SLOVACCHIA - SLOVENSKO › LEGGE DOP IGP 469

Zákon č. 469/2003 Z. z.

v znení č. 84/2007 Z. z.,

250/2007 Z. z.(nepriamo),

279/2007 Z. z.,

395/2009 Z. z.,

125/2016 Z. z.)

Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(legge sulle Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche)

Aktuálne znenie 01.07.2016

 

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

(parte prima – disposizioni generali)

 

§ 1

Predmet úpravy

(oggetto)

Tento zákon upravuje podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, podmienky ochrany tohto práva a postup získania tohto práva pre územie členských štátov Európskej únie.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(definizioni dei termini)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) označením pôvodu výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie

výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine; ustanovenie písmena c) tým nie je dotknuté,

b) zemepisným označením výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine; ustanovenie písmena d) tým nie je dotknuté,

c) označením pôvodu vína názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorého kvalita alebo vlastnosti sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými

a ľudskými faktormi, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera a hrozno, z ktorého sa vyrába, pochádza výlučne z tohto územia,

d) zemepisným označením vína názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorý má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto územiu, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera alebo z odrôd vzniknutých krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis a najmenej 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza z tohto územia,

e) výrobkom akákoľvek hnuteľná vec vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania, ktorá je určená spotrebiteľovi,

f) druhovým názvom výrobku všeobecný názov výrobku, ktorý sa stal bežným názvom tohto výrobku napriek tomu, že sa vzťahuje na určité miesto, oblasť alebo krajinu, kde bol tento výrobok pôvodne vyrobený alebo uvedený na trh,

g) držiteľom osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku alebo zápise zemepisného označenia výrobku ten, na koho je v registri označení pôvodu a zemepisných označení označenie pôvodu výrobku alebo zemepisné označenie výrobku zapísané,

h) užívateľom zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zapísaného zemepisného označenia výrobku osoba, ktorá zapísané označenie pôvodu výrobku alebo zapísané zemepisné označenie výrobku používa na výrobkoch, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 15 až 15b.

 

§ 3

Označenie pôvodu výrobku (ďalej len „označenie pôvodu“) a zemepisné označenie výrobku (ďalej len „zemepisné označenie“), ktoré spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona, sa zapisuje do registra označení pôvodu a zemepisných označení (ďalej len „register“), ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

 

§ 4

Výluky zo zápisu do registra

(esclusione dalla registrazione)

Ako označenie pôvodu alebo ako zemepisné označenie sa do registra nezapíše

a) označenie, ktorého doslovné znenie síce pravdivo označuje názov miesta, oblasti alebo krajiny (ďalej len „územie“), z ktorej výrobok pochádza, napriek tomu je však spôsobilé vyvolať vo verejnosti mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,

b) označenie, ktoré je druhovým názvom výrobku, aj keď výrobok pochádza z vymedzeného územia,

c) označenie zhodné s názvom odrody rastliny alebo plemena zvieraťa, ktoré by v dôsledku zápisu mohlo vo verejnosti vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,

d) označenie, ktorého zápisom by mohlo dôjsť k zámene s už zapísaným označením pôvodu, zemepisným označením,

ochrannou známkou alebo všeobecne známou známkou.

 

DRUHÁ ČASŤ

OZNAČENIA PÔVODU

(parte seconda denominazione di origine)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu

(diritti ed obblighi conferiti dalla registrazione)

 

§ 6

(1) Zapísané označenie pôvodu je oprávnený používať držiteľ osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku (ďalej len „držiteľ osvedčenia o zápise“) a užívateľ zapísaného označenia pôvodu výrobku (ďalej len „užívateľ).

(2) Držiteľ osvedčenia o zápise alebo užívateľ môže na výrobku uviesť, že ide o zapísané označenie pôvodu.

(3) Na zapísané označenie pôvodu nemôže byť licenčnou zmluvou poskytnutý súhlas na jeho používanie.

(4) K zapísanému označeniu pôvodu nemôže byť zriadené záložné právo.

(5) Zapísané označenie pôvodu nemôže byť predmetom prevodu.

 

§ 7

(1) Zapísané označenie pôvodu je chránené proti akémukoľvek

a) priamemu alebo nepriamemu obchodnému používaniu na výrobkoch, na ktoré sa toto označenie nevzťahuje, ak sú tieto výrobky rovnaké alebo podobné s výrobkom, ktorý je zapísaný pod týmto označením pôvodu, alebo ak takéto použitie ťaží z dobrej povesti zapísaného označenia pôvodu,

b) zneužívaniu, napodobňovaniu alebo vyvolávaniu mylnej domnienky o pôvode výrobku, aj keď je uvedený jeho skutočný pôvod alebo aj keď je zapísané označenie pôvodu uvedené v preklade alebo sprevádzané výrazom ako napríklad "druh", “typ", “štýl", “vyrobený na spôsob", “imitácia", “podobný" alebo iným podobným výrazom,

c) inému klamlivému alebo zavádzajúcemu údaju o pôvode, povahe alebo podstatných vlastnostiach výrobku na jeho

vnútornom alebo vonkajšom obale, reklamných materiáloch alebo dokumentoch týkajúcich sa daného výrobku a použitiu prepravných obalov spôsobilých vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku,

d) inému konaniu, ktoré by mohlo vyvolať vo verejnosti mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku.

 

(2) Zapísané označenie pôvodu sa nemôže považovať za druhový názov výrobku.

Ak je súčasťou samotného zapísaného označenia pôvodu aj všeobecný názov výrobku, ktorý je jeho druhovým názvom, použitie tohto názvu nie je porušením odseku 1 písm. a) alebo písm. b).

 

§ 8

(1) Právo na ochranu zapísaného označenia pôvodu vzniká dňom jeho zápisu do registra.

 

(2) Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená.

 

§ 9

Porušovanie práv

(infrazioni)

(1) Každý sa môže domáhať, aby bolo zakázané používať zapísané označenie pôvodu na rovnaké alebo podobné výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky na jeho používanie, a aby takéto výrobky boli stiahnuté z trhu.

 

(2) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže držiteľ

osvedčenia o zápise domáhať, aby neoprávnený zásah či ohrozovanie jeho práva bolo zakázané a aby následky neoprávneného zásahu boli odstránené. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Ak bola zásahom do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.1a)

 

§ 9a

Právo na informácie

(diritto all’informazione)

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže držiteľ osvedčenia o zápise žiadať, aby mu ten, kto uvádza alebo chce uviesť na trh rovnaký alebo podobný výrobok, poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.

 

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.

 

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

a) má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,

b) využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii

výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.

 

Prejednávanie sporov

(misure d’intervento)

§ 10

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd nariadil, že výrobky, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, budú

a) stiahnuté z trhu,

b) definitívne odstránené z trhu,

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

d) zničené vhodným spôsobom; súd zničenie nenariadi, ak výrobky, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, nie sú vo vlastníctve osoby, proti ktorej návrh smeruje.

 

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

(4) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 9a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.

 

§ 11

(1) Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd pri ochrane práv podľa tohto zákona uložil neodkladným opatrením² obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak mu akékoľvek oneskorenie môže spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

 

(2) Rozhodnutím o neodkladnom opatrení môže byť navrhovateľovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške do úschovy na súde alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením uloženej povinnosti.

Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť odporcovi, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku nesmie byť podstatnou prekážkou uplatnenia práva.

 

(3) Odporca môže navrhnúť, aby súd rozhodol o vydaní peňažnej záruky ako náhrady majetkovej alebo nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním neodkladného opatrenia nariadeného bez primeraného dôvodu.

 

(4) Súd peňažnú záruku vydá, ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady, zadosťučinenia na súde alebo k dohode účastníkov o použití peňažnej záruky.

 

TRETIA ČASŤ

ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

(terza parte indicazioni geografiche)

§ 12

Zemepisné označenie

(indicazioni geografiche)

Pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu, prejednávanie sporov a konanie pred úradom sa obdobne použijú ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE PRED ÚRADOM

(quarta parte procedimenti d’ufficio)

 

§ 13

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.³

 

(2) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách na rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.³

 

Prihláška označenia pôvodu

(domanda per la denominazione di origine)

 

§ 14

(1) Prihlášku označenia pôvodu (ďalej len „prihláška“) môže podať združenie výrobcov alebo spracovateľov s právnou

subjektivitou4) pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území (ďalej len „prihlasovateľ“). Prihlasovateľom môže byť aj osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území.

 

(2) Za člena združenia podľa odseku 1 má právo byť prijatá každá osoba, ktorá vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území výrobok s kvalitou alebo vlastnosťami zodpovedajúcimi podmienkam ustanoveným pre už zapísané označenie pôvodu a spĺňa podmienky členstva v združení, ktoré nesmú byť diskriminačné, ani v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Združenie je povinné vydať členom na základe žiadosti osvedčenie o členstve.

 

(3) Prihláška musí obsahovať

a) žiadosť o zápis označenia pôvodu do registra,

b) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

c) vymedzenie výrobku alebo špecifikáciu výrobku,

d) priezvisko, meno a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený5) (§ 37 ods. 2),

e) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

(4) Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum doručenia prihlášky a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.

 

§ 15

(1) Vymedzenie výrobku musí obsahovať

a) názov výrobku vrátane znenia označenia pôvodu,

b) zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku,

c) doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia,

d) opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím,

e) opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získania.

 

(2) Prihlasovateľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo a má označenie pôvodu chránené podľa práva platného v krajine pôvodu výrobku, môže nahradiť údaje podľa odseku 1 písm. c) osvedčením o ochrane označenia pôvodu podľa práva platného v tejto krajine.

 

§ 15a

Špecifikácia liehoviny musí obsahovať

(il disciplinare delle bevande spiritose deve contenere)

a) názov a kategóriu liehoviny,

b) opis liehoviny vrátane jej základných fyzikálnych, chemických vlastností alebo zmyslami vnímateľných vlastností, ako aj špecifických vlastností liehoviny v porovnaní s príslušnou kategóriou,

c) zemepisné vymedzenie príslušného územia,

d) opis spôsobu získania liehoviny, a ak je to vhodné, originálnych a nemenných miestnych metód jej získania a

e) v prípade liehoviny s označením pôvodu údaje potvrdzujúce, že kvalita alebo vlastnosti liehoviny sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi, a v prípade liehoviny so zemepisným označením údaje potvrdzujúce spojenie so zemepisným prostredím.

 

§ 15b

Špecifikácia vína musí obsahovať

(il disciplinare dei vini deve contenere)

a) názov vína,

b) opis vína,

1. pre víno s označením pôvodu jeho hlavné analytické a zmyslami vnímateľné vlastnosti,

2. pre víno so zemepisným označením jeho hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich zmyslami vnímateľných vlastností,

c) osobitné postupy, ak sú použité pri výrobe vína, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby vína,

d) zemepisné vymedzenie príslušného územia,

e) maximálne hektárové výnosy,

f) označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába, a

g) v prípade vína s označením pôvodu údaje potvrdzujúce, že kvalita alebo vlastnosti vína sú výlučne alebo podstatne

ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi, a v prípade vína so zemepisným označením údaje potvrdzujúce, že víno má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému prostrediu.

 

§ 17

Konanie o prihláške

(modalità di applicazione)

(1) Úrad preskúma, či

a) označenie pôvodu uvedené v prihláške spĺňa podmienky zápisu do registra,

b) prihláška obsahuje náležitosti podľa § 14 až 15b,

c) je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom5) (§ 37 ods. 2).

 

(2) Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 1 požiada Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním poverenú odborne spôsobilú osobu o vyjadrenie, či špecifikácia podľa § 15a spĺňa ustanovené náležitosti.

 

(3) Úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 1 písm. b) a c) odstránil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace. Ak prihlasovateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na tento následok musí byť prihlasovateľ vo výzve upozornený.

 

(4) Úrad prihlášku zamietne, ak je označenie pôvodu vylúčené zo zápisu podľa § 4 alebo nespĺňa podmienky zápisu do registra.

Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

 

(5) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil doklad príslušného kontrolného orgánu,5a) že výrobok spĺňa náležitosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d). Na predloženie takého dôkazu určí úrad primeranú lehotu a upozorní ho, že ak nebude taký doklad predložený, úrad prihlášku zamietne.

 

§ 18

Zápis označenia pôvodu

(iscrizione di una denominazione di origine)

Úrad zapíše označenie pôvodu do registra, ak spĺňa podmienky zápisu do registra a prihláška obsahuje náležitosti podľa tohto zákona.

Úrad vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise označenia pôvodu do registra a zápis oznámi vo Vestníku Úradu

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník").

 

§ 19

Zápis zmien vymedzenia výrobku a zmien špecifikácie výrobku

(modifica del disciplinare di produzione)

Prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise môže podať žiadosť o zmenu vymedzenia výrobku, zmenu špecifikácie liehoviny alebo zmenu špecifikácie vína, najmä pri zohľadnení vývoja v oblasti vedecko-technických poznatkov alebo z dôvodu nového zemepisného vymedzenia územia. Na konanie o žiadosti o zmenu vymedzenia výrobku, zmenu špecifikácie liehoviny alebo zmenu špecifikácie vína sa primerane použijú ustanovenia § 14 až 18.

 

§ 20

(1) Každý môže požiadať príslušné kontrolné orgány5a) o vydanie dokladu alebo iného dokumentu dôležitého na uplatnenie alebo obranu jeho práva.

 

(2) Výsledky kontroly alebo posúdenia, ktorú vykonal zahraničný orgán, úrad v konaní zohľadní na základe medzinárodnej zmluvy alebo na základe vzájomnosti.

 

Zrušenie zápisu označenia pôvodu

(annullamento di una denominazione di origine)

§ 21

(1) Úrad zruší zápis označenia pôvodu, ak na základe návrhu dotknutej osoby (ďalej len „navrhovateľ”), kontrolného orgánu, alebo z vlastného podnetu zistí, že

a) označenie pôvodu bolo zapísané do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis,

b) podmienky dané príslušným zemepisným prostredím určené na zápis označenia pôvodu do registra zanikli,

c) výrobok, pre ktorý je označenie pôvodu zapísané, nespĺňa požiadavky určené vymedzením podľa § 15 alebo špecifikáciou podľa § 15a alebo § 15b a tieto požiadavky neboli splnené ani dodatočne v lehote určenej úradom.

 

(2) Zápis označenia pôvodu podľa odseku 1 písm. c) sa nezruší, ak sa na trhu nachádza výrobok, ktorý spĺňa požiadavky určené vymedzením podľa § 15 alebo špecifikáciou podľa § 15a alebo § 15b, alebo ak sa taký výrobok na trhu nenachádza, ale prírodné podmienky nezanikli.

 

§ 22

(1) Pri zrušení zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1 písm. a) platí, že k zápisu označenia pôvodu do registra nedošlo.

 

(2) Pri zrušení zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1 písm. b) a c) sa zápis označenia pôvodu zrušuje ku dňu podania návrhu na zrušenie zápisu označenia pôvodu.

 

(3) Rozhodnutie o zrušení zápisu označenia pôvodu úrad zapíše do registra a oznámi vo vestníku.

 

§ 23

(1) Ak návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu (ďalej len “návrh na zrušenie") dostatočne nepreukazuje dôvody na zrušenie zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1, úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh doplnil, prípadne zistené chyby v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ v určenej lehote návrh nedoplní alebo zistené chyby neodstráni, úrad konanie o návrhu na zrušenie zastaví.

 

(2) Úrad doručí návrh na zrušenie držiteľovi osvedčenia o zápise a zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v určenej lehote vyjadril.

 

(3) Úrad rozhodne na základe obsahu spisu, ak sa držiteľ osvedčenia o zápise nevyjadrí v lehote určenej vo výzve.

 

(4) Ak držiteľ osvedčenia o zápise nie je zastúpený oprávneným zástupcom a nevyhovie výzve na predloženie plnomocenstva v určenej lehote, platí, že sa o návrhu na zrušenie nevyjadril.

 

(5) Úrad môže nariadiť ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci. Úrad určí dátum ústneho pojednávania a zároveň doručí navrhovateľovi vyjadrenie držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie.

 

(6) Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.

 

(7) Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie nie je prípustné a úrad naň v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

 

 

§ 24

Pokračovanie v konaní

(prosecuzione del provvedimento)

(1) Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu predĺžiť.

 

(2) Účastník konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon, a to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.

 

(3) Úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania lehoty na vyjadrenie sa držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie podľa § 23 ods. 1, lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k námietkam podľa § 33 ods. 3 a podľa § 36c ods. 3.

 

(4) Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.

 

(5) Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.

 

(6) Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti vyhovel.

 

§ 25

Uvedenie do predošlého stavu

(ripristino della condizione precedente)

(1) Účastník konania, ktorý bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.

 

(2) Účastník konania je povinný odôvodniť žiadosť podľa odseku 1 a uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu. Na tvrdenia predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.

 

(3) Úrad môže žiadateľa pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 vyzvať, aby svoje tvrdenia preukázal iným spôsobom.

 

(4) Úrad nevyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania lehôt na

a) vykonanie úkonov podľa odseku 1,

b) vykonanie úkonov podľa § 24 ods. 2 alebo ods. 3,

c) podanie rozkladu podľa § 27 ods. 1,

d) podanie námietok podľa § 33 ods. 1, § 34 ods. 2 a § 36c ods. 1.

 

(5) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.

 

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.

 

(7) Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 zostávajú zachované.

 

§ 26

Podklady na rozhodnutie

(motivi della decisione)

(1) Účastník konania je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

 

(2) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

 

§ 27

Opravné prostriedky

(ricoro)

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

 

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí

a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,

b) ak ide o spoločné práva alebo povinnosti týkajúce sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

 

(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu.

 

§ 28

Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov

(ispezione e comunicazione)

(1) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy.

 

(2) Po zápise označenia pôvodu do registra alebo po zverejnení žiadosti podľa § 32 ods. 6 alebo § 36b ods. 5 úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky, zapísaného označenia pôvodu alebo žiadosti (§ 32 ods. 1, § 36b ods. 1).

 

(3) Právo na nazeranie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s ich odoslaním.

 

(4) Z práva na nazeranie do spisu sú vylúčené

a) časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania,

b) na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo držiteľa osvedčenia o zápise časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a

c) zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk.

 

§ 29

Register a vestník

(registro)

(1) Do registra sa zapisuje

a) číslo prihlášky,

b) dátum podania prihlášky,

c) číslo zápisu označenia pôvodu,

d) dátum zápisu označenia pôvodu,

e) znenie označenia pôvodu,

f) názov výrobku, na ktorý sa označenie pôvodu vzťahuje,

g) priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,

h) priezvisko, meno a adresa miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa alebo oprávnenej osoby,

i) vymedzenie výrobku alebo špecifikácia výrobku,

j) zrušenie zápisu označenia pôvodu a

k) ďalšie rozhodujúce údaje.

 

(2) Na základe žiadosti po overení predložených údajov úrad zapíše do registra zmeny, ku ktorým došlo po zápise označenia pôvodu do registra.

 

(3) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.

 

(4) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu vyznačí v registri.

 

(5) Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 4 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.3)

 

(6) Každý má právo na nahliadnutie do registra.

 

(7) Na základe žiadosti vydá úrad výpis z registra. Výpis z registra obsahuje údaje platné ku dňu jeho vyhotovenia.

 

(8) Úrad vydáva vestník, v ktorom oznamuje zápis označenia pôvodu do registra, jeho zrušenie a ďalšie rozhodujúce údaje týkajúce sa označenia pôvodu.

 

PIATA ČASŤ

MEDZINÁRODNÁ OCHRANA

(parte quinta, protezione internazionale)

 

Medzinárodný zápis označenia pôvodu

(registrazione internazionale di una denominazione di origine)

§ 30

(1) Osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu požiadať prostredníctvom úradu o

medzinárodný zápis označenia pôvodu podľa medzinárodného dohovoru.6)

 

(2) Žiadateľ o medzinárodný zápis označenia pôvodu je povinný za úkony podľa odseku 1 zaplatiť poplatky ustanovené podľa medzinárodného dohovoru.6) Výšku poplatkov ustanovených týmto dohovorom oznámi úrad vo vestníku.

 

§ 31

(1) Medzinárodný zápis označenia pôvodu má tie isté účinky ako zápis označenia pôvodu do registra úradom.

 

(2) Medzinárodne zapísané označenie pôvodu, ktorému je odmietnutá ochrana v Slovenskej republike, sa posudzuje tak, akoby v Slovenskej republike nebolo zapísané.

Ochrana označenia pôvodu a zemepisného označenia poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín podľa práva Európskeho spoločenstva

 

§ 32

(1) Osoby podľa osobitného predpisu6a) môžu prostredníctvom úradu podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo

zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa osobitného predpisu7) (ďalej len „žiadosť o

ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny“), ktoré sú vyrobené, spracované alebo pripravené v Slovenskej republike.

 

(2) Žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny sa podáva na úrade v troch vyhotoveniach.

 

(3) Úrad preskúma, či je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny odôvodnená, spĺňa ustanovené

náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk.7a)

 

(4) Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 3 požiada ministerstvo alebo ním poverenú odborne spôsobilú osobu7b) o vyjadrenie, či špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny spĺňa ustanovené náležitosti.7c)

 

(5) Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.

 

(6) Ak je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk,7a) úrad jej podstatné náležitosti zverejní vo vestníku.

 

§ 33

(1) Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny vo vestníku môže

každý, kto preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „namietateľ“), podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti tejto žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom7) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou.8)

 

(2) Ak úrad zistí, že námietky neboli podané namietateľom, včas, nie sú riadne odôvodnené alebo v nich neboli označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom7) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou,8) úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí žiadateľovi a namietateľovi.

 

(3) Úrad námietky, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, zašle žiadateľovi; zároveň vyzve žiadateľa a namietateľa,

aby rozpor odstránili zmierom v lehote dvoch mesiacov. Ak rozpor nebol odstránený, žiadateľ a namietateľ zašlú úradu svoje

vyjadrenia v lehote jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty na ukončenie konania zmierom.

 

(4) Ak sa nepodarí zmierovacím konaním odstrániť rozpor medzi žiadateľom a namietateľom podľa odseku 3, rozhodne o

námietkach úrad. Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštnosti zemepisného prostredia,7c) úrad

požiada pred rozhodnutím o námietkach ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky oprávnené.

 

(5) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,7) žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny zamietne; v opačnom prípade zamietne námietky.

 

§ 33a

(1) Ak je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny odôvodnená a spĺňa ustanovené náležitosti a

označenie nie je súčasťou výluk7a) a nebola zamietnutá podľa § 33 ods. 5, úrad vydá rozhodnutie, ktorým sa žiadosti vyhovuje.

 

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 úrad doručí žiadateľovi a vo vestníku oznámi vydanie rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, a elektronický prístup k špecifikácii.

(3) Po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, úrad zašle Európskej komisii ustanovené náležitosti podľa osobitného

predpisu7) na ďalšie konanie a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.

 

§ 33b

Prechodná ochrana a doba na prispôsobenie

(protezione transitoria della denominazione)

(1) Rozhodnutím, ktorým sa žiadosti o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny vyhovuje, vzniká prechodná

ochrana označenia a dvojročná doba na prispôsobenie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.8a)

 

(2) Prechodná ochrana zaniká odo dňa vydania rozhodnutia o zápise do registra alebo odo dňa zamietnutia žiadosti o ochranu

pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny.

 

Námietky proti žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského štátu do registra

Európskej komisie

(obiezioni alla domanda di registrazione di una denominazione di origine o indicazione geografica di un altro stato membro presso la Commissione Europea)

 

§ 34

(1) Namietateľ môže na úrade, alebo úrad z vlastného podnetu podať riadne odôvodnené námietky proti zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny iného členského štátu do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vedeného Európskou komisiou alebo námietky proti zmene špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny k označeniu pôvodu alebo k zemepisnému označeniu iného členského štátu (ďalej len „námietky”).

 

(2) Námietky sa podávajú najneskôr v lehote piatich mesiacov odo dňa, keď Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnila podstatné náležitosti žiadosti o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny alebo zmenu špecifikácie

poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

 

(3) Námietky sa podávajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

 

(4) Odôvodnené námietky postúpi úrad Európskej komisii na ďalšie konanie v lehote ustanovenej osobitným predpisom.8b)

 

(5) Úrad odmietne postúpiť námietky Európskej komisii, ak neboli podané namietateľom, ak nie sú riadne odôvodnené a ak sú

podané po lehote ustanovenej v odseku 2; o tejto skutočnosti musí byť osoba, ktorá námietky podala, informovaná.

 

§ 35

(1) Ak Európska komisia vyzve dotknuté strany na uzatvorenie dohody o námietkach, je za Slovenskú republiku príslušný na toto prerokovanie úrad.

(2) Ak dôjde k dohode do šiestich mesiacov, úrad zašle dohodu Európskej komisii spolu s dokladmi preukazujúcimi uzatvorenie dohody vrátane stanoviska žiadateľa a namietateľa. Ak k dohode nedôjde, úrad oznámi Európskej komisii negatívne stanovisko.

 

§ 36

Zmena a doplnenie špecifikácie

(modifica dei disciplinari)

(1) Ak dôjde k zmene a doplneniu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na konanie sa primerane použijú ustanovenia § 32 až 35.

 

(2) Ak sa zmena a doplnenie špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu alebo ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánom verejnej moci, úrad posúdi zmenu a doplnenie a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, elektronický prístup k špecifikácii poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a písomne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.

 

§ 36a

Zrušenie zápisu

(cancellazione)

Osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem, môže na úrade podať žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo

zemepisného označenia v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou z dôvodu, že poľnohospodársky výrobok alebo potravina už nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred úradom sa primerane použijú ustanovenia § 33 a 33a.

 

Ochrana označenia pôvodu a zemepisného označenia vín podľa práva Európskeho spoločenstva

(la denominazione di origine e l’indicazione geografica secondo il diritto europeo)

 

§ 36b

(1) Osoby podľa osobitného predpisu8c) môžu prostredníctvom úradu podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo

zemepisného označenia pre vína podľa osobitného predpisu8d) (ďalej len „žiadosť o ochranu pre vína“), ktoré sú vyrobené v Slovenskej republike.

 

(2) Žiadosť o ochranu pre vína sa podáva na úrade v troch vyhotoveniach.

 

(3) Úrad preskúma, či žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.8d)

 

(4) Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.

 

(5) Ak žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,8d) úrad jej podstatné náležitosti zverejní vo vestníku.

 

§ 36c

(1) Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti o ochranu pre vína vo vestníku môže namietateľ podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti tejto žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom8d) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou.8e)

 

(2) Ak úrad zistí, že námietky neboli podané namietateľom, včas, nie sú riadne odôvodnené alebo v nich neboli označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom8d) na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou,8e) úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí žiadateľovi a namietateľovi.

 

(3) Úrad námietky, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, zašle žiadateľovi; zároveň vyzve žiadateľa a namietateľa, aby rozpor odstránili zmierom v lehote dvoch mesiacov. Ak rozpor nebol odstránený, žiadateľ a namietateľ zašlú úradu svoje vyjadrenia v lehote jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty na ukončenie konania zmierom.

 

(4) Ak sa nepodarí zmierovacím konaním odstrániť rozpor medzi žiadateľom a namietateľom podľa odseku 3, rozhodne o námietkach úrad. Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštnosti zemepisného prostredia,8f) úrad požiada pred rozhodnutím o námietkach ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky oprávnené.

 

(5) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,8d) žiadosť o ochranu pre vína zamietne; v opačnom prípade zamietne námietky.

 

§ 36d

(1) Ak žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu8d) a nebola zamietnutá podľa § 36c ods. 5, úrad zverejní jednotný dokument a špecifikáciu vína a zabezpečí k nim elektronický prístup.

 

(2) Po zverejnení údajov podľa odseku 1 úrad zašle Európskej komisii žiadosť o ochranu pre vína, ktorá obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,8g) na ďalšie konanie a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.

 

§ 36e

Zmena špecifikácie vína

(modifica del disciplinare di produzione)

(1) Ak dôjde k zmene špecifikácie vína, na konanie sa primerane použijú ustanovenia § 36b až 36d.

 

(2) Ak sa zmena špecifikácie vína netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu, úrad posúdi zmenu a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie vína, elektronický prístup k špecifikácii vína a písomne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii.

 

§ 36f

Zrušenie zápisu

(cancellazione)

Osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem, môže na úrade podať žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo

zemepisného označenia v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Európskou komisiou z dôvodu, ak víno už nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou vína. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred úradom sa primerane použijú ustanovenia § 36c a 36d.

 

Ochrana zemepisných označení liehovín podľa práva Európskeho spoločenstva

(protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del diritto della Comunità Europea)

 

§ 36g

(1) Ochranu zemepisných označení liehovín upravuje osobitný predpis.8h)

(2) Úkony podľa osobitného predpisu8i) vykonáva úrad.

 

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

(parte sesta, disposizioni transitorie comuni e abrogazioni)

 

§ 37

Spoločné ustanovenia

(disposizioni comuni)

(1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území členského štátu medzinárodného dohovoru9) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,10) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo oprávnené osoby; ak štát, v ktorom majú osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, práva a povinnosti podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky vzájomnosti.

 

(2) Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní o označeniach pôvodu alebo zemepisných označeniach pred úradom zastúpené oprávneným zástupcom.5)

 

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú občania členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a sú usadení na území Slovenskej republiky alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a sú usadené na území Slovenskej republiky alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky.

Taký účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

Ak účastník konania neoznámi úradu adresu na doručovanie, budú úradné správy týkajúce sa konania ukladané na úrade, pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa uloženia. Na túto skutočnosť musí byť účastník upozornený.

 

(4) Podanie na úrad možno urobiť iba v štátnom jazyku Slovenskej republiky.11)

 

§ 38

Prechodné ustanovenia

(disposizioni transitorie)

(1) Konania o prihláškach označení pôvodu výrobkov, ktoré neboli právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa skončia podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v ním určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami, ktoré kladie tento zákon na prihlášku označenia pôvodu.

 

(2) Vzťahy z označení pôvodu výrobkov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.

 

(3) Na označenie pôvodu, ktorým bola pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona priznaná ochrana označení pôvodu podľa doterajších predpisov, sa vzťahuje ochrana označení pôvodu podľa tohto zákona, ak jeho zapísaný užívateľ alebo zapísaní užívatelia splnia podmienky zápisu podľa tohto zákona do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po márnom uplynutí tejto lehoty úrad takéto označenie pôvodu vymaže z registra.

 

(4) Na označenie pôvodu a zemepisné označenie vína a na označenie pôvodu a zemepisné označenie liehoviny, ktorým bola pred 1. novembrom 2009 priznaná ochrana označení pôvodu a zemepisných označení podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009, sa vzťahuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení podľa prvej až štvrtej časti tohto zákona, ak držiteľ osvedčenia o jeho zápise splní podmienky zápisu podľa tohto zákona do 1. novembra 2013. Po márnom uplynutí tejto lehoty takéto označenie pôvodu a zemepisné označenie stráca účinky.

 

§ 38a

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.

 

§ 39

Zrušovacie ustanovenie

(abrogazioni)

Zrušujú sa:

1. Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.

2. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 160/1973 Zb. o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov.

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení

a dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov položky 233 až 235 znejú:

“Položka 233

a) Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 2 000 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. zápis zmeny špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, alebo vymedzenia výrobku 500 Sk

2. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu alebo zemepisných označení 200 Sk

123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č.

232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001

Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z.,

zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení

a dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov položky 233 až 235 znejú:

“Položka 233

a) Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 2 000 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. zápis zmeny špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, alebo vymedzenia

výrobku 500 Sk

2. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu alebo zemepisných označení 200 Sk

Položka 234

Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 2 000 Sk

Položka 235

Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku 1 000 Sk.".

 

Účinnosť

(efficacia)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 okrem § 32 až 36, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

 

 

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

 

VISIT "CONTATTI" and "GALLERIE" 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI