REP. CECA - CESKA' › DECRETO 323 2004

Vyhláška č. 323/2004 Sb.

Vyhláška č. 323/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

(Decreto attuativo delle disposizioni della legge sulla viticoltura ed enologia)

Modificato da

Vyhláška č. 437/2005 Sb. 

Vyhláška č. 28/2010 Sb.

Vyhláška č. 305/2012 Sb.

Aktuální znění 19.09.2012

(esecutivo dal 19/09/2012)

 

VYHLÁŠKA 323

ze dne 5. května 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství ao změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 5, § 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 4, § 14 odst. 3, § 16 odst. 10, § 17 odst. 6, § 23 odst. 15, § 26 odst. 12, § 28 odst. 6, § 29 odst. 5, § 30 odst. 3,

 

§ 1

Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti

(elenco varietà di uva per la produzione di vini di qualità)

[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]

 

(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je veden ve Státní odrůdové knize 1 ) nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropských společenství.Odrůdy révy vinné musí splňovat podmínky stanovené předpisem Evropských společenství pro zatřídění moštových odrůd 1a ) .

(2) Názvy některých odrůd podle odstavce 1 lze nahradit synonymy uvedenými v příloze č. 1.

 

§ 4

Podrobnější požadavky na výrobu některých produktů a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů

(requisiti dettagliati per la produzione di alcuni prodotti e le caratteristiche fisiche – chimiche ed organolettice)

[K § 11 odst. 3 písm. a) zákona]

 

(1) Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vína je uveden v příloze č. 5.

(2) Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína a aromatizovaného vína jsou uvedeny v příloze č. 6.

(3) Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Smyslové požadavky na jakost likérového vína jsou uvedeny v příloze č. 8.

(5) Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína jsou uvedeny v příloze č. 9.

(6) Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína jsou uvedeny v příloze č. 10.

 

§ 4a

 

(1) U vína s označením původu vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových 1c ) .

(2) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bobulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. 

U jakostních vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvivalentů na litr vína 1d ) .

 

§ 5

Postup při odstraňování vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů

(rimozione dei sottoprodotti derivati dalla lavorazione del vino)

[K § 11 odst. 3 písm. b) zákona]

 

(1) Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů se provádí:

a) jejich prodejem,

b) jejich destilací,

c) jejich likvidací ve vinici,

d) jiným prokazatelným způsobem.

(2) O odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů provede výrobce záznam do evidenční knihy (příloha č. 27 nebo 33) a v případě odstranění vedlejších produktů podle odstavce 1 písm. a) nebo b) přiloží doklad prokazující, že došlo tímto způsobem k odstranění vedlejších produktů.

 

§ 7

Hodnoty přípustných technologických ztrát (normy ztrát) při výrobě produktů

(valori delle perdite ammissibili durante la lavorazione)

[K § 12 odst. 7 zákona]

 

(1) Přípustné technologické ztráty při výrobě produktů (dále jen "normy ztrát") se vztahují k manipulovanému množství, přičemž základem je objem produktu po zkvašení před prvním stáčením z kvasničních kalů.

(2) Normy ztrát při výrobě produktů podle jednotlivých operací s přihlédnutím k technologii výroby produktu jsou stanoveny takto:

a) první stáčení (primo imbottigliamento)

1. bez použití bentonitu (senza utilizzo di bentonite): 6%;

2. s použitím bentonitu (con l’utilizzo di bentonite) 8%;

b) druhé stáčení (secondo imbottigliamento)

1. bez použití bentonitu (senza utilizzo di bentonite): 1,50%;

2. s použitím bentonitu (con l’utilizzo di bentonite) 2,00%;

c) školení, přičemž školením se rozumí technologický postup při výrobě vína vedoucí k odstranění nežádoucích látek a zvýšení jakosti vína,

(processo di vinificazione per rimuovere sostanze indesiderate ed aumentare la qualità del vino)

1. bez použití bentonitu (senza utilizzo di bentonite): 0,50%;

2. s použitím bentonitu (con l’utilizzo di bentonite) 1,00%;

d) filtrace (filtraggio)

e) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše 2 litry (utilizzando un contenitire inferiore da2 litri): 1,00%;

f) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše 2 litry (utilizzando un contenitire inferiore ai 60 litri): 0,50%;

g) plnění produktu do obalu o objemu nad 60 litrů (utilizzando un contenitire superiore ai 60 litri): 0,10%;

h) manipulační ztráty (perdite nella movimentazione): 0,20%;

i) skladovací ztráty (odpar) pro dřevěné sudy za každý měsíc (perdite per stoccaggio in botti dui legno ogni mese): 0,40%;

(3) Souhrn norem ztrát z jednotlivých výrobních operací podle odstavce 2 písm. a) až h) nesmí překročit celkovou povolenou výši ztrát 12,50%.

(4) Pro samostatné hodnocení jednotlivých operací se při

a) prvním stáčení produktu vyrobené množství produktu před prvním stáčením násobí normou ztrát pro první stáčení,

b) druhém stáčení produktu vyrobené množství produktu před druhým stáčením násobí normou ztrát pro druhé stáčení,

c) školení množství školeného produktu násobí normou ztrát pro školení,

d) filtraci násobí filtrované množství produktu normou ztrát pro filtraci,

e) plnění produktu násobí množství produktu předaného k plnění výše uvedenou normou ztrát pro daný typ plnění,

f) manipulaci bere pro výpočet normy ztrát za základ objem manipulace při přetáčení, mísení apod., provedené mimo první nebo druhé stáčení kalů,

g) skladování bere pro výpočet normy ztrát za základ počáteční zásoba produktu po druhém stočení.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na produkty vyrobené v rámci výzkumných a šlechtitelských úkolů a uložené do nádob s obsahem do 60 litrů.

 

§ 9

Podrobnosti týkající se označování produktů

(dettagli per l’etichettatura)

[K § 16 odst. 9 zákona]

 

(1) Víno lze označit slovem "barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. 

Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(2) Víno lze označit slovy:

a) "zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

c) "růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů,

d) "archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

e) "mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,

f) "první sklizeň", "panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

g) "botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

h) "zrálo na kvasnicích" nebo "školeno na kvasnicích" anebo "krášleno na kvasnicích" nebo „sur lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

(3) Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

(4) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy "bílé", "růžové" nebo "červené"; označení barvy růžové lze nahradit označením "rose" nebo "rosé". Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.

(5) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název ve znění názvu odrůdy nebo jejího synonyma podle přílohy č. 1.

(6) Na etiketě lze uvést informace pro spotřebitele, týkající se

a) způsobu výroby vína,

b) charakteristických smyslových vlastností vína,

c) historie vína, jeho výrobce nebo osob, které se podílely na uvádění vína do oběhu,

d) přírodních nebo technických podmínek, které dávají základní charakteristické vlastnosti tomuto vínu,

e) vyzrálosti vína dosažené skladováním vína,

f) doporučení, ke kterému jídlu je vhodné víno podávat,

g) způsobu, jakým je vhodné víno předložit ke spotřebě,

h) způsobu skladování vína.

(7) Informace uváděné na etiketě vína podle odstavce 6 nesmí vést ke klamání spotřebitele. 2 )

 

§ 10

Zeměpisná označení pro zemské víno a odrůdy, z nichž lze vyrábět zemské víno

(indicazione geografica o vino di paese o vino regionale per produrre “vino di paese”)

(K § 17 zákona)

 

(1) Pro zemské víno se stanovují tato zeměpisná označení:

a) české zemské víno,

b) moravské zemské víno.

(2) Zemské víno lze vyrábět z odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti podle § 1 odst. 1 a dále z odrůd uvedených v příloze č. 15.

 

§ 11

Žádost o povolení přiznávat označení vína originální certifikace a rozsah charakteristiky vlastností vína uvedeného v žádosti

(richiesta per ottenere la certificazione originale dei vini (VOC)

(K § 23 odst. 14 zákona)

 

Charakteristika vína uvedeného v žádosti podle § 23 odst. 5 písm. d) zákona musí obsahovat:

a) smyslové požadavky na jakost vína,

b) chemické a fyzikální požadavky na jakost vína, a to nejméně v rozsahu potřebném pro hodnocení jakostního vína stanovené oblasti podle § 4 tak, aby tato charakteristika vína definovala odlišnost vína originální certifikace.

 

§ 12

Způsob odběru, velikost vzorků vína a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře

(metodo di campionamento, dimensione del campione e analisi delle tolleranze)

(K § 26 odst. 12 zákona)

 

(1) Odběr vzorků vína podle § 26 odst. 4 zákona se provádí tak, že se odebere

a) dílčí vzorek A pro potřebu rozboru z laboratoře - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr,

b) dílčí vzorek B pro smyslové hodnocení vína - jedna láhev o minimálním objemu 0,5 litru, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 0,5 litru,

c) dílčí vzorek C k uložení jako referenční vzorek u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „Inspekce“) k případnému prověření výsledků rozborů z laboratoře, nebo k ověření identity zatřiďované šarže vína, nebo jako záložní vzorek ke smyslovému hodnocení vína v případě, že by byl dílčí vzorek B nevyhovující po korku - jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 1 litr.

(2) Předkládané dílčí vzorky vína A, B a C musí být odebrány takovým způsobem, aby byly reprezentativní pro celou šarži vína předkládanou k zatřídění.

(3) Hodnoty skutečného obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu a obsahu bezcukerného extraktu u vína uváděného do oběhu musí odpovídat hodnotám zjištěným při zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky. Jsou přípustné následující odchylky s přihlédnutím k chybě metody:

a) u skutečného obsahu alkoholu – podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 2a ) ,

b) u celkového obsahu alkoholu ± 0,5 % objemových,

c) u obsahu bezcukerného extraktu ± 1,5 g na litr.

 

§ 13

Registr vinic

(schedario viticolo)

(K § 28 odst. 8 zákona)

 

Údaje zapisované podle § 11, 28 a 29 zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají Ústavu na vzorech zveřejněných ministerstvem na jeho internetových stránkách.

 

§ 14

Evidenční knihy

(registri)

[K § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 písm. c) a § 30 odst. 6 zákona]

 

(1) Evidenční knihy tvoří evidence vedená na vzorech uvedených v odstavcích 3 až 12, přičemž tato evidence může být rozdělena do několika evidenčních knih. Evidenční knihy se vedou v pevné vazbě nebo v elektronické podobě a listy v nich musí být průběžně číslovány. 

V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě musí použitý program zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, která záznam provedla.

(2) Evidenční knihy se uchovávají po dobu stanovenou předpisy Evropských společenství. 3 )

(3) Každá evidenční kniha musí být označena identifikačními údaji v rozsahu:

a) u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, identifikační číslo nebo rodné číslo,

b) u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo.

(4) Na žádost Inspekce podle § 30 odst. 2 zákona předkládá osoba, která je povinna vést evidenční knihy (§ 30 odst. 1 zákona), evidenční knihy v plném rozsahu. 

V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, musí být na žádost Inspekce vytištěny požadované části evidenčních knih.

(5) Evidenci o hmotnosti a cukernatosti

a) sklizených vinných hroznů a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 23,

b) nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 24. Výkup vinných hroznů provádí osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na výkupním lístku, jehož vzor je uveden v příloze č. 25; výkupní lístek může být nahrazen i jiným dokladem, zejména vážním lístkem nebo dodacím listem, pokud tento doklad má veškeré náležitosti a údaje obsažené ve výkupním lístku; výkupní lístek nebo doklad jej nahrazující uchová osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona,

c) prodaných vinných hroznů nebo hroznového moštu vede pěstitel na vzoru uvedeném v příloze č. 26,

d) zpracovaných vinných hroznů nebo hroznového moštu a množství vyrobeného vína s členěním podle jakostních tříd vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 27.

(6) Evidenci o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 28.

(7) Evidenci o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, látek používaných k odkyselení a alkoholu získaného z vína vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 29.

(8) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 30.

(9) Evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů vede výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 31.

(10) Evidenci o zásobách vína vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 32.

(11) Kontrola produkce podle § 11 odst. 2 písm. e) zákona musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo vyloučeno uvedení zdravotně závadného produktu do oběhu. 

Výrobce vede evidenci o zásobách produktu a evidenci o přídavcích jiných látek než vína k produktu, před uvedením produktu do oběhu, na vzoru stanoveném v příloze č. 33.

Evidence o zásobách produktu se vede podle jednotlivých nádob.

Záznamy se provedou nejpozději první pracovní den po ošetření produktu, v případě zvyšování cukernatosti se provedou ve stejný den, kdy došlo k zvyšování cukernatosti.

(12) Ustanovení odstavce 11 věty třetí se nevztahují na výrobce, jehož výroba produktů za vinařský rok nepřesáhne 100 hl. 

Tento výrobce vede evidenci o zásobách produktu a přídavcích jiných látek než vína k produktu souhrnně pro všechny své produkty na jednom formuláři podle kategorie vína podle vzoru stanoveného v příloze č. 33a nebo č. 33 nebo podle šarže podle vzoru stanoveného v příloze č. 33b.

(13) V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, nahradí se u příloh č. 23, 26, 27 a 30 až 33 nebo 33a nebo 33b podpis uvedením jména osoby odpovědné za vedení evidence.

 

§ 15

Paušální částky nákladů na certifikaci vína

(somme forfettarie per la certificazione dei vini)

(K § 17a odst. 2 a § 26a zákona)

 

Výše paušální částky nákladů na certifikaci vína bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. Shodná výše paušální částky nákladů je určena za každou započatou hodinu výkonu činnosti jednoho inspektora při ověřování souladu se specifikacemi chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

 

§ 15a

Postup certifikace vína

(procedura per la certificazione)

(K § 37 odst. 10)

 

Certifikace vína se provádí zejména kontrolou evidenčních knih a dokladů prokazujících původ vína.

 

§ 16

Zrušovací ustanovení

(disposizioni abrogate)

 

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství ao změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.

2. Vyhláška č. 194/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství ao změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 299/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné.


 

§ 17

Účinnost

(efficacia)

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 13 odst. 5, který nabývá účinnosti dnem 1

 

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 437/2005 Sb. Čl. II

1. Přílohy č. 23, 25 a 27 k vyhlášce č. 323/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. července 2006.

2. Produkty, jejichž výroba byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být označovány podle vyhlášky č. 323/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splňují požadavky stanovené touto vyhláškou.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 305/2012 Sb. Čl. II

Vína vyrobená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právníc předpisů.

 

Ministr: 
Ing. Palas vr

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(allegato I)

Seznam názvů odrůd a jejich synonym, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti

(elenco delle varietà e i loro sinonimi per la produzione dei vini di qualità)

 

I. Bílé moštové odrůdy (vitigni bianchi):

Název odrůdy (Synonymum)

1. Bouvierův hrozen (Bouvier, Bouvier blanc, Bouviertraube, Radgonska ranina, Buvijeova ranka, Ranina Bela)

2. Muškát moravský (Mopr)

3. Muškát Ottonel (Muscat Ottonel)

4. Müller Thurgau (Rivaner)

5. Neuburské (Neuburger)

6. Rulandské bílé (Pinot Blanc)

7. Rulandské šedé (Pinot gris)

8. Rother Riesling (Ryzlink rýnský červený, Riesling Rouge, Riesling Rot)

9. Ryzlink rýnský (Rheinriesling, Riesling)

10. Ryzlink vlašský (Welschriezling, Welschriesling)

11. Sauvignon (Sauvignon Blanc)

12. Sylvánské zelené (Sylvánské, Grüner Silvaner)

13. Tramín červený (Tramín, Gewürztraminer)

14. Veltlínské červené rané (Malvasier, Malvasia, Malvasie)

15. Veltlínské zelené (Grüner Veltliner)

 

II. Modré moštové odrůdy (vitigni rossi)

1. Frankovka (Lemberger, Blaufrankisch)

2. Modrý Portugal (Blauer Portugieser, Portugieser Blau)

3. Rulandské modré (Pinot noir)

4. Svatovavřinecké (Saint Laurent)

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

(allegato II)

Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení

(elenco delle malattie e difetti nei vini nell’aspetto, colore, aroma, gusto e perlage)

 

NEGATIVNÍ HODNOCENI (situazioni negative) = SENZORICKY VJEM (aspetti sensoriali):

Vzhled (aspetto):

plovoucí nečistoty = pevné částice a nečistoty ve víně (residui galleggianti = particelle solide e impurità nel vino)

zakalené, opalizující = vykazující mlhavý až mléčný zákal, víno postrádá jiskrnost

(nuvoloso, opalescente = velato con foschia lattiginosa, il vino manca di brillantezza)

sediment na dně láhve = usazenina na dně láhve (sedimenti sul fondo della bottiglia)

barva (colore):

netypická, neodpovídající označení a jakosti = barva vína je jiná než je typické pro víno a deklarovanou jakost(atipico, etichettatura e qualità inadeguata = colore diverso dal quello tipico dichiarato nella tipologia in etichetta)

neodpovídající, nahnědlý odstín = nahnědlý odstín způsobený oxidací, případně jinými nežádoucími biochemickými pochody ve víně

(inadeguato color marroncino = tonalità marroncina provocata dall’ossidazione e da altri processi biochimici indesiderati del vino)

Vůně (aroma):

cizí, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinné = jiná než určuje tato vyhláška, a charakteristika pro víno, např. po aromátech, kovu, ropných produktech, filtračním materiálu

(strano, inusuale per un vino ottenuto da uve = diverso dalle caratteristiche dei vini di questa Ordinanza, soatanze aromatiche, metalli, prodotti petroliferi emateriale filtrante)

netypická, neodpovídající označení = jiná než určuje tato vyhláška a charakteristika pro danou odrůdu

(atipico, descrizione inadeguata = diverso dalle caratteristiche della varietà)

netypická, po nežádoucích těkavých látkách = ostrá, štiplavá po octu, kyselině octové a acetonu

(atipico con sostanze volatili indesiderate = tagliente, pungente di aceto, acido acetico e acetone)

netypická, po nežádoucích biologických procesech = nečistá, po živočišných, jogurtových a máselno-mléčných tónech, zkažených vejcích, mléčné, máselné, druhotná fermentace, sirka

(atipico dopo processi biologichi avversi = impuro, animale, burro, yogourt, latte, uova marce, butirrico da fermentazione secondaria)

neodpovídající, po myšině = po myších výkalech až vypečeném toastu

(inadeguato sentore di topo = sentore di feci di topo e toast bruciato)

neodpovídající, po oxidu siřičitém = štiplavá po kyselině siřičité

(inadeguato di anidride solforosa = acido solforoso pungente)

neodpovídající, oxidativní = navětralé až jablečné tóny bez aroma vína po oxidaci, až aldehydické tóny

(inadeguato ossidativo =toni di mela, privo di aroma del vino, sentore di aldeide)

neodpovídající, po plísni = tóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivělého starého dřeva, sudu

(inadeguato di muffa = toni di pane ammuffito, erborinato, vecchio barile ammuffito)

neodpovídající, po korku = po korku, korek

(inadeguato di tappo = senore di sughero)

neodpovídající, po pelargonii = tóny po listu pelargonie, muškátu

(inadeguato di geranio = senore di geranio e noce moscata)

chuť (gusto):

cizí, netypická pro víno vyrobené z hroznů révy vinné = jiná než určuje tato vyhláška, a charakteristika pro víno, např. po aromátech, kovu, ropných produktech, filtračním materiálu

(strano, inusuale per un vino ottenuto da uve = diverso dalle caratteristiche dei vini di questa Ordinanza, soatanze aromatiche, metalli, prodotti petroliferi emateriale filtrante)

netypická, neodpovídající označení = jiná než určuje tato vyhláška a charakteristika pro danou odrůdu

(atipico, descrizione inadeguata = diverso dalle caratteristiche della varietà)

netypická, po nežádoucích těkavých látkách = ostrá, štiplavá po octu, kyselině octové a acetonu

(atipico con sostanze volatili indesiderate = tagliente, pungente di aceto, acido acetico e acetone)

netypická, po nežádoucích biologických procesech = nečistá, po živočišných, jogurtových a máselno-mléčných tónech, zkažených vejcích, mléčné, máselné, druhotná fermentace, sirka

(atipico dopo processi biologichi avversi = impuro, animale, burro, yogourt, latte, uova marce, butirrico da fermentazione secondaria)

neodpovídající, po myšině = po myších výkalech až vypečeném toastu

(inadeguato sentore di topo = sentore di feci di topo e toast bruciato)

neodpovídající, po oxidu siřičitém = štiplavá po kyselině siřičité

(inadeguato di anidride solforosa = acido solforoso pungente)

neodpovídající, oxidativní = navětralé až jablečné tóny bez aroma vína po oxidaci, až aldehydické tóny

(inadeguato ossidativo =toni di mela, privo di aroma del vino, sentore di aldeide)

neodpovídající, po plísni = óny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivělého starého dřeva, sudu

(inadeguato di muffa = toni di pane ammuffito, erborinato, vecchio barile ammuffito)

neodpovídající, po pelargonii = tóny po listu pelargonie, muškátu

(inadeguato di geranio = senore di geranio e noce moscata)

neodpovídající, po korku = po korku, korek

(inadeguato di tappo = senore di sughero)

neodpovídající, prázdná = dochuť vodová, bez extraktu

(inadeguato vuoto = molle, privo di estratto, sentore acquoso)

neodpovídající, neharmonická, nevýrazná = jiná než určuje tato vyhláška, méně příjemná až nepříjemná

(inadeguato, disarmonico = piatto, in contrasto dalle caratteristiche di questa Ordinanza, meno piacevole, sgradevole)

perlení (u šumivého a perlivého vína), perlage (per i vini spumanti e frizzanti):

neodpovídající označení = iná než určuje tato vyhláška, bez perlení, slabé perlení vykazující známky, tichého vína u šumivého nebo perlivého vína, hrubé, krátkotrvající

(inadeguata designazione = in contrasto con le caratteristiche di questa Ordinanza, privo di perlage o molto debole, ricorda il vino base, grossolano e di breve durata)

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína a aromatizovaného vína

(Requisiti sensoriali dei vini di qualità eccetto i vini spumanti, frizzanti, liquorosi e vini aromatizzati)

 

druhy vína (tipologia vini)

jakostní víno s přívlastkem (vino di qualità con predicato)

 

ledové víno, slámové víno (vino giaccio e vino da uve appassite):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii (colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

výběr z bobulí výběr z cibéb (selezione di acini appassiti, selezione di acini attaccati da muffa nobile)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

výběr z hroznů (selezione di grappoli):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

pozdní sběr (vendemmia tardiva):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

kabinetní víno (Cabinet):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

jakostní víno (vino di qualità):

odrůdové (varietale):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu bez chorob a vad

(intenso, tipico della varietà, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella eapressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro danou odrůdu, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(distintivo, tipico della varietà utilizzata, armonico, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

Známkové (vino con marchio private):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

odchylky (scostamenti): mírně odlišná barva

(colore leggermente diverso)

vůně (aroma): výrazná, typická pro jakostní víno bez chorob a vad

(vino di qualità tipico, distintivo, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella eapressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro jakostní víno, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(caratteristico, tipico del vino di qualità, armonico, senza difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

zemské víno (vino regionale/vino di paese):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): odpovídající označení (etichettatura adeguata)

vůně (aroma): výrazná, odpovídající pro víno z révy vinné uvedené vinařské oblasti, typická pro danou odrůdu, pokud je víno názvem odrůdy označeno bez chorob a vad

(espressivo, corrispondente alla tipicità della regione e dell’uva di origine, tipico della varietà utilizzata, senza difetti),

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, odpovídající pro víno z révy vinné, typická pro danou odrůdu, pokud je víno názvem odrůdy označeno. bez chorob a vad

(espressivo, corrispondente alla tipicità del vitigno quando etichettato come vino varietle, senza difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

Víno (vino senza idicazione geografica):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): odpovídající označení (etichettatura adeguata)

vůně (aroma): výrazná, odpovídající pro víno z révy vinné bez chorob a vad

(espressivo, corrispondente al vino, senza difetti)

chuť (gusto): výrazná, odpovídající pro víno z révy vinné uvedené vinařské oblasti.bez chorob a vad

(espressivo, corrispondente alle tipicità dell’origine e alle varietà utilizzate, senza difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína

(Requisiti sensoriali dei vini di qualità vini spumanti e frizzanti)

 

perlivé víno (vino frizzante):

perlivé (frizzante):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti (variazioni minme nell’espressività)

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti (è ammesso un minor grado di tipicità)

perlení (perlage): odpovídající perlivému vínu (perlage corrispondente alla tipologia)

 

jakostní perlivé (vino frizzante di qualità):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): odpovídající perlivému vínu (perlage corrispondente alla tipologia)

 

 

šumivé víno (vino spumante):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii, typická

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata, tipico)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti (è ammesso un minor grado di tipicità)

perlení (perlage): jemné dlouhotrvající (abbondante e di lunga durata)

 

jakostní šumivé víno (vino spumante di qualità)
aromatické jakostní šumivé víno
(vino spumante aromatico di qualità)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii, typická

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata, tipico)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): jemné dlouhotrvající (abbondante e di lunga durata)

 

jakostní šumivé víno sekt so (vino spumante di qualità Sekt) 
aromatické jakostní šumivé víno
sekt so (vino spumante aromatico di qualità Sekt)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii, typická

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata, tipico)

vůně (aroma): výrazná, odpovídající danému označení, dané oblasti a deklarované technologii bez chorob a vad

(espressivo, corrispondente alla tipicità dell’origine geografica e tecnologia utilizzata, senza difetti e malattie)

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, typická pro danou oblast bez chorob a vad

(intenso, tipico, armonico, dalle caratteristiche tipiche della zona geografica, senza difetti e malattie)

perlení (perlage): intenzivní, jemné dlouhotrvající (intenso, fine di lunga durata)

(

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost likérového vína

(requisiti sensoriali dei vini liquorosi di qualità)

 

likérové víno (vino liquoroso):

vzhled (aspetto): čirý (trasparente)

odchylky (scostamenti): slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene

(velo debolmente percettibile, visibile unicamente attraverso una fonte di luce, cristalli fini di tartaro)

barva (colore): odpovídající označení (adeguato all’etichettatura)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni leggermente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): menší odchylka ve výraznosti (minore espressività)

chuť (gusto): výrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pieno, armonico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): menší odchylky v typičnosti (minor espressività e tipicità)

 

jakostní likérové víno (vino liquoroso di qualità):

vzhled (aspetto): čirý (trasparente)

odchylky (scostamenti): slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene

(velo debolmente percettibile, visibile unicamente attraverso una fonte di luce, cristalli fini di tartaro)

barva (colore): odpovídající označení (adeguato all’etichettatura)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni leggermente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

chuť (gusto): výrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pieno, armonico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína

(requisiti sensoriali dei vini aromatizzati)

 

vzhled (aspetto): čirý (trasparente)

odchylky (scostamenti): dovoluje se slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene

(velo debolmente percettibile, visibile unicamente attraverso una fonte di luce, cristalli fini di tartaro)

barva (colore): odpovídající podle označení (adeguato all’etichettatura)

odchylky (scostamenti): jemné odstíny od barvy podle označení (sottili sfumature di colore)

vůně (aroma): výrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší výraznost od označení (minor carattere distintivo rispetto l’etichetta)

chuť (gusto): výrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pieno, armonico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): dovolují se menší odchylky v typičnosti (sono consentite piccole differenze nella tipicità)

 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína

(requisiti fisici – chimici per la qualità del vino)

 

Skutečný obsah alkoholu v % objemových

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

 

Bílé vino: (vino bianco)

Jakostní víno s přívlastkem (vino di qualità con predicato):

Kabinetní víno: 8,50% vol.;

Pozdní sběr: 8,50% vol.;

Výběr z hroznů: 8,50% vol.;

Výběr z bobulí: 8,50% vol.;
Výběr z cibéb: 8,50% vol.;
Ledové víno: 8,50% vol.;

Slámové víno: 8,50% vol.;

 

Jakostní víno: 8,50% vol.;

Zemské víno: 8,50% vol.;

Víno: 8,50% vol.;

Perlivé víno: 7,00% vol.;

 

Šumivé víno:

Šumivé víno: 8,50% vol.;

Jakostní šumivé víno: 9,00% vol.;

Aromatické jakostní šumivé víno: 10,00% vol.;

Aromatické jakostní šumivé víno sekt: 10,00% vol.;

Jakostní šumivé víno so, pěstitelský sekt: 10,00% vol.;

 

Likérové víno: 
Jakostní likérové víno: 15,00 – 22,00% vol.;

Aromatizované víno: 14,50 – 22,00% vol.;

 

Červené vino: (vino rosso)

Jakostní víno s přívlastkem (vino di qualità con predicato):

Kabinetní víno: 8,50% vol.;

Pozdní sběr: 8,50% vol.;

Výběr z hroznů: 8,50% vol.;

Výběr z bobulí: 8,50% vol.; 
Výběr z cibéb: 8,50% vol.; 
Ledové víno: 8,50% vol.;

Slámové víno: 8,50% vol.;

 

Jakostní víno: 8,50% vol.;

Zemské víno: 5,50% vol.;

Víno: 8,50% vol.;

Perlivé víno: 7,00% vol.;

 

Likérové víno: 
Jakostní likérové víno: 15,00 – 22,00% vol.;

Aromatizované víno: 14,50 – 22,00% vol.;

 

Pro růžové víno platí hodnoty předepsané pro bílé víno.

Mezní hodnoty pro hustotu, celkový suchý extrakt, bezcukerný extrakt, redukující cukry, popel, zásaditost popela, veškerý obsah kyselin, vázané kyseliny, pH a volný SO 2 nejsou stanoveny.

 

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.

Seznam odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno

 (elenco delle varietà di vite autorizzate per la produzione dei vini regionali/vini di paese)

 

1. Bílý Portugal

2. Blauburger

3. Bouvierův hrozen

4. Cabernet Blanc

5. Cabernet Cortis

6. Cabernet Jura

7. Damascenka

8. Jakubské

9. Johaniter

10. Kamenorůžák bílý

11. Mladen

12. Modrava

13. Modrý Janek

14. Muscaris

15. Petit Verdot

16. Prachttraube

17. Ranuše muškátová

18. Regent

19. Rulenka

20. Ryzlink buketový

21. Solaris

22. Sylvánské červené

23. Sylvánské modré (synonymum Blauer Silvaner)

24. Šedý Portugal

25. Tramín bílý (synonymum Heida)

26. Tramín žlutý (synonymum Gelber Traminer)

27. Veltlínské červenobílé

Poznámky pod čarou (note)

1 ) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin ao změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

1a ) Článek 120a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.

1c ) Příloha XVa část B odst. 7 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.

1d ) Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, Příloha IC bod 3.

2 ) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2a ) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

 

3 ) Čl. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999. 
Nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

senigallia

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.