DANIMARCA - DANMARK › DANIMARCA BOB

DONS B.O.B.

VIGNETO DONS

VIGNETI DONS

DONS

B.O.B.

Beskyttet Oprindelses Betegnelse

for en mousserende kvalitetsvin

(fonte Fødevarestyrelsen.dk)

 

a) Betegnelse for vinen

 

DONS

 

b) Vinens dokumenterede analytiske og organoleptiske kendetegn

 

Mousserende vine gennem et decennium fra Dons, region Syddanmark, der er udvalgt efter det kriterium, at de har modtaget medaljer, er analyseret kemisk, og er fundet at ligge indenfor et smalt spektrum af parametre.

Sarligt syrespejlet karakteriserer disse vine, som alle stammer fra et mindre og klart defineret oprindelsesomrade.

De analytiske parametre ligner dem, der findes i klassiske franske champagner, men adskiller sig ved hojere indhold af

malkesyre - som stammer fra et hojt indhold af ablesyre, der dannes under de nordlige dyrkningsforhold og som under vinfremstillingsprocessen konverteres til malkesyre.

Denne sarlige syreprofil forklarer den ”nordiske vinstils” karakteristika.

DONS mousserende kvalitetsvin er organoleptisk karakteriseret ved en sarlig ”lys” syreprofil.

De mousserende vine er lette og elegante, domineret af sprode syrer fra oprindeligt hojt ablesyreindhold konverteret til malkesyre.

I nasen er der prag af citrus/lime/hyld og en karakteristisk ristethed, med en god smagslangde, der ender syrefast.

 

c) Ønologisk fremgangsmåde, samt restriktioner for fremstilling af DONS Fremstillet ved

 

Fremstillet ved folgende specifikation:

Alle druer skal stamme fra omradet.

Hosten foretages med handplukning for fuld fysiologisk modenhed for bevarelse af hojt syreindhold, sarligt ablesyre. Drueklaser handsorteres efter vejledning.

Al presning foregar ved nansom presning af de hele drueklaser ved et maksimalt pres pa 1,6 bar.

Al produktion skal udfores i omradet.

Garing: Cuveen skal efter forstegaringen have et totalt alkoholindhold pa min 9,00% vol.

Cuveen skal gennemga malolaktisk garing for anden garing for omdannelse af ablesyre til malkesyre.

Det fremstillede produkt er gjort mousserende ved anden alkoholisk garing pa flaske.

Fremstillingsprocessens varighed, herunder lagringen, beregnet fra det tidspunkt, hvor cuveen er hensat til garing med henblik pa at gore den mousserende, er mindst ni maneder.

Garingen med henblik for at gore cuveen mousserende og cuveens lagring pa barmen i flasken har varet i mindst 180 dage.

Det fremstillede produkt er skilt fra barmen efter flaskegaring ved degorgering.

Degorgering og tilsatning af ekspeditionslikor foretages handvarksmassigt af sarligt tranede medarbejdere efter vinomradets traditionelle metoder.

 

Analytiske krav:

 

Acceptkriterier for DONS:

Alkohol (% vol. etanol): ≥ 10,00% vol.;

Totalt syreindhold: >4,50 g/l TA;

Indhold af flygtige syrer: < 1g/l som eddikesyre;

Indhold af ablesyre: <0,3 g/l;

Totalt svovldioxidindhold*: < 150 mg/l som SO;

Kuldioxidindholdet: > 4 bar overtryk ved 20° C;

 

* Grænserne for svovldioxidindhold kan være højere i år, hvor vejrforholdene har gjort det påkrævet, inden for de

grænser, der er fastsat i bilag I B, stk. A.4 og bilag I, C.2 til Reg. 606/2009

 

Analysemetoderne er valideret.

 

d) Afgrænsning af det geografiske område

 

Afgranset omrade:

Landsbyen Dons ved Kolding, Danmark,

narmere bestemt tunneldalens smeltevandsgrus- og smeltevandssands-aflejringer indenfor Ejerlav Dons By, Almind. Ejerlav Dons By har varet entydigt afgranset ved pracise matrikelkort siden 1821 og har et areal pa 853 Ha.

Omradet er vist i bilag 1, figur 1, 2 og 3. Sedimentkortet bilag 1, figur 3 afgranser yderligere omradet, saledes at kun de ca. 500 Ha, som tilhorer selve tunneldalen med aflejringer af smeltevandsgrus og –sand, (men ikke moranelerarealerne i den ostlige tunneldals sletteomrade, der er markeret ved brun signatur pa kortet) er inkluderet i omradet.

Bilag 1: Oversigt, Ejerlav Dons By, jordbund, nuvarende vingardsjorde.

 

Vinmarkerne er beliggende ved landsbyen Dons i en hojde af 25 – 60 m over havets overflade i en kystnar afstand fra Kolding Fjord pa ca. 7 km (se bilag 1).

Omradet er en istidsformet tunneldal, med soer (Skarso og Norreso) dannet som dodishul med kuperede skranter og de ovre dele som naringsfattig hede pa sandaflejringer.

Jorden i det afgransede omrade, som indgar i ansogningen, er praget af sedimentsand og grus med stor afstand til grundvandslagene. Jorden er naringsfattig.

En boring udfort i januar 2000 midt i omradet viser et tyndt muldlag (20 cm) efterfulgt af et sandlag til en dybde af 15,6 m efterfulgt af et lerlag.

Der er fra 1998 anlagt 5,2 Ha vinmarker pa arealet, bestaende af to vinmarker: 1 mark horisontalt beliggende, men med fuldt la fra alle sider samt 1 vinmark sydvendt direkte ned mod Skarso.

 

e) Maksimale udbytter pr. hektar

 

Der ma maksimalt hostes 5 ton druer pr hektar til produktet.

Der ma maximalt fremstilles 30 hl per hektar af det fardige produkt.

 

f) Anvendte druesorter

 

Tilhorende Vitis Vinifera:

Gronne:

Madeleine Angevine, Orion, Solaris, Zalas Perle.

Bla:

Cabernet Cortis, Pinot Noir, Regent, Rondo.

 

g) Geografisk miljø og menneskelige faktorer

 

Geografisk miljo

De naringsfattige jorder er et afgranset omrade bestemt af istidsaflejringer.

De syd- og vestvendte skraninger sikrer at jorden bliver opvarmet hurtigere og tidligere end de tungere moranelerjorde, som er udpraget i det omkringliggende landskab.

Omradets sandaflejrede jorde er kendt for kartoffelavl, juletras-dyrkning, skovdrift og grusgravning.

Den naringsfattige jord giver mindre udbytte, en mere koncentreret most og dermed en mere ekstraktrig vin.

 

Menneskelige faktorer

Landsbyen Dons er beliggende 8 km nord for Kolding, og Ejerlavet har et samlet areal af 853 Ha.

Oprindelig 1000 ar for Kristus antages Kolding fjord at have naet ind i Dons-dalen.

Landsbyen er navnt i skriftlige kilder siden 1638.

Landsbyfallesskabet er starkt og opbygget med centrum omkring et af Danmarks forste forsamlingshuse – Dons Forsamlingshus fra 1882.

Vingarden Skarsogaard, med dens nuvarende jordtillaggende af 42 Ha omkring Skarso, har varet etableret siden 18567.

Det har fra Skarsogaard’s forste ordinare host i 2001 primart varet Donsingboerne, som er blevet oplart og ved handplukning hoster og sorterer Skarsogaard’s druer, som anvendes til vinfremstillingen.

Danmark blev vinproducerende land fra 1. august 2000, og 2001 blev den forste danske vinargang. Skarsogaard var den forste vingard, der blev registreret og har hvert ar siden argang 2001 produceret mousserende vin.

 

Omdomme

Alle vintyper er siden 2001 produceret i Dons hvert ar, og vingarden har hvert ar opnaet pramieringer for dens vine ved godkendte konkurrencer.

Mest kendt og bedst pramieret er imidlertid den mousserende vin som siden 2001 er produceret pa samme made og solgt under navnet ”DON’s”.

I klassen ”Mousserende Vin” er DON’s 10 ar i trak vurderet af den godkendte danske vinkonkurrence som argangens bedste mousserende vin.

Der har indtil videre kun varet fa andre producenter af mousserende vin i Danmark.

Forst i 2008 begyndte andre vinproducenter at lave mousserende vin, og i dag (2011) er der fem producenter.

Bade i Danmark og i udlandet er DON’s den vin, som for alvor har sat Danmark pa vinlandkortet – bl. a. ved nu 5 ar i trak at vinde solvmedalje ved den storste internationale specialkonkurrence for mousserende vine:

Effervescents du Monde, Lyon for argangene 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010

Longitudinalt er der resultater fra smagskonkurrencer, der for perioden (argangene) 2001 – 2010 inkl. viser, at DON’s har opnaet 23 medaljer, heraf 5 guld, 12 solv og 6 bronze (14 danske og 9 internationale) for argangene 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, og 2010 Dommerpanelerne har for de sensoriske egenskaber isar fremhavet smagen som en sarlig ’lys’ syrefasthed.

Grundlaggeren af Skarsogaard i vinomradet DONS, Sven Moesgaard, blev i 2010 af det danske fagtidsskrift ”Vinbladet” karet som ”Arets Vinbonde”, ”Den forste danske vinbonde nogensinde, der kommer i selskab med verdens ypperste vinproducenter” for sine ”sprode danske og internationale bobler”.

 

Karakteristika

En longitudinal kemisk undersogelse af referencevine er gennemfort pa alle bevarede medaljerede referencevine. Dette er dokumenteret i sarskilt rapport.

De analytiske parametrene ligner dem, der findes i klassiske franske champagner, men adskiller sig ved hojere indhold af malkesyre - som stammer fra et hojt indhold af ablesyre under de nordlige dyrkningsforhold - som under vinfremstillingsprocessen er konverteret til sarligt hojt indhold af malkesyre.

Denne sarlige syreprofil forklarer den sarlige ”nordiske vinstils” karakteristika.

 

Sammenhang mellem kvaliteten af DONS og de naturgivne og menneskelige faktorer

De naturgivne og menneskelige faktorer, som bidrager til DONS Mousserende Kvalitetsvin’s sarlige profil og isar syreprofilen tilskrives:

(1).dels lokalitetens geografiske forhold, hvor den hoje nordlige men kystnare beliggenhed giver en kort, men intens vakstsason.

Den relativt korte frostfrie vakstsason er sarligt velegnet til udvikling af det syrespejl i druerne, der er karakteristisk for DONS, og som man ogsa kender fra frugtproduktion i marginale omrader.

De lyse nordlige sommernatter giver samtidigt et vakstbidrag i sommertiden og det lange efterar med store temperaturforskelle mellem dag og nat giver en karakteristisk aromaudvikling.

Dagslangden i lokaliteten er ved Sct. Hans 17 timer og 32 minutter, hvor den tilsvarende dagslangde i Lissabon er 14:52 timer og i Paris 16:10 timer

 

(2) dels lokalitetens sarlige terroir, med naringsfattig sedimentgrus og dybe sandlag, hvor der er langt til vandspejlet, og deraf folgende store planterodnet.

Laforholdene med veludviklede skov-lahegn – isar mod vestenvinden og den soskabte vandspejling. Udbyttet

bliver lille og koncentrationen derfor stor.

 

(3) dels det sarlige sortsvalg af relativt hardfore druetyper, som er gennemprovet for at give den specifikke kvalitet og dyrkningssikkerhed.

Druevalget har, javnfor de analytiske rapporter, vist sig at bidrage med et hojt syreindhold, som medforer de sarlige

organoleptiske kvaliteter af ”lys” syrefasthed.

 

(4) dels de sarlige menneskegivne forhold med stor medieinteresse, gourmetopmarksomhed og dedikation samt lang tids produktionserfaring af DON’s.

Dette har forfinet produktionsprocessen over 10 ar, isar hvad angar hostteknik og –tidspunkt, sortering, lempelige helklasepres og cuveeudvikling.

Den handvarksmassige produktionsmetode er med stor deltagelse af folk fra lokalsamfundet, som har ladet sig

oplare i handhost og kendskabsudbredelse.

 

Konklusion:

De geografiske og geologiske forhold kombineret med det sarlige plantevalg og klimatiske pavirkninger betyder samlet, at druerne udvikler usadvanlig hoj ablesyrekoncentration, hvilket med den erhvervede produktionserfaring omdannes til den karakteristiske syreprofil med hoj malkesyrekoncentration, som organoleptisk giver den karakteristiske ”lyse” syrefasthed i DONS.

De mousserende vine er lette og elegante, domineret af sprode syrer.

I nasen er der prag af citrus/lime/hyld og en karakteristisk ristethed, med en god smagslangde, der ender syrefast.

 

h) Gældende krav fastlagt i EU eller i dansk lovgivning

 

Aftapning:

Produktet skal ifolge produktspecifikationens afsnit c) dyrkes, fremstilles og tappes pa flaske indenfor det afgransede omrade, da dette har vist sig historisk at udvise de sarlige kvaliteter ved produktet, og idet de sarlige produktionsmetoder i forbindelse med lagring, degorgering og modning kan vare pavirket af transport udenfor omradet og kan udgore en kvalitetsforringelse, som ikke er kontrolleret.

Der er ikke vinproduktion i tilgransende omrader til det ansogte.

 

Markning:

Argang: Markningen skal angive argangen for sa vidt produktet udelukkende er fremstillet af en argangs host.

Hvis produktet er fremstillet med en cuvee af host fra flere argange angives ingen argang.

Druesort: Produktet skal angive druesort, som det er fremstillet af, for sa vidt der kun er anvendt en druetype. Hvis produktbasen er en cuvee af flere druesorter indenfor produktspecifikationen, kan det valges enten at angive samtlige druesorter i faldende orden, eller ikke at angive druesorter.

Indikation af sukkerindhold:

Skal angives ud fra analyse som foreskrevet med de fastsatte angivelser, jf. bilag XIV til KFO 607/2009.

Indikation af EU symbol:

Henvisning til ”Beskyttet Oprindelses Betegnelse” skal angives ved markning med EU-symbol/logo.

Reference til produktionsmetode:

Markningen skal angive ved tekst enten ”garing pa flaske” eller ”garing pa flaske efter den traditionelle metode” som relevant og dokumenteret i forhold til barmekontakttiden.

 

i) Kontrolmyndighed

 

Kontrolorganer, jf. artikel 25, stk. i KFO 607/2009:

Kontrol af, at betingelserne i produktspecifikationen er opfyldt – bortset fra kontrol i marken

(Jf. artikel 25, 1, c) i KFO (EF) 607/2007).

 

Fodevarestyrelsen

Stationsparken 31

DK - 2600 Glostrup

 

Kontrollen omfatter:

Tilsyn med lokaler for at fastsla, om de erhvervsdrivende rent faktisk er i stand til at overholde betingelserne i produktspecifikationen

Kontrol af, at produkterne pa et ethvert produktionsstadium opfylder produktspecifikationen

 

Kontrol af, at betingelserne f.s.v.a. i produktspecifikationen er opfyldt f.s.v.a. fra kontrol i dyrkningsforhold og druesorter

(Jf. artikel 25, 1, c) i KFO (EF) 607/2007),

 

NaturErhvervstyrelsen

Nyropsgade 30

DK – 1780 Kobenhavn V

Kontrollen omfatter kontrollen i vinmarken

 

Kemisk analyse og organoleptisk test

(Jf. artikel 25, 1, a) i KFO (EF) 607/2007)

Teknologisk Institut

Teknologiparken

Kongsvang Alle 29

DK - 8000 Arhus C

Kontrol af, at betingelserne i produktspecifikationen er opfyldt vedr. kemisk analyse jf. De analytiske krav i narvarende produktspecifikations afsnit c) samt organoleptisk test af samtlige vine / batches for disse kan markes med betegnelsen BOB.

Proveudtagningen foretages af Teknologisk Institut.

Kontrollen omfatter en eller flere arlige stikproveudtag.

Metoder til de ovennavnte tests er beskrevet i Teknologisk Instituts interne metodebeskrivelser.

 

Bilag 1 Kort over Dons Ejerlav og Skærsøgaard

Omissis………………………

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

 

VISIT "CONTATTI" and "GALLERIE" 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.