UNGHERIA › RENDELET 98 2004

98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

a borászati termékek jelöléséről

 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. § (1)

bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

 

A jelölés általános szabályai

 

1..§

Ez a rendelet tartalmazza a borra, pezsgőre és habzóborra, ízesített italokra és bor alapú szeszipari termékekre,

alkoholmentes és csökkentett alkoholtartalmú borászati termékekre, valamint egyéb borászati termékekre vonatkozó

azokat a rendelkezéseket, amelyek kiegészítve a 753/22/EK rendelet alapján nemzeti szabályozás körébe tartoznak.

 

A palackozott borok címkézése

 

2. §

Magyarországon termelt borok esetében a címkézési kötelezettség nem vonatkozik a következőkre:

a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás egy megyén belüli vagy szomszédos megyékben lévő több

telephelye között, legfeljebb 70 km-es körzetben szállítanak;

b) a nem eladásra szánt, tételenként 30 litert meg nem haladó szőlőmust- és bormennyiségre;

c) a termelő saját fogyasztására szánt szőlőmust- és bormennyiségre.

 

Címkézés csomagban vagy kis tételben való kiszerelés esetén

 

3. §

Ha csomagolt borászati termék több csomagolási egységet tartalmaz, és azok nem külön forgalmazásra szánt

fogyasztói csomagolási egységek, a teljes nettó mennyiséget és a különálló csomagolási egységek darabszámát kell

feltüntetni. A darabszám, valamint a nettó mennyiség feltüntetése nem kötelező, ha ez a csomagolás megsértése

nélkül egyértelműen megállapítható.

 

A jelölések vizsgálata

 

4. §

A forgalomba hozatali engedélyezés során az OBI a jelölést 753/2002/EK rendelet 6. cikk (2) pontja alapján

vizsgálja.

 

Pincekönyv, kísérő okmányok és egyéb dokumentumok

 

5. §

Ha címkén feltüntetik, a pincekönyvnek, jogszabály által előírt más nyilvántartásnak, valamint a termék

kísérőokmányainak tartalmazniuk kell:

a) ízesített italok választható jelöléseit,

b) bor eredetű szeszipari termékek választható jelöléseit,

c) alkoholmentes bor, csökkentett alkoholtartalmú bor, alkoholmentes borból készült habzó ital, csökkentett

alkoholtartalmú borból készült habzó ital, diabetikus boralapú termék kötelező jelöléseit.

 

Tartályok jelölése

 

6. §

(1) Tartályban tárolt termék esetén a tartály jelölésének olyannak kell lennie, hogy az a pincekönyvvel

összevetve alkalmas legyen a termék azonosítására. Ha a jelölés alapján az azonosítás nem lehetséges, a tartályon a

következőket kell feltüntetni:

a) mennyiség,

b) a termék kereskedelmi megnevezése,

valamint - amennyiben a forgalomba hozandó terméken fel kívánják tüntetni -,

c) a termőhely,

d) a fajta, és

e) az évjárat megjelölését.

(2) Aki borászati termékek kimérésével foglalkozik, köteles a kimérő helyiségben az ártáblán is feltüntetni az

italok kereskedelmi megnevezését, valamint - ha a termék kategóriájától függően - a termőhely, a fajta és az évjárat

megjelölését.

(3) Aki nem palackozott borászati terméket közfogyasztás céljára forgalomba hoz, rendelkeznie kell a borászati

termék származását és minőségét tanúsító okirattal.

 

Kódok használata

 

7. §

A magyarországi telephellyel rendelkező palackozó, illetve pezsgő és habzóbor előállító kódja „H” betűjelből

és négyjegyű számból áll. Az azonosító kódot az üzem működési engedélye alapján az Országos Borminősítő Intézet

adja ki és tartja nyilván.

 

Meghatározott termőhely feltüntetése a címkén

 

8. §

(1) A boron és a szőlőmuston kívül más borászati termék leírására, kiszerelésére vagy reklámozására egy

meghatározott termőhely nevét, vagy egy meghatározott termőhelynél kisebb földrajzi egység nevét csak akkor lehet

használni, ha

a) a 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 és 2209 vámtarifaszám alatt szereplő termékek és a borászati

alapanyagból előállított termékek esetén, az előzőekben említett neveket és kifejezéseket a Magyar Élelmiszerkönyv

elismeri;

b) a termék fajtájára, eredetére vagy származására és összetételére vonatkozóan az összetévesztés kockázata nem

állt fent.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megnevezések használatát az OBI engedélyezi.

 

9. §

(1) A címkén feltüntethetők a hagyományos jelölések és fogalmak.

(2) Harmadik országba történő szállítás esetén a címkén szereplő adatok a célország nyelvén feltüntethetők.

 

10. §

(1) Borászati termék csomagolására olyan anyagot kell használni, amely alkalmas arra, hogy

megakadályozza a palackok törését.

(2) A termék azonosíthatóságát biztosító adatokat a gyűjtőcsomagoláson is fel kell tüntetni, ha az a

gyűjtőcsomagolás felbontása nélkül egyértelműen nem azonosítható.

(3) Termelői és kereskedelmi tárolóhelyen a címkézett és a palackozott borászati termékeket fedett, száraz, hűvös,

napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni úgy, hogy a palackban lévő termék és a kiszerelés a tárolási

körülmények miatt ne károsodjon. A tárolóhelyiség hőmérséklete nem mehet 5 °C alá és 25 °C fölé, páratartalma

nem haladhatja meg a 70 rel.% értéket. Vendéglátóhelyen való raktározásnál kannákban lévő termékek esetén nem

szabad a borászati termékkel egy helyiségben tárolni erős szagú anyagokat (például fűtőolaj, burgonya).

(4) A borászati terméket úgy kell szállítani és tárolni, hogy a termék ez alatt külső tényező hatására hátrányos

elváltozást ne szenvedjen el. Esős időben a palackozott borászati termékeket a megázástól óvni kell. A +4 °C alatti

átlaghőmérsékletű időben a borokat fagyvédő csomagolásban kell szállítani.

 

11. §

(1) A hatvan litert meghaladó edényzetben forgalmazott bor címkéjén fel kell tüntetni:

a) a bor pontos megnevezését az OBI forgalomba hozatali engedélye szerint,

b) a bor minőségi kategóriáját,

c) a töltött bor névleges térfogatát,

d) a bor tényleges alkoholtartalmát,

e) a bor forgalomba hozatali engedélyének számát,

f) a töltés időpontját,

g) a töltést végző pincészet, üzem megnevezését és telephelyét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti edényzet esetén a címkén fel lehet tüntetni:

a) a termelő nevét,

b) az eladásban részt vevő nevét,

c) a hegyközségre utaló megjelölést,

d) a vonalkódot,

e) a bor színét,

f) a bor cukortartalom szerinti kategóriáját.

(3) A nem palackozott kiszerelésű bort a pincészetből vagy az élelmiszer-ipari üzemből csak lezárt és címkével

ellátott edényben szabad kiszállítani.

 

12. §

A tokaji palacktípus kizárólagos használatára vonatkozó előírásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

A borokra vonatkozó jelölési előírások

 

13. §

Az e címben foglalt szabályokat kell alkalmazni az asztali borra, tájborra, m.t. minőségi borra, likőrborra,

gyöngyöző borra és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző borra.

 

Kötelező jelölések

 

14. § (1)

Az 1493/1999/EK rendelet VII. mellékletének „A” részében leírtakon kívül kötelező jelölések:

a) tájbor esetén a „tájbor” kifejezés és a külön jogszabály szerint a tájborra használható, földrajzi egység neve;

b) m.t. minőségi bor esetén vagy a „meghatározott termőhelyről származó minőségi bor”, vagy az „m.t. minőségű

bor” kifejezés, vagy a 24. §-ban szereplő valamely hagyományos kifejezés;

c) védett eredetű bor esetében a „Districtus Hungaricus Controllatus” (magyar ellenőrzött körzet) kifejezés, vagy

ennek rövidítése a „DHC”, vagy a „Védett Eredetű Bor”, vagy ennek rövidítését „VEB”, vagy a „Védett Eredetű

Bor” megjelölés, ami kiegészülhet a bor származáshely-megnevezésével, és a fajtajelöléssel;

d) szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bor esetén a „szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bor”

kifejezés.

(2) A tételszám használatának szempontjából egy tétel olyan egység, amely több termelési, előállítási és

csomagolási jellemzőkkel rendelkező eladási egységből áll. A termelő vagy a palackozó határozza meg a tételt, a

jelölés módját és a tételszámot.

(3) A tételszámnak „L” betűvel kell kezdődnie, kivéve ha az világosan megkülönböztethető a címkén található

többi jelöléstől. A tételszámot a palackon vagy címkén kell feltüntetni, s annak jól láthatónak, könnyen olvashatónak

és letörölhetetlennek kell lennie.

 

15. §

(1) A „bor” és az „asztali bor” jelölést a külön jogszabályban meghatározásának megfelelő termékre lehet

alkalmazni.

(2) A (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül lehet használni:

a) a „bor” szót egy gyümölcs nevével együtt összetett név formájában, a gyümölcs - ide nem értve a szőlő -

erjedésével előállított termék megjelölésére,

b) olyan egyéb nevet, amely a „bor” szót magában foglaló összetett szó.

(3) A (2) bekezdés szerinti név nem lehet összetéveszthető az (1) bekezdés szerinti termékek elnevezésével. Ilyen

esetben a szóösszetétel egyes elemeit azonos betűmérettel kell feltüntetni.

 

Cukortartalomra vonatkozó jelölések

 

16. §

Asztali bor, tájbor és m.t. minőségi bor címkézése esetén a cukortartalomra utaló kifejezés a borok

előállításáról szóló rendeletben foglaltak szerint tüntethető fel.

 

17. §

Tájbor, m.t. minőségi bor, valamint a védett eredetű bor palackján feltüntethetők a díjak és érmek, feltéve,

hogy azokat Magyarországon a 2. számú mellékletben meghatározott szervezetek által rendezett versenyen, vagy más

országban rendezett engedélyezett versenyen nyerték.

 

18. §

A borkinyerés módjára vagy az előállítás módszerére vonatkozó jelöléseket a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

19. §

(1) Asztali bor, tájbor, m.t. minőségi bor és védett eredetű bor jelölésében a vállalkozás neve akkor

használható, ha az részt vett a termék előállításában vagy kereskedelmi forgalmazásában, és beleegyezett nevének

használatába.

(2) Ha ez a vállalkozás olyan szőlőbirtok vagy szőlőgazdaság, amelyben a bor készült, a nevét csak akkor lehet

használni, ha a bor kizárólag annak a gazdaságnak a szőlőültetvényében szüretelt szőlőből származik, és a bort ez a

gazdaság készítette.

(3) A szőlőbirtok és a szőlőgazdaság kifejezés csak akkor használható, ha a szőlő kizárólag az adott gazdaságban

termett, illetve ha azt a szőlőbirtok, illetve szőlőgazdaság legalább hároméves szerződés keretében vásárolta fel.

 

20. §

A Magyarországon termelt tájbor és m.t. minőségi bor palackozása esetén

a) a „termelői palackozás” kifejezés akkor használható, ha a palackozást az adott termelő végzi és a bor 100%-ban

saját szőlőjéből származik, illetve ha a palackozást végző gazdaság a szőlőt legalább hároméves szerződés keretében

vásárolja fel;

b) a „pinceszövetkezetben palackozva” vagy a „pinceszövetkezet által palackozva” kifejezés akkor használható, ha

a bor 100%-ban a tagok szőlőjéből származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi;

c) a „borvidéken palackozva”, illetve a „termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a bor 100%-ban

az adott borvidékről, illetve termőhelyről származik, és a palackozás az adott borvidéken, illetve termőhelyen belül

történik.

 

21. §

Szőlőfajták nevének feltüntetésére vonatkozó rendelkezéseket a 4. számú melléklet tartalmazza. A földrajzi

egységhez nem kötött hagyományos kifejezéseket és használatuk kritériumait az 5. számú melléklet, a földrajzi

egységhez kötött hagyományos kifejezéseket és használatuk kritériumait a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

22. §

A tájborokra vonatkozóan külön jogszabály tartalmazza azoknak a Magyarország területénél kisebb földrajzi

egységeknek a nevét, amelyek megnevezésként használhatók, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyek a „tájbor”

kifejezés és az ahhoz kapcsolódó földrajzi nevek használatát szabályozzák.

23. § M.t. minőségi és védett eredetű bor esetében egy meghatározott termőhely neve mellett fel lehet tüntetni a

termék előállítási módjára vagy típusára vonatkozó jelöléseket, vagy egy szőlőfajta nevét, illetve annak szinonimáját.

 

Hagyományos egyedi kifejezések

 

24. §

A hagyományos egyedi kifejezések a következők:

a) minőségi bor,

b) védett eredetű bor,

c) tokaji borkülönlegesség.

 

25. §

(1) M.t. minőségi bor esetén meghatározott termőhelynél kisebb földrajzi egység neve is feltüntethető.

(2) M.t. minőségi bor jelölésében a következő, az (1) bekezdés szerinti földrajzi nevek akkor használhatók, ha

a) a bort - édesítés esetén - a finomított szőlőmustsűrítménytől eltérő, ugyanazon a meghatározott termőhelyen

belül nyert termékkel édesítették;

b) a bor úgy készült, hogy azon földrajzi egységről származó szőlőket, szőlőmustokat, még erjedésben lévő

újborokat, vagy - 2003. augusztus 31-ig bezárólag - borokat, amelyeknek nevét a jelölésben feltüntetni tervezik,

olyan termékkel kevertek, amelyet ugyanazon meghatározott termőhelyen, de ezen egységen kívül nyertek, feltéve,

hogy m.t. minőségi bor legalább 85%-ban azon a földrajzi egységen belül szüretelt szőlőből származik, amelynek a

nevét viseli.

 

26. §

Magyarországon termelt borokra a „meghatározott termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha

a bor 100%-ban az adott meghatározott termőhelyről származik, valamint a palackozás is az adott meghatározott

termőhelyen belül történik.

 

Pezsgőre és habzóborra vonatkozó előírások

 

27. §

Habzóbor esetén a kötelező előírásokat tartalmazó címkén a habzóbor kifejezéssel egyvonalban vagy

közvetlenül alatta, azonos típusú és méretű írásjelekkel fel kell tüntetni, hogy a termék széndioxid hozzáadásával

készült.

 

Cukortartalomra vonatkozó jelölések

 

28. §

A Magyarországon forgalomba hozott pezsgőkön és habzóborokon az 1493/1999/EK rendelet VIII.

melléklet D.3. pontjában felsorolt kifejezések használhatók.

 

Települések nevének feltüntetése

 

29. §

(1) Ha a címkén egy település vagy településrész neve szerepel, ezt a nevet kóddal jelölik.

(2) A Magyarországon előállított termékek esetében jelölhető az (1) bekezdésben említett település neve is, ha az

annak feltüntetésére használt betűméret a meghatározott termőhely nevéhez képest legfeljebb feleakkora betűkkel

van feltüntetve. Ha a terméken nem lehet földrajzi jelzés, a meghatározott termőhely nevét csak úgy lehet feltüntetni,

hogy a használt betűméret kisebb legyen, mint a 753/2002/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott

legkisebb betűméret.

 

30. §

Az 1493/1999/EK rendelet VIII. melléklet E.1. pontjával összhangban egy, a meghatározott termőhelynél

kisebb földrajzi egység neve használható m.t. minőségi pezsgő leírásának kiegészítésére, ha a terméknek legalább

85%-ban az adott földrajzi egységben szüretelt szőlő az alapanyaga.

 

31. §

(1) Szőlőfajta nevét csak az 1493/1999/EK rendelet VIII. melléklet E.2. pontjában meghatározott pezsgők

esetén lehet használni.

(2) A szőlőfajta neve vagy e név szinonimája csak akkor tüntethető fel, ha

a) a fajta a termőhely megyei fajtahasználati listájában szerepel;

b) m.t. minőségi pezsgő esetében a fajta szerepel a meghatározott termőhely szabályzatának részeként a küvé

összeállításához engedélyezett listában;

c) a terméket legalább 85%-ban az adott fajtából nyerték, a tirázs likőrben és az expedíciós likőrben levő termékek

kivételével, és ha a fajta döntő hatással van a termék jellegére.

(3) Két vagy három szőlőfajta neve is feltüntethető, ha az összes szőlő, amelyből a terméket előállították, ebből a

két vagy három fajtából való, a tirázs likőrben és az expedíciós likőrben levő termékek kivételével, és ha ennek a két

vagy három fajtának a keveréke döntő hatással van a termék jellegére.

 

32. §

(1) Olyan, Magyarországon előállított m.t. minőségi pezsgőn, amelynek előállítása egyéb jogszabályoknak is

megfelel, feltüntethető a „termelői pezsgő” kifejezés, ha azt

a) ugyanabban a gazdaságban - ideértve a termelői csoportokat is - termelt szőlőből állították elő, amelyben a

címkén feltüntetett előállító az m.t. minőségi pezsgő gyártására szánt szőlőből bort készít,

b) az a) pont szerinti előállító értékesítette és forgalmazta olyan címkével ellátva, amely jelöli a gazdaságot, a

szőlőfajtát és az évjáratot.

(2) A „termelői pezsgő” kifejezés magyar termékeken csak magyarul és a nem tiltott kifejezésekkel használható.

 

33. §

A címkézésre vonatkozóan - az 1493/1999/EK rendelet VIII. mellékletében foglaltak figyelembevételével -

kivételek tehetők, ha erről az OBI-t és az illetékes vámhatóságot értesítik.

 

Egyéb borászati termékekre vonatkozó előírások

 

34. §

Az e címben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a szőlőmustra, részben erjedt szőlőmustra, sűrített

szőlőmustra, még erjedésben lévő újborra, likőrborra, gyöngyöző borra és szén-dioxid hozzáadásával készült

gyöngyöző borra.

 

Választható jelölések

 

35. §

Szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, sűrített szőlőmust és még erjedésben lévő újbor jelölése kiegészíthető

az értékesítésben részt vevő egy vagy több személy nevének, címének és foglalkozásának jelölésével.

 

36. §

(1) A Magyarországon készült likőrbor, gyöngyöző bor és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző

borok címkézése a 753/2002/EK rendelet 39. cikk (1) figyelembevételével a termék típusával egészíthető ki külön

jogszabályban foglaltak szerint.

(2) A Magyarországon készült, földrajzi jelzéssel ellátott likőrborok és földrajzi jelzéssel ellátott gyöngyöző borok

címkézése a 753/2002/EK rendelet 39. cikk (2) figyelembevételével következő jelölésekkel egészülhet ki:

a) a szüreti évvel;

b) egy vagy több szőlőfajta nevével;

c) a díjakra, érmekre és versenyekre való utalással;

d) a termék kinyerésének módjára vagy előállításának módszerére vonatkozó jelölésekkel;

e) kiegészítő hagyományos kifejezésekkel;

f) a vállalkozás nevével;

g) a gazdaság, a gazdaságok egy csoportja, vagy egy, a termőhelyen belüli vállalkozás által végzett palackozásra

utaló jelöléssel.

 

Ízesített italokra és bor alapú szeszipari termékekre vonatkozó előírások

 

37. §

(1) Az ízesített italok címkézése és kiszerelése, valamint e termékek reklámja - az élelmiszerek jelöléséről

szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletében foglaltakon kívül - meg kell, hogy feleljen az

1601/91/EGK rendelet rendelkezéseinek.

(2) A szeszes italokra vonatkozó reklámnak meg kell felelnie az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII.

törvényben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben és a Borok előállításáról szóló rendeletben foglaltaknak,

továbbá e § (3)-(4) bekezdések rendelkezéseinek.

(3) A borpárlat palackozásához üveg- vagy kerámiapalackot kell használni.

(4) A szeszes italok jelöléseit magyarul vagy a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell megadni, kivéve,

ha a vásárló tájékoztatása más módon biztosítva van.

 

38. §

(1) A borok előállításáról szóló rendeletben említett, szeszes italokra vonatkozó kifejezések, az ott megadott

követelményeknek megfelelő italok számára vannak fenntartva.

(2) Azok az italok, amelyek nem felelnek meg a borok előállításáról szóló rendeletben meghatározott

termékeknek, nem viselhetik az ott megnevezett jelöléseket. Ezeket a termékeket „szeszes italoknak” vagy

„alkoholos italoknak” kell nevezni.

 

39. §

Az e címben foglalt szabályokat kell alkalmazni az alkoholmentes bor, a csökkentett alkoholtartalmú bor, az

alkoholmentes borból készült habzó ital, a csökkentett alkoholtartalmú borból készült habzó ital és a diabetikus

boralapú termékekre.

 

40. §

(1) Alkoholmentes bor esetén az „alkoholmentes bor” jelölést a palackozott termék címkéjén, a

tárolóedényen, a csomagolóanyagon, az itallapon és árlistán fel kell tüntetni.

(2) A palack tartalmát jelölő címkén az „alkoholmentes bor” kifejezést egységes írásmóddal, színnel és

betűnagysággal kell feltüntetni úgy, hogy ez a jelölés a többi információtól jelentősen eltérjen, feltűnő legyen.

(3) A borok előállításáról szóló rendeletben meghatározott csökkentett alkoholtartalmú bor esetén a „csökkentett

alkoholtartalmú bor” jelölést a palackozott termék címkéjén, a tartályon, a csomagolóanyagokon, az itallapokon és

árlistákon fel kell tüntetni.

(4) A palack tartalmát jelölő címkén a „csökkentett alkoholtartalmú bor” kifejezést egységes írásmóddal, színnel

és betűnagysággal kell feltüntetni úgy, hogy ez a jelölés a többi információtól jelentősen eltérjen, feltűnő legyen.

 

41. §

(1) Alkoholmentes borból készült habzó ital esetén az „alkoholmentes borból készült habzó ital” jelölést a

palackozott termék címkéjén, a tartályon, a csomagolóanyagokon, az itallapokon és árlistákon fel kell tüntetni.

(2) A palack tartalmát jelölő címkén az „alkoholmentes borból készült habzó ital” kifejezést egységes írásmóddal,

színnel és betűnagysággal kell feltüntetni úgy, hogy ez a jelölés a többi információtól jelentősen eltérjen, feltűnő

legyen.

(3) A borok előállításáról szóló rendeletben definiált csökkentett alkoholtartalmú borból készült habzó ital esetén a

„csökkentett alkoholtartalmú borból készült habzó ital” jelölést a palackozott termék címkéjén, a tartályon, a

csomagolóanyagokon, az itallapokon és árlistákon fel kell tüntetni.

(4) A palack tartalmát jelölő címkén a „csökkentett alkoholtartalmú borból készült habzó ital” kifejezést egységes

írásmóddal, színnel és betűnagysággal kell feltüntetni úgy, hogy ez a jelölés a többi információtól jelentősen eltérjen,

feltűnő legyen.

 

42. §

A rendelet hatálybalépését megelőzően készült, a rendelet szabályozásától eltérő címkéket és

csomagolóanyagokat a hatálybalépést követő három hónapon belül leltározni kell. A leltár egy példányát meg kell

küldeni az OBI-nak. A készletek kimerülése után a rendelettől eltérő címke, illetve csomagolóanyag felhasználására

nincs lehetőség.

 

Záró rendelkezések

 

43. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

szóló 1997. évi CXXI. törvény végrehajtásáról szóló 106/1997. (XII. 19.) FM rendelet 22-23. §-ai hatályukat vesztik.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a Tanács 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről,

- a Bizottság 753/2002/EK rendelete az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma

tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásra vonatkozó egyes szabályok megállapításáról.

 

1. számú melléklet a 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

 

A tokaji palacktípus kizárólagos használata

1. A tokaji palack-típus használatát feltételek szabályozzák. A palack egyenes, hengeres testű, hosszú nyakú,

színtelen üvegpalack, hozzávetőleg a következő méretarányokkal:

a) hengeres rész magassága/teljes magasság: 1:2,7

b) teljes magasság/alapátmérő = 3,6:1

2. A palackon saját anyagából pecsét elhelyezhető, mely tartalmazhatja a Tokaj/Tokaji nevet, márkanevet,

cégemblémát vagy más információt. A palack űrtartalma 0,5 l vagy 0,375 l, 0,25 l, 0,1 l vagy - kizárólag EU-n kívüli

forgalmazás esetén - 0,1875 l.

Az ilyen típusú palack a tokaji borkülönlegességek számára van fenntartva (tokaji

főbor, tokaji fordítás, tokaji máslás, tokaji szamorodnik, tokaji aszúk, tokaji aszúeszencia, tokaji eszencia).

 

2. számú melléklet a 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

 

I. Versenyek és testületek

Rendező ország és szerv Borverseny neve

Magyarország

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

1076 Budapest

Thököly út 18.

Országos Borverseny

Magyar Szőlő- és Borkultúra Kht.

1113 Budapest

Bartók Béla út 152.

VinAgora

Concours International de Vins

Pannon Borműves Céh

8262 Badacsonylábdihegy

Római út 93.

Pannon Bormustra

BORésPIAC borpiaci szakmai magazin

Geomédia Kiadó

1055 Budapest,

Balassi Bálint u. 7.

BORésPIAC Bora

Magyar Borakadémia

1014 Budapest

Szentháromság tér 6.

Év borásza

Magyar Borakadémia

1014 Budapest

Szentháromság tér 6.

Év pincészete

 

3. számú melléklet a 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

 

1. A Magyarországon termelt tájborokhoz vagy m.t. minőségi borokhoz a borkinyerés módjára vagy az előállítás

módszerére vonatkozó jelölések és ezek használatának feltételei a következők:

a) a „muskotály” kifejezés olyan tájborok és m.t. minőségi borok esetén használható, amelyek legalább 85%-ban a

következő szőlőfajták közül egynek vagy többnek a terméséből készülnek:

aa) Csaba gyöngye,

ab) Cserszegi fűszeres,

ac) Hamburgi muskotály,

ad) Irsai Olivér,

ae) Mátrai muskotály,

af) Mathiász Jánosné muskotály,

ag) Nektár,

ah) Ottonel muskotály,

ai) Pölöskei muskotály,

aj) Sárga muskotály,

ak) Szőlőskertek királynője,

al) Téli muskotály,

am) Zefír.

A „muskotály” kifejezés használható pezsgő és gyöngyöző bor esetében is.

b) a „küvé” vagy „cuvée” kifejezés több szőlőfajta felhasználásával készült tájbor és m.t. minőségi borok, védett

eredetű esetében tüntethető fel.

A küvé fajtaösszetételére vonatkozó adatokat (szőlőfajták megnevezése, %-os részaránya) a forgalomba hozatali engedélyhez csatolni kell. A fogyasztók tájékoztatása érdekében a küvét alkotó

szőlőfajták nevét a címkén csökkenő részarányuk sorrendjében fel lehet tüntetni;

c) a „szemelt” kifejezés a teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak a kevésbé érettektől való

különválogatásával nyert, legalább 21 tömegszázalék (MM°) természetes eredetű cukrot tartalmazó szőlőből készült

borok esetében használható;

d) a „siller” kifejezés olyan tájborok és m.t. minőségi és védett eredetű borok jelölésére használható, amelyek

kékszőlőből készültek hosszabb héjon áztatással vagy rövidebb héjon erjesztéssel, így a bor színe világos piros lett és

a vörösbor jelleg még nem kifejező;

e) az „első szüret” vagy „virgin vintage” kifejezés a termőre fordulás utáni első évben szüretelt szőlőből készült

borok esetében használható;

f) a „szűretlen” kifejezés azokon a borokon tüntethető fel, amelyek vagy hosszabb, többéves érlelés során váltak

palackéretté, mivel a labilitást okozó anyagok kiváltak belőle, vagy a derítések által kerültek tükrös állapotba, s

amelyek esetében a technológia során mellőzték a szűrést;

g) a „primőr” kifejezés a szüret évében palackozott újborok jelölésére használható;

h) a „barrique” kifejezés azokon az m.t. minőségi és védett eredetű borokon tüntethető fel, amelyek esetében a bor vagy a készítésére felhasznált anyagok legalább egy részét 350 liternél nem nagyobb térfogatú tölgyfahordóban

tárolták, és amely esetében a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges minősítés során a

barrique-hordóban való érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik;

i) a „muzeális bor” kifejezés olyan m.t. minőségi borok és védett eredetű esetében használható, amelyeket

legalább öt évig palackban érleltek;

j) a „misebor” kifejezés olyan borokon tüntethető fel, amelyeket nem javítottak, s amelyekhez kénezésen kívül

más anyagot nem adtak hozzá, és ezt a termőhely szerint illetékes római katolikus plébános írásban igazolja;

k) a „kóser bor” kifejezés olyan boron tüntethető fel, amelyet ortodox izraelita hitközség által felügyelt

pincészetben, ennek a felekezetnek előírásai szerint állítottak elő és a hitközség ezt a címkén és a zárszalagon is

igazolja;

l) a „késői szüretelésű bor” kifejezés a Borok előállításáról szóló rendeletben leírt feltételek betartása esetén

használható;

m) a „válogatott szüretelésű bor” kifejezés a Borok előállításáról szóló rendeletben leírt feltételek betartása esetén

használható;

n) a „töppedt szőlőből készült bor” kifejezés a Borok előállításáról szóló rendeletben leírt feltételek betartása

esetén használható;

o) a „jégbor” kifejezés a Borok előállításáról szóló rendeletben leírt feltételek betartása esetén használható;

p) a „főbor” kifejezés a Borok előállításáról szóló rendeletben leírt feltételek betartása esetén használható;

q) a „bikavér” kifejezés az egri vagy a szekszárdi borvidéken szüretelt szőlőből készített vörösborokon, a

bortörvényben és egyéb jogszabályokban leírt feltételek betartása esetén használható e rendelet előírásainak

megfelelően magyar, német (Stierblut), angol (bull’s blood), lengyel (Krew byka), orosz () vagy cseh (Byci Krev)

nyelven;

r) a tokaji borkülönlegességek nevei (tokaji fordítás, tokaji máslás, tokaji száraz szamorodni, tokaji édes

szamorodni, 3, 4, 5 vagy 6 puttonyos tokaji aszú, tokaji aszúeszencia, tokaji eszencia) az Eredetvédelmi rendeletben leírt feltételek betartása esetén használható;

s) a „nyerspezsgő” kifejezés olyan palackban erjesztett minőségi pezsgő esetében tüntethető fel, amelyhez

expedíciós likőrt egyáltalán nem adtak;

t) a „blanc de blanc” kifejezés olyan minőségi pezsgő esetében tüntethető fel, amely 100%-ban Chardonnay

szőlőfajtából származó küvéből készült;

u) a „blanc de noir” kifejezés olyan minőségi pezsgő esetében tüntethető fel, amely 100%-ban a Pinot noir

szőlőfajta gyors feldolgozásával nyert küvéből készült.

2. A borkinyerés módjára vagy az előállítás módszerére vonatkozó jelölések nem tartalmaznak utalásokat a szőlő

ökológiai termesztési módjára, amelyeket a 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet és a 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM

együttes rendelet szabályoz.

 

4. számú melléklet a 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

 

Szőlőfajták nevének feltüntetése

A tájbor vagy m.t. minőségi, illetve a védett eredetű bor készítéséhez használt szőlőfajták neve vagy azok

szinonimái feltüntethetők a szóban forgó bor címkéjén, feltéve, hogy

a) a szóban forgó fajták - és adott esetben szinonimáik - megtalálhatók a megyei fajtahasználati listában;

b) a szóban forgó fajták használata az adott meghatározott termőhely vagy tájbor, illetve tájbor készítésére

körülhatárolt terület esetében engedélyezett.

 

5. számú melléklet a 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

 

A Magyarországon készült termékek esetében használható, földrajzi egységhez nem kötött hagyományos

kifejezések a következők:

Érintett borok Termékkategória/-kategóriák Nyelv Hagyományos kifejezés

1. A 24. §-ban említett hagyományos egyedi kifejezések

2. minőségi bor, valamennyi,  m.t. minőségi bor (magyar)

3. tokaji borkülönlegesség:

Tokaj Védett eredetű:

aszú, szamorodni, aszúeszencia, máslás, fordítás, eszencia bor (magyar)

4. tájbor valamennyi földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor (magyar)

Kiegészítő hagyományos kifejezések:

5. késői szüretelésű bor: valamennyi m.t. minőségi bor (magyar)

6. válogatott szüretelésű bor: valamennyi m.t. minőségi bor (magyar)

7. töppedt szőlőből készült bor: valamennyi m.t. minőségi bor (magyar)

8. főbor: valamennyi m.t. minőségi bor (magyar)

9. muzeális bor: valamennyi m.t. minőségi bor (magyar)

10. siller: valamennyi tájbor és m.t. minőségi bor (magyar)

 

6. számú melléklet a 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

 

A Magyarországon készült termékek esetében használható, földrajzi egységhez kötött hagyományos kifejezések a

következők:

Hagyományos kifejezés/ Érintett borok/ Termékkategória-kategóriák/ Nyelv

fordítás Tokaj: Védett eredetű bor (magyar)

máslás Tokaj: Védett eredetű bor (magyar)

száraz szamorodni: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

édes szamorodni: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

aszú 3 puttonyos: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

aszú 4 puttonyos: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

aszú 5 puttonyos: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

aszú 6 puttonyos: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

aszúeszencia: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

eszencia: Tokaj Védett eredetű bor (magyar)

bikavér: Eger, Szekszárd m.t. minőségi bor (magyar)

Stierblut: Eger, Szekszárd m.t. minőségi bor (néme)t

bull’s blood: Eger, Szekszárd m.t. minőségi bor (angol)

Krew byka: Eger, Szekszárd m.t. minőségi bor (lengyel)

Byci Krev: Eger, Szekszárd m.t. minőségi bor (cseh)

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI