αρχές ελέγχου

(autorità di controllo)

Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(Ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione)

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

MUSCAT OF RIO PATRA

Ο.Π.E.

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη

(denominazione di origine controllata)

Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 386/22.5.1971

Υπουργική απόφαση αριθ.386323/3803/10.11.1976

Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 220/18.3.1982

(fonte Minagr.gr)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Μοσχάτος Ρίου Πατρών (el)

Muscat of Rio Patra (en)

ΠΟΠΠροστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

(P.O.P. denominazione di origine protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Μοσχάτος Ρίου Πατρών  (el)

Ισοδύναμος Όρος: Muscat of Rio Patra (en)

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Ο.Π. Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat of Rio Patra) ανήκει στις κατηγορίες 3. και στην κατηγορία 15.  των  Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3. Οίνος λικέρ

(vino liquoroso)

15. Οίνος από λιαστά σταφύλια

(vino da uve appassite)

 

1.2.   Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος Γλυκύς Φυσικός (Vin doux naturel)

Οίνος Γλυκύς Φυσικός από διαλεχτούς αμπελώνες (Vin doux naturel -Grand Cru)

Οίνος Φυσικώς Γλυκύς (Vin naturellement doux)

Οίνος Γλυκύς (Vin doux)

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

2.1. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς Φυσικός (Vin doux naturel)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce naturale)

2.1.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 14,00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,08;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.1.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα βερικοκί έως χρυσό.

(aspetto: colore albicocca tendente al dorato);

Οσμή: εσπεριδοειδή, νότες λουλουδιών και γλυκών μπαχαρικών.

(profumo: agrumi con note floreali e spezie dolci)

Γεύση: στόμα πλούσιο με γλυκά μπαχαρικά, γεύση μελιού και κηρήθρας.

Ισοζύγιο γλυκύτητας και οξύτητας.

(sapore: corpo ricco, sentore di spezie dolci, miele e nido d’ape, l’acidità e dolcezza equilibrate)

 

2.2. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς Φυσικός από διαλεχτούς αμπελώνες (Vin doux naturel - Grand Cru)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce naturale, Grand Cru)

2.2.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 14,80% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,08;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.2.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα βερικοκί έως χρυσό.

(aspetto: colore albicocca tendente al dorato);

Οσμή: εσπεριδοειδών, νότες λουλουδιών και γλυκών μπαχαρικών.

(profumo: agrumi con note floreali e spezie dolci)

Γεύση: στόμα πλούσιο με γλυκά μπαχαρικά, γεύση μελιού και κηρήθρας.

Ισοζύγιο γλυκύτητας και οξύτητας

(sapore: corpo ricco, sentore di spezie dolci, miele e nido d’ape, l’acidità e dolcezza equilibrate)

 

2.3. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς (vin doux)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce)

2.3.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 13,00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,08;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.3.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα βερικοκί έως χρυσό.

(aspetto: colore albicocca tendente al dorato);

Οσμή: εσπεριδοειδών, νότες λουλουδιών και γλυκών μπαχαρικών.

(profumo: agrumi con note floreali e spezie dolci)

Γεύση: στόμα πλούσιο με γλυκά μπαχαρικά, γεύση μελιού και κηρήθρας.

Ισοζύγιο γλυκύτητας και οξύτητας

(sapore: corpo ricco, sentore di spezie dolci, miele e nido d’ape, l’acidità e dolcezza equilibrate)

 

2.4. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Φυσικώς Γλυκύς (Vin naturellement doux)

2.4.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος πριν το λιάσιμο των σταφυλιών:  14.80% vol.

(titolo alcolometrico naturale minimo prima dell’appassimento del uva fresca)

- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος μετά το λιάσιμο των σταφυλιών:  17,60% vol.

(titolo alcolometrico naturale minimo dopo dell’appassimento del uva fresca)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 16.00% vol.

(titolo alcolometrico totale minimo)

- Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 9.00%vol.

(titolo alcolometrico effettivo minimo)

 

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη  5,50 g/l

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,80 g/l

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 400 mg/l

(anidride solforosa totale massima)

2.4.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

Όψη: Χρώμα λαμπερό χρυσοκίτρινο.

(aspetto: colore giallo dorato brillante)

Οσμή: Άρωμα βερίκοκου, εσπεριδοειδών, λουλουδιών και μελιού.

(profumo: albicocca, agrumi, fiori e miele)

Γεύση: Πλούσια και βελούδινη γεύση με πολύ καλή οξύτητα και δομή.

(sapore: ricco, vellutato, con ottima struttura e acidità)

 

3.Παραδοσιακές ενδείξεις

(Menzioni tradizionali)

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  (Π.Ο.Π.) Μοσχάτος Ρίου Πατρών και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) στη θέση των ΠΟΠ

(denominazione di origine controllata OPE al posto della POP denominazione di origine protetta)

 

Αγρέπαυλη (Edificio storico);  

Αμπελώνας (ες) (Vigneto/i);

Αμπέλι (Vigneto);

Αρχοντικό (Palazzo);

Ειδικά επιλεγμένος (appositamente selezionato, grande riserva);

Επιλογή ή Επιλεγμένος (selezione, selezionato, riserva);

Κάστρο (Castello);

Κτήμα (Tenuta);

Μετόχι ( fattoria del Monastero);

Μοναστήρι (Monastero); 

Ορεινοί Αμπελώνες (Vigneto di montagna);

Ορεινό Κτήμα (Tenuta di montagna);

Πύργος (Torre).

Λιαστός (appassite al sole)

 

4. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

(pratiche enologiche)

 

4.1. Οι οίνοι των τύπων γλυκύς φυσικός (Vin doux Naturel)

και γλυκύς φυσικός από διαλεχτούς αμπελώνες (Vin doux Naturel-Grand Cru) 

παράγονται με την προσθήκη, κατά την διάρκεια της ζύμωσης αλκοόλης, αλκοόλης αμπελοοινικής προέλευσης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol σε αναλογία 5% κατ’ ελάχιστο και 10% κατά μέγιστο του όγκου του χρησιμοποιημένου γλεύκους, ή σε ποσοστό 40% του ολικού αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος.

(prodotti con aggiunta durante la fermentazione di alcol di origine vinica con gradazione alcoolica minima di 95,00% vol. nella quantità tra il 5 e il 10% del volume della massa in fermentazione o il 40% del volume del prodotto finito)

 

Ο οίνος γλυκύς (Vin doux)

παράγεται με την προσθήκη, πριν την έναρξη της αλκοολικής ζυμώσεως, στο γλεύκος αλκοόλης αμπελοοινικής  προελεύσεως αλκοολικού τίτλου  τουλάχιστον 95% vol., ώστε το τελικό προϊόν να έχει το νομοθετημένο  κτηθέντα και ολικό αλκοολικό τίτλο.

(prodotto con aggiunta di alcool di origine vinica con gradazione alcoolica minima di 95,00% vol. prima della fermentazione alcolica del mosto, il proodotto finale ha una gradazione alcoolica effettiva dovuta totalmente all’alcool aggiunto)

Ο οίνος του τύπου αυτού περιέχει το σύνολο των σακχάρων του γλεύκους.

(il vino di questa tipologia contiene tutti gli zuccheri naturali delluva)

Παρά ταύτα, για τα γλεύκη βάσης είναι ανεκτή περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη τουλάχιστο 1% νοΙ.

(tuttavia è permesso che l’alcool ottenuto dalla fermentazione iniziale possa raggiungere un massimo del 1,00% vol.)

Αυτός ο τύπος οίνου δύναται να παλαιώσει για πέντε χρόνια σε δρύινα βαρέλια.

(questo vino deve essere invecchiato per un minimo di 5 anni in botti di rovere)

 

Εκτός από την προσθήκη αλκοόλης κάθε άλλος τρόπος αυξήσεως του αλκοολικού τίτλου του προϊόντος καθώς και της περιεκτικότητες σε σάκχαρα των πρώτων υλών παραγωγής τους δεν επιτρέπεται.

(oltre all’aggiunta di alcol di origine vinica ogni altro trattamento per aumentare la gradazione alcolica come arricchimento e dolcificazione non sono permessi)

 

 

Ο οίνος ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών  φυσικώς γλυκύς (Vin Νaturellement Doux)

παράγεται από σταφύλια που έχουν αφεθεί  στον ήλιο ή υπό σκιάν προς μερική αφυδάτωση.

(prodotto con uve lasciate appassire al sole o all’ombra per disidratazione parziale)

Τα σάκχαρα και η αλκοόλη του τελικού προϊόντος προέρχονται αποκλειστικά από τα σταφύλια που οινοποιήθηκαν χωρίς να έχει προστεθεί πριν, κατά ή μετά την αλκοολική ζύμωση γλεύκος, συμπυκνωμένο γλεύκος, αλκοόλη ή απόσταγμα.

(gli zuccheri residui e l’alcool prodotto sono ottenuti unicamente dalla fermentazione naturale del mosto senza aggiunta di alcool, distillato di vino, mosto concentrato e mosto concentrato rettificato)

 

4.2. Καλλιεργητικές πρακτικές

(pratiche di coltivazione)

Οι οίνοι ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών  προέρχονται από σταφύλια αμπελώνων οι οποίοι έχουν μορφωθεί σε κυπελλοειδή ή γραμμικά σχήματα και δέχονται βραχύ κλάδεμα.

(l’uva per produrre la POP Muscat of Rio Patra deve essere coltivata con impianti a vaso (alberello) o sistemi lineari (filari) con potature corte)

Η ηλικία των πρέμνων είναι μεγαλύτερη των τριών ετών από τον εμβολιασμό τους και δεν επιτρέπεται η άρδευση.

(l’età minima dei ceppi per la produzione di uva deve essere superiore ai tre anni, l’irrigazione è vietata)

Καλλιεργητικές τεχνικές που δεν εφαρμόζονται πατροπαράδοτα στην περιοχή δεν επιτρέπονται.

(le pratiche di coltivazione devono essere quelle locali e tradizionali)

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. Μοσχάτος Ρίου Πατρών   καθορίστηκε με το  Βασιλικό Διάταγμα   αριθ. 386/22.5.1971  (ΦΕΚ 115/A/9.6.1971) το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το  Προεδρικό Διάταγμα  αριθ. 242/18.3.1982 (ΦΕΚ 39/A/29.3.1982).

(l’area di produzione del vino a POP Muscat of Rio Patra è stata istituita don Regio Decreto n. 386 del 22/05/1971, modificata con Decreto Ministeriale n. 242 del 18/03/1982)

αμπελουργική ζώνη ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών εκτείνεται κυρίως στην περιοχή

(la zona della POP Muscat of Rio Patra si estende sul territorio di)

Ρίου (Άγιος Βασίλειος, Άγιος Γεώργιος, Άνω & Κάτω Καστρίτσι, Αργυρά, Βερναρδέικα, Δρέπανο, Πλατάνι, Ρίο, Ψαθόπυργος),

ενώ μικρή έκταση είναι στο ΒΑ τμήμα της περιοχής Πατρέων.

(mentre una piccola area si trova nella parte nord-orientale di Patrasso)

 

Δήμου: Πατρέων (comune di Patrasso)

Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας (Unità Periferica Acaia)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Periferia Grecia Occidentale)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο ( HA ) δεν υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες ( 12.000) χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια ή 90 ΗL γλεύκους.

(la resa per i vini POP Muscat of Rio Patra è di 12.000 kg/ha equivalente a 90 hl/ha)

Στην περίπτωση του ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΝΟΣ ΓΛΥΚΥΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (VIN DOUX NATUREL – GRAND CRU) η μέγιστη απόδοση δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες τριακόσια (5300) χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια ή 42 ΗL γλεύκους.

(la resa per i vini POP Muscat of Rio Patra vino dolce naturale Grand Cru è di 5.300 kg/ha equivalente a 42 hl/ha)

 

7. Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

(varietà di uve da vino autorizzate)

 

Οι οίνοι ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  παράγονται από την ποικιλία  Μοσχάτο Άσπρο.

(I vini POP Muscat of Rio Patra sono ottenuti con la varietà Moscato Aspro)

Πρόκειται για μια ευγενή ποικιλία αμπέλου, αρκετά διαδεδομένη σε ολόκληρη τη Mεσόγειο.

(si tratta di una varietà nobile abbastanza diffusa nel bacino del Mediterraneo)

Είναι γνωστή η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για τον ήλιο.

(Il Moscato bianco ama le posizioni molto assolate)   

Αυτός ζεσταίνει τις μικρές ρώγες, δίνει στην παχιά φλούδα του κιτρινόχρυσο, γεμάτο φακίδες χρώμα και συμπυκνώνει μοναδικά τα αρώματα και τη γεύση του.

(il sole riscalda gli acini dalla buccia spessa dal colore dorato brillante lentiginoso, con sapori aromatici unici)   

Η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για επικλινείς, ορεινούς αμπελώνες δεν κρύβεται, αν και ευδοκιμεί εξίσου καλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

(il Moscato bianco preferisce posizioni collinari ben esposte pur prosperando anche in posizioni meno elevate)

Το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο είναι σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές ποικιλίες του ελλαδικού χώρου.

(il Moscato bianco è sicuramente una delle varietà più nobili ed importanti della Grecia)

Κάτω από τον ολόλαμπρο ελληνικό ήλιο μετουσιώνεται σε σπουδαία κρασιά, που εκφράζουν το μοναδικό terroir από το οποίο προέρχονται.

(sotto il sole della Grecia il Moscato si trasforma in grandi vini che esprimono il terroir unico da cui provengono)

 

8. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής

(dettagli della zona geografica)

 

8.1. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή για το Οίνο Φυσικώς Γλυκύ (Vin naturellement doux)

-Κατηγορία 15 του Παραρτήματος ΧΙβ του Καν. 1234/2007

(legame con la zona geografica del vino naturalmente dolce – categoria 15 del regolamento CE 1234/2007)

 

α. Ποιότητα

(qualità)

Η Πάτρα έχει σημαδέψει την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κρασιού τόσο με την εκτεταμένη ποσοτικά αμπελοκαλλιέργεια όσο και με ποιοτικά κρασιά με εμπορικό ενδιαφέρον.

Ούσα η ίδια μεγάλο εμπορικό λιμάνι προς τα Ιόνια Νησιά και την Δύση είχε αναπτύξει εμπορικά αντανακλαστικά.

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η οινική της παράδοση χρονολογείται από την αρχαιότητα, συνεχίστηκε το Μεσαίωνα με ξακουστή την Δανιηλίδα και τα κελάρια της ενώ το κρασί αποτελεί εξαγόμενο προϊόν στην διάρκεια της δεύτερης Τουρκοκρατίας.

Τα Μοσχάτα γλυκά κρασιά στην περιοχή του Ρίου Πατρών έρχονται τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα και ως συνέχεια των Μοσχάτων Κεφαλονιάς όπου αναφέρονται από τον 16ο αιώνα και παράγουν ένα κρασί που δεν «επιτρέπετο να λείπει από την Βενετσιάνικη τράπεζαν».

Ήδη στην Πάτρα από το 1875 ο Clauss παρασκευάζει γλυκό λευκό κρασί που ονομάζει μεν Μαλβαζία (ως γλυκό λευκό κρασί με παγκόσμιο όνομα) αλλά στο οποίο τον τόνο και το άρωμα δίνει το Μοσχάτο, το οποίο συμμετέχει (10%) όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του Clauss.

Το Μοσχάτο παραδοσιακά  άλλοτε λιάζεται στον ήλιο  και άλλοτε μένει χωρίς ζύμωση με την προσθήκη οινοπνεύματος.

 

γ. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

(legame culturale, sociale ed economico)

Στην νεώτερη περίοδο η πόλη πρωτοπορεί με τον Clauss και την Achaia Clauss, ενώ η κοινωνική της ζωή χαρακτηρίζεται από τα πολλά της οινοπωλεία (κρασοπουλειά) όπου οι θαμώνες απολαμβάνουν κρασί με συνοδεία μαγειρευτών φαγητών π.χ. το 1899 σ’ ένα πληθυσμό 35.000 κατοίκων η Πάτρα έχει 212 οινοπώλες (και άλλους 300 πωλητές ποτών) έναντι σε 210 παντοπώλες με τα είδη διατροφής.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Η ζώνη ονομασίας καλύπτει μια λοφώδη περιοχή ανατολικά της Πάτρας με βορεινή έκθεση.

Τα εδαφικά όρια της ζώνης Μοσχάτου Ρίου Πατρών περικλείουν που χαλικώδεις εκτάσεις παράκτιες γύρω από την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου δίνουν κρασιά ελαφρώς διαφοροποιημένα του Μοσχάτου Πατρών.

 

Τα εδάφη των αμπελώνων είναι μέσης μηχανικής σύστασης με ουδέτερο pH ή μεικτά ποσοστά ανθρακικού ασβεστίου.

Με βάση τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής το κλίμα χαρακτηρίζεται θαλάσσιο Μεσογειακό με μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος  17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Το μέσο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε 600-800mm ετησίως.

Οι οίνοι ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  παράγονται από την ποικιλία  Μοσχάτο Άσπρο.

Πρόκειται για μια ευγενή ποικιλία αμπέλου, αρκετά διαδεδομένη σε ολόκληρη τη Mεσόγειο.

Είναι γνωστή η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για τον ήλιο.

Αυτός ζεσταίνει τις μικρές ρώγες, δίνει στην παχιά φλούδα του κιτρινόχρυσο, γεμάτο φακίδες χρώμα και συμπυκνώνει μοναδικά τα αρώματα και τη γεύση του.

Η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για επικλινείς, ορεινούς αμπελώνες δεν κρύβεται, αν και ευδοκιμεί εξίσου καλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο είναι σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές ποικιλίες του ελλαδικού χώρου.

Κάτω από τον ολόλαμπρο ελληνικό ήλιο μετουσιώνεται σε σπουδαία κρασιά, που εκφράζουν το μοναδικό terroir από το οποίο προέρχονται.

 

8.1.1. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Ο συνδυασμός αυτών των κλιματικών συνθηκών, με την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές, συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Ο.Π. Μοσχάτος Ρίου Πατρών.

 

8.1.2. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας των λευκών γλυκών οίνων Μοσχάτων  Ρίου Πατρών οφείλεται ο τόσο στην ποικιλία Muscat Blanc που έχει εγκλιματιστεί εδώ από αιώνες πριν, όσο και στο στραγγερό έδαφος των επιλεγμένων αμπελοπεριοχών, καθώς και την ΒΑ ή ΒΔ έκθεση τους που τους εξασφαλίζει δροσερό καλοκαίρι.

Ως εκ τούτου προκύπτουν οίνοι με χαρακτηριστικό Μοσχάτο άρωμα, φρουτώδεις και απολαυστικοί.

 

8.2. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή για τους οίνους της κατηγορίας 3 του Παραρτήματος ΧΙβ του Καν. 1234/2007.

(legame con la zona geografica del vino – categoria 3 del regolamento CE 1234/2007)

 

α. Ποιότητα.

(qualità)

Η Πάτρα έχει σημαδέψει την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κρασιού τόσο με την εκτεταμένη ποσοτικά αμπελοκαλλιέργεια όσο και με ποιοτικά κρασιά με εμπορικό ενδιαφέρον.

Ούσα η ίδια μεγάλο εμπορικό λιμάνι προς τα Ιόνια Νησιά και την Δύση είχε αναπτύξει εμπορικά αντανακλαστικά.

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η οινική της παράδοση χρονολογείται από την αρχαιότητα, συνεχίστηκε το Μεσαίωνα με ξακουστή την Δανιηλίδα και τα κελάρια της ενώ το κρασί αποτελεί εξαγόμενο προϊόν στην διάρκεια της δεύτερης Τουρκοκρατίας.

Τα Μοσχάτα γλυκά κρασιά στην περιοχή του Ρίου Πατρών έρχονται τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα και ως συνέχεια των Μοσχάτων Κεφαλονιάς όπου αναφέρονται από τον 16ο αιώνα και παράγουν ένα κρασί που δεν «επιτρέπετο να λείπει από την Βενετσιάνικη τράπεζαν».

Ήδη στην Πάτρα από το 1875 ο Clauss παρασκευάζει γλυκό λευκό κρασί που ονομάζει μεν Μαλβαζία (ως γλυκό λευκό κρασί με παγκόσμιο όνομα) αλλά στο οποίο τον τόνο και το άρωμα δίνει το Μοσχάτο, το οποίο συμμετέχει (10%) όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του Clauss.

Το Μοσχάτο παραδοσιακά  άλλοτε λιάζεται στον ήλιο  και άλλοτε μένει χωρίς ζύμωση με την προσθήκη οινοπνεύματος.    

 

γ. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

(legame culturale, sociale ed economico)

Στην νεώτερη περίοδο η πόλη πρωτοπορεί με τον Clauss και την Achaia Clauss, ενώ η κοινωνική της ζωή χαρακτηρίζεται από τα πολλά της οινοπωλεία (κρασοπουλειά) όπου οι θαμώνες απολαμβάνουν κρασί με συνοδεία μαγειρευτών φαγητών π.χ. το 1899 σ’ ένα πληθυσμό 35.000 κατοίκων η Πάτρα έχει 212 οινοπώλες (και άλλους 300 πωλητές ποτών) έναντι σε 210 παντοπώλες με τα είδη διατροφής.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Η ζώνη ονομασίας καλύπτει μια λοφώδη περιοχή ανατολικά της Πάτρας με βορεινή έκθεση.

Τα εδαφικά όρια της ζώνης Μοσχάτου Ρίου Πατρών περικλείουν που χαλικώδεις εκτάσεις παράκτιες γύρω από την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου δίνουν κρασιά ελαφρώς διαφοροποιημένα του Μοσχάτου Πατρών.

Τα εδάφη των αμπελώνων είναι μέσης μηχανικής σύστασης με ουδέτερο pH ή μεικτά ποσοστά ανθρακικού ασβεστίου.

Με βάση τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής το κλίμα χαρακτηρίζεται θαλάσσιο Μεσογειακό με μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος  17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Το μέσο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε 600-800mm ετησίως.

Οι οίνοι ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  παράγονται από την ποικιλία  Μοσχάτο Άσπρο.

Πρόκειται για μια ευγενή ποικιλία αμπέλου, αρκετά διαδεδομένη σε ολόκληρη τη Mεσόγειο.

Είναι γνωστή η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για τον ήλιο.

Αυτός ζεσταίνει τις μικρές ρώγες, δίνει στην παχιά φλούδα του κιτρινόχρυσο, γεμάτο φακίδες χρώμα και συμπυκνώνει μοναδικά τα αρώματα και τη γεύση του.

Η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για επικλινείς, ορεινούς αμπελώνες δεν κρύβεται, αν και ευδοκιμεί εξίσου καλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο είναι σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές ποικιλίες του ελλαδικού χώρου.

Κάτω από τον ολόλαμπρο ελληνικό ήλιο μετουσιώνεται σε σπουδαία κρασιά, που εκφράζουν το μοναδικό terroir από το οποίο προέρχονται.

 

8.2.1. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Ο συνδυασμός αυτών των κλιματικών συνθηκών, με την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές, συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Ο.Π. Μοσχάτος Ρίου Πατρών.

 

8.2.3. Αιτ  ώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας των λευκών γλυκών οίνων Μοσχάτων  Ρίου Πατρών οφείλεται ο τόσο στην ποικιλία Muscat Blanc που έχει εγκλιματιστεί εδώ από αιώνες πριν, όσο και στο στραγγερό έδαφος των επιλεγμένων αμπελοπεριοχών, καθως και την ΒΑ ή ΒΔ έκθεση τους που τους εξασφαλίζει δροσερό καλοκαίρι.

Ως εκ τούτου προκύπτουν οίνοι με χαρακτηριστικό Μοσχάτο άρωμα, φρουτώδεις και απολαυστικοί.

 

9. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento alla produzione nella zona delimitata)

 

Α) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(quadro giuridico, legislazione comunitaria)

Άρθρο 6 παράγραφος 4α του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

- Άρθρο 386323/10.11.1976 (ΦΕΚ 1407/Β/25.11.1976)

Παρέχεται το δικαίωμα γλευκοποίησης των σταφυλών και οινοποιήσεως του γλεύκους προς παρασκευήν του ΠΟΠ ΠΑΤΡΑ, σε όλα τα οινοποιεία του νομού Αχαΐας, εφ όσον αυτά πληρούν τις  προϋποθέσεις παρασκευής οίνων ΠΟΠ.

 

9.2. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

Ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής

(termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione)

α) Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Παραδοσιακές Ενδείξεις

(termini tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Μοσχάτος Πατρών  είναι οι παρακάτω:

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΟ(ΥΣ) ΑΜΠΕΛΩΝΑ (ΕΣ) / Vin de vignobles Montagneux,

ΛΙΑΣΤΟΣ / LIASTOS / Vin de paille.

 

9.3. Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(riferimenti alla disciplina di produzione)

 

Απαιτήσεις Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti nazionali, legislazione)

-Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

-Βασιλικό Διάταγμα  αριθ. 386/22.5.1971    «Περί αναγνωρίσεως ελεγχόμενης ονομασίας  προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 115/A/9.6.1971).

- Προεδρικό Διάταγμα  αριθ. 220/18.3.1982 « Για την αναγνώριση οίνων με  ονομασία προελεύσεως Μοσχάτος Πατρών  ελεγχόμενης και με ονομασία προελεύσεως Μοσχάτος Ρίου Πατρών ελεγχόμενη» (ΦΕΚ 36/A/29.3.1982).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005 « Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανση τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

- Υπουργική απόφαση αριθμ. 280557/9-6-2005 «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

10. Στοιχεια αρχων και Οργανισμων Ελεγχου

(autorità ed organismi di controllo)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica si basa sulle seguenti disposizioni)

- Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedura per lo svolgimento delle ispezioni)

Για κάθε αμπελουργική περίοδο ο οίνος που έχει τις προϋποθέσεις για τη κατάταξή του ως ΠΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ   πρέπει να υποβληθεί σε αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και πριν την διαδικασία κατάταξής του.

Για την πραγματοποίηση των αναλυτικών εξετάσεων λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα και αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των επίσημων αναλύσεων στο τομέα του οίνου.

Λαμβάνεται επίσης αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πραγματοποίηση των οργανοληπτικών εξετάσεων και ο παραγωγός υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής προκειμένου να γίνει οργανοληπτική εξέταση και να πιστοποιηθεί αν ο εν λόγω οίνος έχει τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά (χρώμα – διαύγεια – οσμή - γεύση) που επιτρέπουν την κατάταξή του ως ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών .

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκαλεί την επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων προκειμένου να εξετάσει το δείγμα και να γνωμοδοτήσει για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.

Ο παραγωγός του οίνου υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής επίσημα αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής ή συγκομιδής των σταφυλιών, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οίνος έχει τις προϋποθέσεις  που αφορούν το συγκεκριμένο  οίνο ΠΟΠ  ο οποίος προορίζεται να καταταχθεί καθώς και τα αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετάσεων του οίνου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο παραγωγός και αποφασίζει αν ο οίνος θα καταταχθεί.

Για τις ποσότητες του οίνου που κατατάσσονται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής χορηγεί ανάλογο αριθμό ταινιών ελέγχου.

Οι ταινίες ελέγχου είναι ερυθρού χρώματος και φέρουν ένα κωδικό αριθμό ο οποίος περιλαμβάνει: Τα γράμματα ΜΠ που αντιστοιχούν στον ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών , τα δυο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και τον αύξοντα αριθμό της ταινίας.

 

10.3. Αρχές ελέγχου

(autorità di controllo)

Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(Ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione)

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

senigallia

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.