SLOVACCHIA - SLOVENSKO › DECRETO VINI 350

Vyhláška č. 350/2009 Z. z.

z 19. augusta 2009

v znení č. 21/2016 Z. z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

 

Aktuálne znenie 01.01.2016

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) a § 42 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 

§ 2

Vinohradnícke oblasti a ich členenie

(aree viticole e loro ripartizione)

Členenie vinohradníckych oblastí na vinohradnícke rajóny a vinohradnícke obce je uvedené v prílohe č. 2.

 

§ 3

Vinárska evidencia

(registri vitivinicoli)

(1) Vinárska evidencia sa vedie v evidenčných knihách písomnou formou alebo elektronickou formou.

Ak je evidenčná kniha vedená písomnou formou, jednotlivé listy sa pevne viažu a strany číslujú. Ak je evidenčná kniha vedená elektronickou formou, použije sa program zabezpečujúci nezvratné vykonanie každého záznamu s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala.

Každá evidenčná kniha sa označuje identifikačnými údajmi vinára [§ 2 písm. z) zákona].

 

(2) Náležitosti evidencie o výrobe hrozna a jeho použití sú uvedené v prílohe č. 3.

 

(3) Náležitosti evidencie o hmotnosti a cukornatosti nakúpeného hrozna alebo hroznového muštu sú uvedené v prílohe č. 4.

 

(4) Náležitosti evidencie o množstve vyrobeného vína v členení podľa zemepisného označenia a kvalitatívnych kategórií sú uvedené v prílohe č. 5.

 

(5) Náležitosti evidencie nakúpeného a použitého množstva cukru, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, látok používaných pri úprave kyslosti, iných prídavných látok a pomocných látok používaných na ošetrenie vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 6.

 

(6) Náležitosti evidencie o výrobe a použití alkoholických nápojov z vedľajších produktov zo spracovania a výroby vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 7.

 

(7) Náležitosti evidencie zásob vína sú uvedené v prílohe č. 8.

 

(8) Náležitosti evidencie o tvorbe výrobnej dávky a o technologickom postupe formou technologického záznamu sú uvedené v prílohe č. 9.

 

(9) Náležitosti oznámenia o začatí a skončení výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh sú uvedené v prílohe č. 10.

 

§ 4

Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína a muštov a o zásobách vína a muštov

(dichiarazioni di vendemmia, produzione mosti e vini, scorte vini e mosti)

(1) Hlásenie o úrode hrozna a o jeho použití je uvedené v prílohe č. 11.

 

(2) Hlásenie o stave zásob vína a muštu je uvedené v prílohe č. 12.

 

(3) Hlásenie o výrobe vína a muštu je uvedené v prílohe č. 13.

 

(4) Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedené v prílohe č. 14.

Vedenie evidencie o výrobe cibéb a ich použití je uvedené v prílohe č. 15.

 

§ 5

Oznámenia o obohacovaní a zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín

(notifiche arricchimento, dolcificazione o acidificazione)

(1) Vzor oznámenia o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu je uvedený v prílohe č. 16. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.

Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.

 

(2) Vzor oznámenia o úprave zvyškového cukru je uvedený v prílohe č. 17.

Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

 

(3) Vzor oznámenia o zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín je uvedený v prílohe č. 18. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti.

 

§ 6

Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi

(modalità per il trattamento dei sottoprodotti)

(1) Vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov sa odstraňujú

a) predajom,

b) destiláciou,

c) likvidáciou vo vinohrade,

d) iným preukázateľným spôsobom.

 

(2) O odstránení vedľajších produktov vznikajúcich pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov sa vedie evidencia podľa prílohy č. 19 a pri odstránení vedľajších produktov podľa odseku 1 písm. a) alebo b) sa k evidencii priloží doklad preukazujúci, že došlo týmto spôsobom k odstráneniu vedľajších produktov.

 

§ 7

Normy prípustných technologických strát pri výrobe vinárskych produktov

(limiti delle perdite ammesse nella produzione dei prodotti vitivinicoli)

(1) Základom na výpočet technologických strát pri výrobe vína je množstvo produktu po vykvasení pred prvým stáčaním z kvasničných

kalov. Ako jednotka množstva pri výrobe vína sa používa liter (l).

 

(2) Pri výrobe vína sú podľa jednotlivých technologických operácií prípustné tieto technologické straty:

a) výroba vína bez odkalenia muštu

1. prvé stáčanie

1.1 bez použitia bentonitu 6 %,

1.2 s použitím bentonitu 6,5 %,

2. druhé stáčanie

2.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

2.2 s použitím bentonitu 2 %,

3. čírenie

3.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

3.2 s použitím bentonitu 1 %,

4. filtrácia 0,1 %,

5. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

6. plnenie cisterien 0,1 %,

7. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

8. manipulačné straty 0,1 %,

9. skladovacie straty (odparné) za mesiac

9.1 v drevených sudoch 0,3 %,

9.2 v ostatných nádobách 0,1 %,

10. fľašovanie

10.1 sýtené, perlivé a šumivé 1 %,

10.2 ostatné 0,5 %,

b) výroba vína s odkalením alebo odstredením muštu

1. odkalenie alebo odstredenie muštu 5,5 %,

2. prvé stáčanie

2.1 bez použitia bentonitu 2 %,

2.2 s použitím bentonitu 2,5 %,

3. druhé stáčanie

3.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

3.2 s použitím bentonitu 2 %,

4. čírenie

4.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

4.2 s použitím bentonitu 1 %,

5. filtrácia 0,1 %,

6. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

7. plnenie cisterien 0,1 %,

8. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

9. manipulačné straty 0,1 %,

10. skladovacie straty

10.1 v drevených sudoch 0,3 %,

10.2 v ostatných nádobách 0,1 %

11. fľašovanie

11.1 sýtené, perlivé a šumivé 1 %,

11.2 ostatné 0,5 %.

 

§ 8

Postup certifikácie

(procedura di certificazione)

(1) Žiadosť o certifikáciu je uvedená v prílohe č. 20.

 

(2) Zo skladovacej nádoby sa odoberá priemerná vzorka vína, ktorá sa pripravuje zmiešaním rovnakého dielu vína zo spodnej vrstvy vína

odobratého v jednej desatine celkovej výšky skladovacej nádoby nad dnom, zo strednej vrstvy vína odobratého v strede skladovacej

nádoby a z hornej vrstvy vína odobratého v jednej desatine výšky skladovacej nádoby pod povrchom. Za priemernú vzorku vína sa

považuje aj vzorka vína odobratá cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe.

 

(3) Priemerná vzorka vína sa odoberá do čistých fliaš opláchnutých malým množstvom vína, z ktorého pochádza priemerná vzorka.

 

(4) Naplnené fľaše s priemernou vzorkou vína sa uzatvoria, uzávery sa zapečatia spôsobom znemožňujúcim otvorenie fľaše bez porušenia pečate. Zapečatené fľaše sa označia etiketou, na ktorej sa uvedie

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľ fyzická osoba, názov, sídlo, ak je žiadateľ právnická osoba,

b) označenie vína,

c) ročník vína,

d) číslo skladovacej alebo prepravnej nádoby,

e) obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch.

 

(5) Základné požiadavky na zmyslové, chemické a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov sú uvedené v prílohách č. 21 a 22.

 

(6) Chemickou analýzou sa určuje

a) skutočný obsah alkoholu,

b) celkový obsah alkoholu,

c) bezcukorný extrakt,

d) redukujúce sacharidy alebo celkový obsah sacharidov vyjadrený súčtom glukózy a fruktózy vrátane sacharózy v prípade perlivých a šumivých vín,

e) kyselina siričitá celková,

f) prchavé kyseliny vyjadrené ako kyselina octová,

g) celková kyslosť vyjadrená ako kyselina vínna,

h) pri šumivých vínach aj pretlak oxidu uhličitého,

i) pri tokajských vínach aj kyselina sorbová,

j) ostatné parametre podľa špecifikácie.

 

§ 9

Štátne kontrolné číslo

(numero di controllo statale)

(1) Štátne kontrolné číslo je označenie na fľašiach dobre viditeľným písmom a obsahuje tieto údaje:

a) skratku štátneho kontrolného čísla „ŠKČ“,

b) štvormiestne číslo, ktoré je poradovým číslom osvedčenia o pridelení štátneho kontrolného čísla,

c) objem fliaš, do ktorých sa bude víno plniť,

d) rok pridelenia štátneho kontrolného čísla.

 

(2) Štátne kontrolné číslo sa umiestňuje tak, aby sa pri otvorení fľaše číslo porušilo.

 

(3) Žiadosť o pridelenie štátneho kontrolného čísla je uvedená v prílohe č. 23.

 

§ 10

Označovanie

(etichettatura)

Namiesto výrazu fľašovateľ možno pre víno s chráneným označením pôvodu a víno s chráneným zemepisným označením použiť kód,

ktorý pozostáva zo skratky SK, za ktorou nasleduje identifikaččíslo podniku.

 

§ 11

Požiadavky na postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu do alebo vývozu z Tokajskej vinohradníckej oblasti

(procedure delle valutazioni per la segnalazione e l’autorizzazione delle importazioni o esportazioni di vino Tokaj dalla propria regione viticola)

(1) Vývoz hrozna, muštu a vína z Tokajskej vinohradníckej oblasti sa nahlasuje najneskôr tri dni pred uskutočnením vývozu na tlačive,

ktoré je uvedené v prílohe č. 24.

 

(2) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz tokajského vína do Tokajskej vinohradníckej oblasti sa zasiela do 31. júla kalendárneho roku.

Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz tokajského vína je uvedená v prílohe č. 25.

 

§ 12

Zatrieďovanie kvalifikovaných honov

(classificazioni dei vigneti qualificati per il Tokaj)

Kvalifikované hony evidované vo vinohradníckom registri sa zatrieďujú do kvalitatívnych kategórií na základe kritérií hodnotenia

kvalifikovaných vinohradníckych honov uvedených v prílohe č. 26.

 

§ 13

Účinnosť

(efficacia)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 01. 01.2016

 

Príloha č. 2 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

(allegato

 

VINOHRADNÍCKE OBLASTI A ICH ČLENENIE

(aree viticole e loro limiti)

 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť (regione viticola):

Skalický rajón (zona viticola):

(villaggi viticoli:) Dubovce, Gbely, Chropov, Kopčany, Koválov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Popudlinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Smolinské, Smrdáky, Štefanov, Trnovec, Unín, Vrádište

 

Záhorský rajón:

Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Závod

 

Stupavský rajón:

Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Lamač, Lozorno, Stupava

 

Bratislavský rajón:

Bratislava-Devín, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory

 

Pezinský rajón:

Chorvátsky Grob, Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Vinič

 

Modranský rajón:

Dubová, Modra, Šenkvice, Vinosady, Vištuk

 

Doľanský rajón:

Budmerice, Častá, Doľany, Štefanová

 

Orešanský rajón:

Borová, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Ružindol, Suchá nad Parnou, Zvončín

 

Senecký rajón:

Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Čataj, Hurbanova Ves, Igram, Jablonec, Kaplna, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Senec, Veľký Grob

 

Trnavský rajón:

Boleráz, Bučany, Dolná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Majcichov, Šúrovce, Trnava, Voderady, Zavar, Zeleneč

 

Hlohovecký rajón:

Bojničky, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Jalšové, Koplotovce, Rakovce, Sasinkovo, Šalgočka, Zemianske Sady

 

Vrbovský rajón:

Banka, Bíňovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dechtice, Dolné Dubové, Chtelnica, Kálnica, Kátlovce, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Pečeňady, Smolenice, Šípkové, Trstín, Veľké Kostoľany, Vrbové

 

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť:

Šamorínsky rajón:

Blahová, Bratislava-Podunajské Biskupce, Čakany, Čenkovce, Hubice, Lehnice, Oľdza, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka

 

Dunajskostredský rajón:

Baloň, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Holice, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Okoč, Orechová Potôň, Veľké Dvorníky

 

Galantský rajón:

Abrahám, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Jelka, Košúty, Kráľová nad Váhom, Mostová, Selice, Šaľa, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany

 

Palárikovský rajón:

Nové Zámky, Palárikovo, Tvrdošovce, Zemné

 

Komárňanský rajón:

Imeľ, Iža, Komárno, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Zemianska Olča

 

Hurbanovský rajón:

Bajč, Bátorove Kosihy, Búč, Dulovce, Hurbanovo, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Šrobárová, Virt

 

Strekovský rajón:

Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan

 

Štúrovský rajón

Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo

 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť:

Ipeľský rajón:

Bielovce, Dolinka, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Predmostie, Ipeľský Sokolec, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Malá Čalomija, Plášťovce, Slatina, Šahy, Tupá, VeľČalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom

 

Hontiansky rajón:

Dudince, Hontianske Moravce, Hokovce, Hontianske Tesáre, Horné Semerovce, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany, Dolné Semerovce

 

Vinický rajón:

Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica

 

Modrokamenecký rajón:

Bátorová, Bušince, Čebovce, Čeláre, Dolné Plachtince, Glabušovce, Horná Strehová, Chrťany, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Príbelce, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce

 

Fiľakovský rajón:

Čamovce, Fiľakovo, Pinciná, Radzovce, Ratka, Šurice Gemerský rajón Bátka, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Chrámec, Jestice, Šimonovce

 

Tornaľský rajón:

Abovce, Dulovo, Gemer, Kráľ, Nižné Valice, Tornaľa, Veľký Blh, Žíp

 

Nitrianska vinohradnícka oblasť:

Šintavský rajón:

Alekšince, Báb, Hájske, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom

 

Nitriansky rajón:

Branč, Cabaj-Čápor, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Mojmírovce, Nitra, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Výčapy-Opatovce, Žirany

 

Radošinský rajón:

Bojná, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Oponice, Orešany, Preseľany, Radošina, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Urmince

 

Zlatomoravecký rajón:

Beladice, Čeľadice, Čeľadince, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Dolné Obdokovce, Hronský Beňadik, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Sľažany, Slepčany, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Zlaté Moravce, Zlatno

 

Vrábeľský rajón:

Babindol, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová

 

Šamorínsky rajón:

Blahová, Bratislava-Podunajské Biskupce, Čakany, Čenkovce, Hubice, Lehnice, Oľdza, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka

 

Dunajskostredský rajón:

Baloň, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Holice, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Okoč, Orechová Potôň, Veľké Dvorníky

 

Galantský rajón:

Abrahám, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Jelka, Košúty, Kráľová nad Váhom, Mostová, Selice, Šaľa, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany

 

Palárikovský rajón:

Nové Zámky, Palárikovo, Tvrdošovce, Zemné

 

Komárňanský rajón:

Imeľ, Iža, Komárno, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Zemianska Olča

 

Hurbanovský rajón:

Bajč, Bátorove Kosihy, Búč, Dulovce, Hurbanovo, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Šrobárová, Virt

 

Strekovský rajón:

Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan

 

Štúrovský rajón:

Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo

 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť:

Ipeľský rajón:

Bielovce, Dolinka, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Predmostie, Ipeľský Sokolec, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Malá Čalomija, Plášťovce, Slatina, Šahy, Tupá, VeľČalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom

 

Hontiansky rajón:

Dudince, Hontianske Moravce, Hokovce, Hontianske Tesáre, Horné Semerovce, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany, Dolné Semerovce

 

Vinický rajón:

Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica

 

Modrokamenecký rajón:

Bátorová, Bušince, Čebovce, Čeláre, Dolné Plachtince, Glabušovce, Horná Strehová, Chrťany, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Príbelce, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce

 

Fiľakovský rajón:

Čamovce, Fiľakovo, Pinciná, Radzovce, Ratka, Šurice

 

Gemerský rajón:

Bátka, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Chrámec, Jestice, Šimonovce

 

Tornaľský rajón:

Abovce, Dulovo, Gemer, Kráľ, Nižné Valice, Tornaľa, Veľký Blh, Žíp

 

Nitrianska vinohradnícka oblasť:

Šintavský rajón:

Alekšince, Báb, Hájske, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom

 

Nitriansky rajón:

Branč, Cabaj-Čápor, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Mojmírovce, Nitra, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Výčapy-Opatovce, Žirany

 

Radošinský rajón:

Bojná, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Oponice, Orešany, Preseľany, Radošina, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Urmince

 

Zlatomoravecký rajón:

Beladice, Čeľadice, Čeľadince, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Dolné Obdokovce, Hronský Beňadik, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Sľažany, Slepčany, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Zlaté Moravce, Zlatno

 

Vrábeľský rajón:

Babindol, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová

 

Príloha č. 21 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

POŽIADAVKY NA ZMYSLOVÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV

(requisiti organolettici dei vini)

VÍNO S CHOP* – AKOSTNÉ Víno s prívlastkom

(vino DOP - vino di qualità con predicato:

Znak kvality (tipologia):

Slamové víno: (vino passito)

ľadový zber (vini di ghiaccio)

cibébový výber (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile)

hrozienkový výber (selezione di uva passa)

bobuľový výber (selezione di acini):

výber z hrozna (vendemmia selezionata):

neskorý zber (vendemmia tardiva):

kabinetné (cabinet):

Čírosť (limpidezza):

Číre s iskrou (brillante e trasparente)

Môžu sa vyskytovať ojedinelé jemné kryštáliky vínneho kameňa a v červených vínach slabo vyzrážané farbivo

(sono possibili piccoli cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati e poveri in colore)

Farba (colore):

BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A PRÍVLASTKU VÍNA

(bianco, rosato e rosso secondo varietà di uve, annata e predicato)

Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby

(sono accettate variazioni minori di tonalità di colori)

ňa (profumo):

VÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA

(rilevante, pulito e tipico delle tipologie e del predicato)

Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti

(sono accettate variazioni minori di espressività)

Chuť (sapore):

ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA

(secondo tipologia e predicato)

Pripúšťajú sa menšie odchýlky v typickosti

(sono accettate variazioni minori nelle caratteristiche tipiche delle varietà)

 

VÍNO S CHOP* –Akostné víno:

(vino DOP - vino di qualità)

Čírosť (limpidezza):

Číre s iskrou (brillante e trasparente)

Môžu sa vyskytovať ojedinelé jemné kryštáliky vínneho kameňa a v červených vínach slabo vyzrážané farbivo

(sono possibili piccoli cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati e poveri in colore)

Farba (colore):

BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A ZNAČKE

(bianco, rosato e rosso secondo varietà di uve, annata e marchi)

Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby

(sono accettate variazioni minori di tonalità di colori)

ňa (profumo):

VÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE ALEBO ZNAČKEA

(rilevante, pulito e tipico delle tipologie o marchi)

Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti

(sono accettate variazioni minori di espressività)

Chuť (sapore):

ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A ZNAČKE A HARMONICKÁ

(armoniosamente secondo tipologia e marchi)

Pripúšťa sa menej harmonická, ale zodpovedajúca označeniu a čistá

(sono accettate variazioni minori nell’armonia tuttavia pulito e tipico delle varietà)

 

* Víno s chráneným označením pôvodu (vino a denominazione di origine protetta)

 

VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA:

(vino senza indicazione geografica)

Čírosť (limpidezza):

Číre s iskrou (brillante e trasparente)

Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivo

(è possibile la presenza di residui di materiale di filtraggio e cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati  e poco colorati)

Farba (colore):

ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU

(secondo varietà e tipologia)

Pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň

(sono accettabili nei vini invecchiati bianchi riflessi ambra e nei vini invecchiati rossi riflessi mattone)

ňa (profumo):

ČISTÁ, VÍNOVÁ

(pulito e vinoso)

Pripúšťa sa menej výrazná vôňa

(sono accettate note meno intense)

Chuť (sapore):

PRIMERANE PLNÁ A HARMONICKÁ

(adeguatamente pieno ed armonico)

Pripúšťa sa menej plná a menej harmonická, ale čistá

(è accettabile anche meno completo ed armonico ma pulito)

 

VÍNO S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

(vino con indicazione geografica protetta)

Čírosť (limpidezza):

Číre s iskrou (brillante e trasparente)

Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivo

(è possibile la presenza di residui di materiale di filtraggio e cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati e poco colorati)

Farba (colore):

ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU

(secondo varietà e tipologia)

Pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň

(sono accettabili nei vini invecchiati bianchi riflessi ambra e nei vini invecchiati rossi riflessi mattone)

ňa (profumo):

VÝRAZNÁ, ČISTÁ, ZODPOVEDAJÚCA ODRODE

(intenso, pulito, tipico delle varietà)

Pripúšťa sa menej výrazná vôňa

(sono accettate note meno intense)

Chuť (sapore):

VÝRAZNÁ, ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, HARMONICKÁ

(forte, armonico tipico delle varietà)

Pripúšťa sa menej harmonická

(è accettabile anche con minor armonia)

 

VÍNO DEZERTNÉ, AROMATIZOVANÉ A LIKÉROVÉ

(vini dolci, aromatici e liquorosi)

Čírosť (limpidezza):

Číre s iskrou (brillante e trasparente)

Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivo

(è possibile la presenza di residui di materiale di filtraggio e cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati e poco colorati)

Farba (colore):

ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU

(secondo varietà e tipologia)

Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni a intenzite farby

(sono accettate minori variazioni di intensità cromatiche e di colore)

ňa (profumo):

VÝRAZNÁ ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU

(intenso, pulito, tipico delle varietà e della tipologia)

Pripúšťa sa menej výrazná vôňa

(sono accettate note meno intense)

Chuť (sapore):

VÝRAZNÁ, PLNÁ A HARMONICKÁ ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU

(intenso, pieno ed armonico, corrispondente alla tipologia)

Pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti

(sono accettate variazioni minori di pienezza e tipicità)

 

VÍNO S PRETLAKOM CO2

(vino con anidride carbonica)

Čírosť (limpidezza):

Číre s iskrou (brillante e trasparente)

Perlenie jemné, dlhotrvajúce

(perlaggio fine e persistente)

Pripúšťa sa hrubšie a krátko trvajúce

(è accettabile una minor finezza e persistenza)

Farba (colore):

ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU

(secondo varietà e tipologia)

Pripúšťa sa žltkastý odtieň v bielom víne

(nei vini bianchi è accettabile una colorazione tendente al giallo carico)

ňa (profumo):

VÝRAZNÁ, SVIEŽA A ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE

(intenso, fresco, tipico delle varietà e tipologie)

Pripúšťa sa menej výrazná vôňa

(sono accettate note meno intense)

Chuť (sapore):

VÝRAZNÁ, SVIEŽA A HARMONICKÁ ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE

(intenso, pieno, armonico, tipico delle varietà e tipologie)

Pripúšťa sa menej výrazná a menej harmonická chuť

(si riconosce un gusto meno pronunciato e meno armonioso)

 

Požiadavky na zmyslové vlastnosti tokajských vín

(requisiti delle qualità sensoriali dei vini Tokaj)

 

Tokajský Furmint:

Tokajská Lipovina:

Tokajský Muškát žltý:

Čistota (aspetto):

číre (chiaro)

Farba (colore):

Zlatožltá s miernym odtieňom jantárovej farby

(giallo dorato con riflessi ambrati)

ňa (profumo):

výrazná, tokajského charakteru

(intenso carattere espressivo dei vini Tokaj)

Chuť (sapore):

výrazná, tokajského charakteru prísušnej odrody

(intenso carattere espressivo secondo le tipologie di Tokaj)

 

Tokajské samorodné:

Čistota (aspetto):

číre (chiaro)

Farba (colore):

bledožltá až zlatožltá s hnedastým odtieňom, možné sú aj slabšie odtiene

(giallo dorato con riflessi ambrati chiari, sono possibili anche tonalità più tenue))

ňa (profumo):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

Chuť (sapore):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

 

Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový:

Čistota (aspetto):

číre (chiaro)

Farba (colore):

žltá až hlboko jantárovožltá

(giallo ambrato più o meno intenso)

ňa (profumo):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

Chuť (sapore):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

 

Tokajský másláš:

Čistota (aspetto):

číre (chiaro)

Farba (colore):

bledožltá až jantárovožltá

(giallo ambra chiaro)

ňa (profumo):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

Chuť (sapore):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

 

Tokajský forditáš:

Čistota (aspetto):

číre (chiaro)

Farba (colore):

bledožltá až zlatožltá

(da giallo pallido a giallo dorato)

ňa (profumo):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

Chuť (sapore):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

 

Tokajská výberová esencia:

Čistota (aspetto):

číre (chiaro)

Farba (colore):

žltá až hlboko jantárovožltá

(giallo ambrato più o meno intenso)

ňa (profumo):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

Chuť (sapore):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

 

Tokajská esencia:

Čistota (aspetto):

číre (chiaro)

Farba (colore):

žltá až sýta jantárovožltá

(giallo ambrato intenso)

ňa (profumo):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

Chuť (sapore):

výrazná, charakteristická pre tokajské vína

(caratteristica distintiva dei vini Tokaj)

 

Príloha č. 22 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

POŽIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV

(requisiti delle caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti vitivinicoli)

 

VÍNO S CHOP* – AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM

(vino DOP – vino di qualità con predicato)

slamové víno (vino passito):

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

slamové víno (vino passito):

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

ľadové víno (vino di ghiaccio)

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,80 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

ľadové víno (vino di ghiaccio)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,80 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

Cibébový výber (vino da acini selezionati attaccati dalla muffa nobile)

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Cibébový výber (vino da acini selezionati attaccati dalla muffa nobile

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

Hrozienkový výber (vino da acini selezionati di uva passa)

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Hrozienkový výber (vino da acini selezionati di uva passa)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

Bobuľový výber (vino da selezione di acini stramaturi)

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,80 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bobuľový výber (vino da selezione di acini stramaturi)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,80 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

výber z hrozna (vendemmia selezionata):

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

výber z hrozna (vendemmia selezionata):

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

neskorý zber (vendemmia tardiva):

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

neskorý zber (vendemmia tardiva):

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

Kabinetné (Cabinet):

biele, ružové (bianco e rosato)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Kabinetné (Cabinet):

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

VÍNO S CHOP* AKOSTNÉ VÍNO:

(vino DOP – vino di qualità)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína;

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 16,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,50% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 18,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA

(vino senza indicazione geografica)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 8,50%, 15,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: 35,00 g/l;

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 15,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 8,50%, 15,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: 35,00 g/l;

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 17,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

VÍNO S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

(vino con indicazione geografica protetta)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 8,50%, 15,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: 35,00 g/l;

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 15,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 8,50%, 15,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: 35,00 g/l;

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 17,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

AROMATIZOVANÉ VÍNO

(vino aromatizzato)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 15,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 15,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

 

LIKÉROVÉ VÍNO

(vino liquoroso)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 15,00%, 22,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 17,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 15,00%, 22,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 17,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

VÍNO S PRETLAKOM CO2

(vino con anidride carbonica):

 

PESTOVATEĽSKÝ SEKT A SEKT V. O.

(spumante di qualità prodotto all’origine, Secco, Secco certificato)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 10,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 16,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 10,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 18,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

AKOSTNÉ ŠUMIVÉ

(spumante di qualità)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 16,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 18,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

AKOSTNÉ AROMATICKÉ ŠUMIVÉ

(spumante aromatico di qualità)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 6,00%, 10,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 16,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

PERLIVÉ

(vino frizzante)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 7,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 15,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 7,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 17,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

SÝTENÉ PERLIVÉ

(vino gassificato)

biele, ružové (bianco e rosato):

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 7,00%, 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 15,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

červené (rosso)

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 7,00%, 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

Obsah cukru v g/1 najviac: podľa označenia vína

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l): secondo tipologia dei vini

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 17,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

 

Požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti tokajských vín

(requisiti delle caratteristiche fisiche e chimiche dei vini Tokaj)

 

Tokajské samorodné suché (secco):

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 12,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Obsah cukru v g/1:  do 10,00 g/l;

(residuo zuccherino del vino massimo in g/l):

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 23,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 5,50 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Tokajské samorodné sladké (dolce):

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 12,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Obsah cukru v g/1:  nad 10,00 g/l;

(residuo zuccherino del vino minimo in g/l):

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 23,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 5,50 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 23,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 5,50 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový:

(Tokaj selezionato da 3 a 6 putňový)

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Obsah cukru v g/1:  

(residuo zuccherino del vino minimo in g/l):

3-putňový: nad 60,00 g/l;

4-putňový: nad 90,00 g/l;

5-putňový: nad 120,00 g/l;

6-putňový: nad 150,00 g/l;

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej:

(estratto secco g/l minimo)

3-putňový: nad 25,00 g/l;

4-putňový: nad 30,00 g/l;

5-putňový: nad 35,00 g/l;

6-putňový: nad 40,00 g/l;

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 6,00 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Tokajský másláš:

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 23,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 6,00 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,50 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Tokajský forditáš:

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 23,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 6,00 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,50 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Tokajská výberová esencia:

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 6,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Obsah cukru v g/1:  

(residuo zuccherino del vino minimo in g/l): nad 180,00 g/l;

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 45,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 6,00 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Tokajská esencia:

Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac: 1,20%, 8,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

Obsah cukru v g/1:  

(residuo zuccherino del vino minimo in g/l): nad 10,00 g/l;

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 450,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej: 50,00 g/l;

(estratto secco g/l minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 8,00 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 2,10 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Tokajský Furmint:

Tokajská Lipovina:

Tokajský Muškát žltý:

Alkohol % objemu skutočný najmenej: 9,00% vol.;

(Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Obsah titrovateľných kyselín (g/l) najmenej: 3,50 g/l;

(acidità totale minima)

Prchavé kyseliny v g/l najviac: 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

 

Príloha č. 26 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA KVALIFIKOVANÝCH VINOHRADNÍCKYCH HONOV

(criteri di valutazione dei vigneti qualificati)

 

Hlavné činitele (fattori principali)

Pôda (terreno):

Geologický podklad:

Ryolitné a andezitové tufy = 30

Piesočnaté bridlice = 15

Svahové a aluviálne oglejené hliny = 5

Obsah skeletu (contenuti scheletro):

> 20% = 10

1 – 20% = 5

Obsah skeletu = 0

Pôdny druh (tipo di terreno):

HP, PH, H = 10

P, IH, I = 5

Terénne činitele (fattori del terreno):

Relat. nadmorská výška (prevýšenie) (altimetria):

>50 m = 5

<50 = 0

Svahovitosť (pendenza):

> 10 = 10

>5-<10 = 5

< 5 = 0

Expozícia (esposizione):

J, JV, JZ = 15

ZJZ, VJV = 10

Z, V, = 5

S, SV, SZ = 0

Energetická bilancia (KJ/cm2/vegetácia) (bilancio energetico):

> 220 = 20

219 = 19

218 = 18

201 = 1

200 = 0

 

Počet bodov spolu

 

Pôdny druh: (tipi di terreno)

P – piesočnatá

HP – hlinito-piesočnatá

PH – piesočnato-hlinitá

H – hlinitá

IH – ílovito-hlinitá

I – ílovitá

 

Zaradenie honov do kategórií (punteggio per l’iscrizione dei vigneti e categoria)

Počet bodov - Kategória – Označenie (totale – categoria- utilizzo)

85 – 100 I. A Výborné podmienky (condizioni perfette)

76 – 84 I. B Dobré podmienky (condizioni buone)

61 – 75 II. Vyhovujúce podmienky (condizioni soddisfacenti)

40 – 60 III. Nevyhovujúce podmienky (condizioni negative)

 

 

 

senigallia

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.