OLANDA - NEDERLAND › REGOLAMENTO VINO

REGELING WIJN

Regeling wijn en olijfolie

5 juni 2014

Regeling van de Minister van Economische Zaken nr. WJZ/14070246,

houdende regels inzake de verhandeling van wijn en olijfolie

 

De Minister van Economische Zaken;

–Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouw-produkten (Pb EG 1991, L 149);

–Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoe-ringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappe-lijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector (PbEU 2008, L 170);

–Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 26 mei 2009 houdende uitvoeringsbepalin-gen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad met betrekking tot het wijnbouwkadaster, de verplichte opgaven en de samenstelling van gegevens voor het volgen van de markt, de begelei-dende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector (PbEU 2009, L 128);

–Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoerings-bepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, oenologische procédés en de daarvoor geldende beperkingen (PbEU 2009, L 193);

–Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoerings-bepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongs-benamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten (PbEU 2009, L 193);–Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (Pb EU 2013, L 347);

–Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347); en

–artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

 

Besluit:

 

HOOFDSTUK 1.

ALGEMENE BEPALINGEN OVER WIJN EN OLIJFOLIE

 

Artikel 1

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

aanvraag tot registratie: een aanvraag tot registratie als bedoeld in artikel 94, eerste lid, van de basisverordening; basisverordening: verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

communautaire verordeningen: de basisverordening, verordening (EG) nr. 555/2008, verordening (EG) nr. 436/2009, verordening (EG) nr. 606/2009 en verordening (EG) nr. 607/2009;

enig document: enig document als bedoeld in artikel 94, eerste lid, onderdeel d, van de basisveror-dening;

etikettering: alle omschrijvingen en andere vermeldingen, tekens, afbeeldingen of merken of andere omschrijvingen die kenmerkend zijn voor het product en die voorkomen op dezelfde recipiënt met inbegrip van de sluiting, of op het aan de recipiënt vastgemaakte label;

gearomatiseerde dranken: gearomatiseerde wijn, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten als bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1601/91;

in de handel brengen: ten verkoop voorhanden en in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;

minister: de Minister van Economische Zaken;

NVWA: de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit;

olijfolie: olijfolie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel g, van de basisverordening;

verordening (EEG) nr. 1601/91: verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbie-dingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomati-seerde cocktails van wijnbouwprodukten (Pb EU 1991 L 149);

verordening (EG) nr. 555/2008: Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector (PbEU 2008, L 170);

verordening (EG) nr. 436/2009: Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 26 mei 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad met betrekking tot het wijnbouwkadaster, de verplichte opgaven en de samenstelling van gegevens voor het volgen van de markt, de begeleidende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector (PbEU 2009, L 128);

verordening (EG) nr. 606/2009: Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, oenologische procédés en de daarvoor geldende beperkingen (PbEU 2009, L 193);

verordening (EG) nr. 607/2009: Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten (PbEU 2009, L 193);

verordening (EU) nr. 1306/2013: verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeen-schappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (Pb EU 2013, L 347);

verzoek tot annulering: een verzoek tot annulering van een registratie als bedoeld in artikel 106 van de basisverordening;

verzoek tot niet-minimale wijziging: een verzoek tot niet-minimale wijziging als bedoeld in artikel 20, derde lid, van verordening (EG) nr. 607/2009;

verzoek tot wijziging: een verzoek tot wijziging van het productdossier als bedoeld in artikel 105 van de basisverordening;

wijn: de producten genoemd in bijlage I, deel XII, van de basisverordening;

wijnbouwproducten: de producten, genoemd in bijlage VII, deel II, van de basisverordening;

wijnhandelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve wijn koopt of verkoopt;

wijnproducent: een natuurlijke of rechtspersoon of groepering van dergelijke personen die over verse druiven of druivenmost of jonge, nog gistende wijn beschikt of heeft beschikt en die deze producten zelf tot wijn verwerkt of laat verwerken met uitzondering van productie uitsluitend bestemd voor consumptie door de wijnbouwer en zijn gezin.

 

Artikel 2

 

1.Wijnbouwproducten worden slechts bereid, getransporteerd en in de handel gebracht overeen-komstig het bij of krachtens de communautaire verordeningen bepaalde.

2.Gearomatiseerde dranken worden slechts in de handel gebracht overeenkomstig het bij of krachtens verordening (EEG) nr. 1601/91 bepaalde.

3.Olijfolie wordt slechts in de handel gebracht overeenkomstig het bij of krachtens de basisverorde-ning bepaalde.

 

Artikel 3

 

De minister is bevoegd de besluiten te nemen en de handelingen te verrichten waartoe het bij of krachtens hoofdstuk I en hoofdstuk II, afdeling 2, van titel II van deel II van de basisverordening of artikel 90 van verordening (EU) nr. 1306/2013 bepaalde, voor zover het wijn of olijfolie betreft, of het bij of krachtens verordening (EEG) nr. 1601/91 bepaalde een tot de overheid behorend orgaan de opdracht geeft of de keuze laat.

 

HOOFDSTUK 2.

SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER WIJN

§ 2. Het vervoer

 

Artikel 4

 

1.Indien in Nederland het vervoer van wijnbouwproducten begint, wordt het begeleidend document, bedoeld in artikel 23 van verordening (EG) nr. 436/2009, alsmede de kopieën daarvan, door de wijnhandelaar opgemaakt en afgegeven.2.Het referentienummer, bedoeld in bijlage VI, onderdeel C, bij verordening (EG) nr. 436/2009 wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

§ 3. De bereiding

 

Artikel 5

 

1.De hoeveelheid alcohol in draf en wijnmoer na persing is ten minste 5 procent.

2.Verrijken en ontzuren mag in verschillende fasen worden uitgevoerd.

3.In afwijking van het zesde lid van onderdeel B van bijlage VIII, deel I, van de basisverordening is de bovengrens van het totale alcoholvolumegehalte bij verrijking:

a.12,00 procent voor rode wijn;

b.13,50 procent voor rode wijn met een oorsprongsbenaming;

c.13,00 procent voor witte, rosé en mousserende wijn met een oorsprongsbenaming.

 

§ 4. Administratieve verplichtingen

 

Artikel 6

 

1.Degene die zich in zijn bedrijf regelmatig bezighoudt met het verzoeten van wijn verstrekt per kwartaal aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de opgave, bedoeld in bijlage ID, onderdeel 5, bij verordening (EG) nr. 606/2009.

2.Degene die zich niet regelmatig bezighoudt met verzoeten van wijn dient de opgave overeenkom-stig de in bijlage ID, onderdeel 5, bij verordening (EG) nr. 606/2009, vastgestelde wijze in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Artikel 7

 

1.Degene die het alcoholvolumegehalte van wijnbouwproducten verhoogt, meldt deze bewerkingen telkens overeenkomstig de communautaire verordeningen schriftelijk aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2.Indien wegens onvoorziene omstandigheden de bewerking tot verhoging van het alcoholpercen-tage geen doorgang vindt op het aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemelde moment, wordt de bewerking opnieuw schriftelijk op de in de communautaire verordeningen vermelde wijze aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

3.In afwijking van het eerste lid kan een melding die voor meerdere bewerkingen gedurende het lopende wijnoogstjaar geldt voorafgaand aan die periode aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden gezonden.

 

Artikel 8

 

Degene die wijnbouwproducten aanzuurt of ontzuurt meldt deze bewerkingen op de tweede dag na de eerste bewerking in een wijnoogstjaar overeenkomstig de communautaire verordeningen schriftelijk aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Artikel 9

 

De wijnhandelaar of de wijnproducent:

a.houdt in het register aantekening van de hoeveelheid product, welke hij voor eigen gebruik aan zijn voorraad onttrekt, onder vermelding van de datum waarop dit is geschied;

b.vermeldt door een ongeluk veroorzaakte veranderingen van de hoeveelheid producten binnen 14 dagen na constatering apart in het register onder opgave van de reden.

 

Artikel 10

 

1.Het maximumpercentage voor verlies als bedoeld in artikel 44, onderdeel b, van verordening (EG) 436/2009 is:

a.1 procent voor verlies als gevolg van verdamping tijdens de opslag;

b.3,5 procent voor verlies als gevolg van diverse behandelingen;

c.3,5 procent voor verlies als gevolg van een verandering van categorie van het product.

2.De wijnhandelaar of de wijnproducent doet van een overschrijding van de in het eerste lid genoemde percentages of van de toleranties, bedoeld in artikel 44, onderdeel a, van verordening (EG) nr. 436/2009, binnen 14 dagen na constatering een melding bij de Rijksdienst voor Onderne-mend Nederland.

 

Artikel 11

 

1.Producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven dienen de oogstopgave, bedoeld in artikel 8 van verordening (EG) nr. 436/2009, in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2.De verplichting tot oogstopgave, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:

a.producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die hun gehele druivenoogst zelf tot wijn verwerken of die dat voor hun rekening laten doen;

b.producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die lid zijn van een wijnbereidings-coöperatie of aangesloten zijn bij een groepering en die hun volledige oogst in de vorm van druiven of most bij deze wijnbereidingscoöperatie, respectievelijk groepering afleveren.

3.Producenten van wijn dienen jaarlijks uiterlijk op 10 december bij de Rijksdienst voor Onderne-mend Nederland de opgave in van de wijn die ze hebben geproduceerd van de oogst van het lopende wijnoogstjaar, overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van verordening (EG) nr. 436/2009.

4.Producenten van druivenmost en wijn dienen de opgave van hun voorraden druivenmost en wijn, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) nr. 436/2009, in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Uit derde landen ingevoerde druivenmost en wijn worden afzonderlijk vermeld.

5.De in het derde en vierde lid bedoelde opgaven:

a.worden schriftelijk verstrekt middels een door de minister vastgesteld formulier, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en

b.bevatten alle gegevens, waarvan blijkens het formulier de verstrekking wordt verlangd.

 

§ 5. Etikettering

 

Artikel 12

 

Bij de etikettering en presentatie van wijnbouwproducten mag, in afwijking van artikel 119, eerste lid, onderdeel a, van de basisverordening, de term ‘wijn’ worden gebruikt indien:

a.deze term vergezeld gaat van de naam van een vrucht in samengestelde benamingen om producten, verkregen door vergisting van andere vruchten dan druiven, in de handel te brengen, of

b.deze term onderdeel is van een samengestelde benaming.

 

Artikel 13

 

1.De codenummers, bedoeld in artikel 56, vijfde lid, van verordening (EG) nr. 607/2009 worden op aanvraag vastgesteld door de minister.

Slechts die codenummers worden gebruikt die zijn vastgesteld door de minister.

2.Aanvragen voor codenummers als bedoeld in het eerste lid worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Artikel 14

 

In geval van directe export van wijn naar derde landen mogen op het etiket aanduidingen worden aangebracht die afwijken van de etiketteringsvoorschriften, mits die aanduidingen zijn vereist in de wetgeving van het land van bestemming.

   

§ 6. Cépagewijnen

 

Artikel 15

 

1.Aanvragen voor certificering als bedoeld in artikel 120, tweede lid, onderdeel a, van de basisveror-dening worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2.Na certificering mag op het etiket worden vermeld:

cépagewijn’ aangevuld met het druivenras, oogstjaar en ‘Nederland’.

 

§ 7. Bescherming van oorsprongsbenaming of geografische aanduiding

 

Artikel 16

 

Een aanvraag tot registratie, een verzoek tot wijziging of een verzoek tot annulering wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Artikel 17

 

1.Iedere belanghebbende kan binnen twee maanden na de datum van bekendmaking door de minister van de nationale aanvraag tot registratie in de Staatscourant daartegen bedenkingen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2.Iedere belanghebbende kan binnen vier weken na de datum van bekendmaking in het Publicatie-blad van de Europese Unie van het enig document afkomstig uit een andere lidstaat dan van belanghebbende, zijn bedenkingen tegen de bescherming daarvan kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-land.

3.De minister betrekt de in het tweede lid bedoelde bedenkingen in zijn besluit om al dan niet bezwaar als bedoeld in artikel 98 van de basisverordening tegen de registratie aan te tekenen bij de Europese Commissie.

4.Het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing op verzoeken tot niet-minimale wijziging of tot annulering.

 

Artikel 18

 

1.De nationale aanvragen tot registratie, de verzoeken tot niet-minimale wijziging en de verzoeken tot annulering worden door de minister bekendgemaakt in de Staatscourant.

2.Door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte voorgenomen registraties, voorgenomen wijzigingen van een productdossier of voorgenomen annuleringen van registraties worden door de minister bekendgemaakt in de Staatscourant.

3.Door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte ingeschreven registraties, ingeschreven wijzigingen van een productdossier of geannuleerde registraties worden door de minister bekendgemaakt in de Staatscourant.

 

Artikel 19

 

De kennisgeving, bedoeld in artikel 24 van verordening (EG) nr. 607/2009, wordt gedaan bij de NVWA.

 

HOOFDSTUK 4.

OVERIGE BEPALINGEN

 

Artikel 20

 

De laboratoria Meron BCL en NVWA Laboratorium voeder- en voedselveiligheid zijn de bevoegde laboratoria als bedoeld in artikel 146 van de basisverordening.

 

Artikel 21

 

1.De referentienummers, bedoeld in artikel 4, tweede lid van deze regeling, en de codenummers, bedoeld in artikel 56, vijfde lid, van verordening (EG) nr. 607/2009, die voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling zijn vastgesteld door het Hoofdproductschap Akkerbouw, worden voor de toepassing van de artikelen 4 en 15 beschouwd als door de minister vastgesteld.

2.De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel bij het Hoofdproductschap Akkerbouw aanhangige aanvragen en verzoeken, bedoeld in artikel 4, tweede lid, 16, eerste lid, en 17, eerste lid, worden met ingang van 1 juli 2014 overeenkomstig deze regeling behandeld door de daartoe bevoegde autoriteit met inachtneming van de termijn die op dat tijdstip is verstreken sinds het tijdstip van indiening van de aanvraag of het verzoek.

3.Meldingen, opgaven en kennisgevingen gedaan ter voldoening aan verplichtingen bij of krachtens de verordening HPA wijn 2009, worden voor zover deze regeling tot het doen van die meldingen, opgaven of kennisgevingen verplicht, geacht te zijn gedaan op grond van deze regeling aan de daartoe aangewezen instantie.

 

Artikel 22

 

Archiefbescheiden van het Hoofdproductschap Akkerbouw betreffende zaken die op basis van deze regeling worden behartigd door de minister, worden overgedragen aan de minister, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

 

Artikel 23

 

De Regeling olijfolie wordt ingetrokken.

 

Artikel 24

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

 

Artikel 25

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijn en olijfolie.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.’s-Gravenhage,

 

5 juni 2014De

Minister van Economische Zaken,H.G.J.

Kamp

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI